06 | Montáž zvislých R-CD profilov

Montáž akustickej predsadenej steny (stavebný postup)

Partneri sekcie:

Sadrokartónová predstena je konštrukcia montovaná väčšinou len z jednej strany miestnosti na existujúcu stenu. Okrem ochrany pred hlukom ju možno použiť aj na vyrovnanie nerovností podkladu.

Na zníženie prenosu hluku z vedľajšej miestnosti alebo chodby sú určené dva konštrukčné varianty – predsadená stena spriahnutá alebo predsadená stena voľne stojaca.

Výber vhodného variantu závisí od možnosti kotvenia do existujúcej steny. Ak je existujúca stena vhodná na kotvenie, odporúča sa realizovať spriahnutú predsadenú stenu. Sadrokartónové dosky sa upevňujú na konštrukciu z kovových R-CD profilov.

Info o materiáli: Modrá akustická protipožiarna doska – sadrokartónová doska typu DF podľa STN EN 520 s  technológiou Activ´Air na rozklad emisií formaldehydu; trieda reakcie na oheň A2 – s1, d0.

Predstena je s existujúcou stenou spriahnutá pomocou nastaviteľných strmeňov. Na dosiahnutie lepšej vzduchovej nepriezvučnosti sa odporúča vyplniť dutinu medzi existujúcou stenou a sadrokartónovou doskou minerálnou izoláciou.

Montáž predsadenej steny

Na podlahe sa vytýči poloha obvodového profilu R-UD. R-UD profil sa podlepí penovým tesnením a následne sa R-UD profily pripevnia plastovými natĺkacími rozperkami (v prípade betónovej podlahy), príp. inými vhodnými pripevňovacími kotvami podľa druhu podlahy. Maximálny rozstup jednotlivých pripevnení je 800 mm.

Čo budeme potrebovať?

  • Sadrokartónové dosky (Modrá akustická protipožiarna doska, MA AA (DF) Activ´Air®, hrúbka: 12,5 mm, šírka: 1 200 a 1 250 mm, dĺžka: 2 000 a 2 750 mm, m2 6,95 €)
  • Minerálna izolácia (Minerálna izolácia ISOVER Piano TWIN 8/4, hrúbka: 40 mm)
  • Podkonštrukcia (Kovový tenkostenný profil R-UD, rozmer: 27/28/27 mm, dĺžka: 3 000 mm, m 1,76 €, Kovový tenkostenný profil R-CD, rozmer: 27/60/27 mm, dĺžka: 3 000 mm, m 2,63 €)
  • Nastaviteľné strmene (dĺžka: 65 mm, balenie 100 ks 25,45 €)
  • Skrutky (Skrutky HartFix typu UMN, dĺžka: 25 mm, balík 1 000 ks 25,60 €)
  • Samozávrtné skrutky (Samozávrtné skrutky typu LB, dĺžka: 3,5 mm, balík 100 ks 2,12 €)
  • Natĺkacie rozperky (dĺžka: 35 mm, balík 100 ks 3,47 €,
  • Napojovacie tesnenie (Pripojovacie penové tesnenie Rigips, dĺžka: 30 m, ks od 4,94 €)
  • Základný a finálny tmel (Sadrový tmel Rifino Top, papierové vrece, 5; 12,5 a 25 kg od 8,65 €)
  • Výstužná sklovláknita páska (Sklovláknitá páska, dĺžka: 25 m, ks 0,91 €)
  • Náradie (laserový nivelačný prístroj, meter, akumulátorový skrutkovač, nôž na izoláciu, špachtľa)
  • Vzdialenosť prvého pripojenia od rohu miestnosti je maximálne 200 mm. Nastaviteľné strmene sa pred pripevnením na stenu podlepia napojovacím penovým tesnením. Podľa budúceho umiestnenia R-CD profilov sa vymeria poloha nastaviteľných strmeňov. Rozstup zvislých R-CD profilov je max. 600 mm.

Maximálna vertikálna vzdialenosť nastaviteľných strmeňov je 1 250 mm. Posledný horný nastaviteľný strmeň sa umiestňuje do takej výšky, aby horný presah R-CD profilu bol max. 250 mm. Nastaviteľné strmene sa kotvia k existujúcej stene plastovými natĺkacími rozperkami alebo iným vhodným pripevňovacím prostriedkom podľa druhu existujúcej steny.

Po pripevnení nastaviteľných strmeňov sa postupne montujú zvislé R-CD profily. Dĺžka R-CD profilu sa volí tak, aby pri vložení R-CD profilu do spodného R-UD profilu bola medzi horným koncom R-CD profilu a stropom medzera približne 50 mm. Jednotlivé R-CD profily zostávajú voľne nasunuté – R-UD a R-CD profil sa vzájomne nespájajú.

Po nasunutí do podlahového R-UD profilu sa R-CD profily postavia do zvislej polohy a spoja sa s namontovanými nastaviteľnými strmeňmi pomocou skrutiek do plechu (typ LB) – 4 skrutky na jeden strmeň. Medzi R-CD profily konštrukcie sa vloží minerálna izolácia, napr. Isover Piano.

Na opláštenie akustickej predsadenej steny sa odporúča používať celé sadrokartónové dosky.

Izolácia sa vkladá vždy bez medzier v celej ploche konštrukcie. Opláštenie konštrukcie sa realizuje akustickými sadrokartónovými doskami, ktoré sa montujú nastojato. Na opláštenie sa odporúča používať celé sadrokartónové dosky. Používanie odrezkov je prípustné za podmienok, že dĺžka odrezku je min. 400 mm a nepoužijú sa dva a viac menších odrezkov nad sebou.

Pri opláštení je potrebné zabezpečiť, aby boli priečne (vodorovné) škáry susedných dosiek vzájomne predsadené aspoň o 400 mm a nedochádzalo tak k vytvoreniu krížových škár. Akustické dosky sa na zvislé profily priskrutkujú skrutkami do tvrdých dosiek typu UMN 25 mm. Vzdialenosť pripevňovaniach skrutiek na profile je 250 mm. Hlavy skrutiek a škáry medzi sadrokartónovými doskami sa zatmelia.

01 | Vytýčenie polohy

01 | Vytýčenie polohy
01 | Vytýčenie polohy | Zdroj: Rigips

Pomocou šnúry sa na podlahe vytýči poloha predsadenej steny a obvodového profilu R-UD.

02 | Podlepenie profilov

02 | Podlepenie profilov
02 | Podlepenie profilov | Zdroj: Rigips

R-UD profily sa pred osadením podlepia penovým napojovacím tesnením. R-UD profily sa do podlahy  pripevnia plastovými natĺkacími rozperkami (betónová podlaha), príp. inými vhodnými pripevňovacími kotvami podľa druhu podlahy.

03 | Montáž R-UD profilu

03 | Montáž R-UD profilu
03 | Montáž R-UD profilu | Zdroj: Rigips

Rozstup medzi upevňovacími prostriedkami je max. 800 mm. Vzdialenosť prvého pripojenia od rohu miestnosti je max. 200 mm.

04 | Podlepenie nastaviteľných strmeňov

04 | Podlepenie nastaviteľných strmeňov
04 | Podlepenie nastaviteľných strmeňov | Zdroj: Rigips

Nastaviteľné strmene sa pred montážou na existujúcu stenu podlepia penovým napojovacím tesnením.

05 | Kotvenie nastaviteľných strmeňov

05 | Kotvenie nastaviteľných strmeňov
05 | Kotvenie nastaviteľných strmeňov | Zdroj: Rigips

Na stene sa vymeria poloha nastaviteľných strmeňov. Nastaviteľné strmene sa na existujúcu stenu kotvia plastovými natĺkacími rozperkami.

06 | Montáž zvislých R-CD profilov

06 | Montáž zvislých R-CD profilov
06 | Montáž zvislých R-CD profilov | Zdroj: Rigips

Po pripevnení nastaviteľných strmeňov sa postupne montujú zvislé R-CD profily. Po nasunutí do podlahového R-UD profilu sa postavia do zvislej polohy a spoja sa s namontovanými nastaviteľnými strmeňmi pomocou skrutiek do plechu (typ LB) – 4 ks skrutiek na 1 strmeň.

07 | Vloženie minerálnej izolácie

07 | Vloženie minerálnej izolácie
07 | Vloženie minerálnej izolácie | Zdroj: Rigips

Medzi profily konštrukcie predsadenej steny sa vloží minerálna izolácia. Minerálna izolácia sa vkladá bez medzier v celej ploche konštrukcie a bez stlačenia.

08 | Opláštenie sadrokartónovými doskami

08 | Opláštenie sadrokartónovými doskami
08 | Opláštenie sadrokartónovými doskami | Zdroj: Rigips

Na zvislé profily sa nastojato pripevnia akustické dosky pomocou skrutiek do tvrdých dosiek UMN 25 pri vzájomnej vzdialenosti skrutiek 250 mm. Dosky je potrebné vzájomne predsadiť o 400 mm.

09 | Finálne tmelenie

09 | Finálne tmelenie
09 | Finálne tmelenie | Zdroj: Rigips

Škáry medzi doskami a hlavy skrutiek sa pretmelia.

Tip: Medzera medzi doskou a podlahou. Medzi akustickou doskou a podlahou je potrebné vynechať škáru so šírkou približne 10 mm, ktorá sa ľahšie vyplní sadrovým tmelom.

Pozor!

Odstránenie akustických mostov Správne či, naopak, nesprávne vyhotovenie detailov môže zásadne ovplyvniť výslednú vzduchovú nepriezvučnosť konštrukcie. Jedným zo základných pravidiel a súčastí každého postupu je dôkladné podlepenie obvodových profilov podkonštrukcie penovým napojovacím tesnením, ktorým sa zabráni vzniku akustických mostov.

Pri založení predsteny priamo na existujúcu podlahu bez akejkoľvek úpravy sa hluk šíri finálnou vrstvou podlahy. Na zníženie prestupu zvuku vedľajšími cestami je preto vhodné v mieste napojenia predsteny nášľapnú vrstvu podlahy prerušiť.

Pri tomto napojení treba dbať na to, aby všetky vrstvy nášľapnej vrstvy podlahy boli od priečky oddelené dostatočne dimenzovaným obvodovým pásikom. Pri napojení predsteny na sadrokartónovú bočnú priečku je potrebné prerušiť priebežné dosky opláštenia bočnej steny.

Spracované z podkladov firmy Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., divízia Rigips

Článok bol publikovaný v časopise Stavebné materiály 01/2022.