Eternitová strecha

Stavebný odpad z rekonštrukcie domu: Čo robiť, ak obsahuje nebezpečný azbest?

Partneri sekcie:

Odpad vyprodukovaný pri obnove rodinnného domu je označovaný ako drobný stavebný odpad. Čo robiť, ak zistíte, že obsahuje aj nebezpečný azbest? A podľa čoho ho vlastne spoznáte?

Pri rekonštrukcii domov dokáže majiteľov potrápiť nebezpečný odpad, ktorý rozhodne nepatrí do veľkokapacitného kontajnera. Najčastejšie sa vyskytujúcim je pravdepodobne azbest, ktorý nájdeme v starších domoch vo viacerých podobách. Tou najznámejšou je strešná krytina – eternit. Hoci sa materiály obsahujúce azbest nepoužívajú už viac ako 30 rokov a v dnešných vláknocementových krytinách azbest nie je, staré cementové dosky s prímesou azbestových vlákien nájdeme na strechách dodnes.

„Azbest sa však nachádza aj na miestach, kde by ste si ho možno ani nepredstavovali. Sú to napríklad rôzne obloženia stien stropov, azbestové nástreky na oceľových konštrukciách, stúpacie rozvody, vzduchotechnika, izolácia v rôznych spojoch, odpadové rúry, boletické panely a mnoho ďalšieho,“ vysvetlil Richard Kodrík z firmy Montes Company.

Na spoločnosť sa stavebníci najčastejšie obracajú pri likvidácii azbestu zo striech rodinných domov a hospodárskych budov. O hojnom výskyte azbestu svedčí aj to, že firma je v teréne každý deň okrem víkendov a demontuje azbestové materiály po celom území Slovenskej republiky.

Azbest nie je jedovatý, jeho zákernosť spočíva v jeho štruktúre. Keď sa rozdrobí, jeho odolné, tenké a dlhé vlákna sa vznášajú vo vzduchu a ľahko prenikajú do živých tkanív. Môže trvať aj 72 hodín, kým sa usadia. Ak sa vlákna dostanú do pľúc, nie je možné ich odtiaľ odstrániť. Dlhodobá práca v prostredí so zvýšením obsahom azbestových vlákien v ovzduší má za následok chorobné zmeny v pľúcnom tkanive a rakovinové ochorenia pľúc. Aj preto bol azbest zaradený do skupiny chemických karcinogénov.

Odstraňovanie azbestu si vyžaduje odborníkov

Laik spozná azbest podľa jeho ostrých vlákien ktoré sú zmiešané väčšinou s cementom. „V tomto prípade treba kontaktovať spoločnosť, ktorá ma na oprávnenie na likvidáciu azbestu. Následne sa dohodnete na obhliadke objektu alebo zaslaní fotiek cez email. V prípade stopercentného určenia, či ide o azbestový materiál, si môžete objednať u špecializovanej firmy, akou je napríklad aj naša, odber vzoriek na laboratórne skúšky. Tie vám potvrdia prítomnosť azbestové materiálu na percentá,“ popísal proces.

Nakladanie so stavebným odpadom, ktorý obsahuje azbest, upravuje zákon. Fyzické osoby majú zakázané nakladať s takýmto stavebným odpadom. Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb možno vykonávať len na základe oprávnenia vydaného Úradom verejného zdravotníctva SR. Likvidácia azbestu rovnako podlieha povoleniam od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) a Odboru starostlivosti o životné prostredie pre manipuláciu s odpadmi.

„Špecializovaná firma za vás tieto povolenia vybaví a následne si dohodne termín realizácie. Počas nej vytvorí kontrolované pásmo a azbestový materiál zastabilizuje špeciálnym penetračným prípravkom. Pracovníci ho čo najmenej deštruktívnym spôsobom zdemontujú a pobalia do hrubostenných vriec, ktoré označia. Potom sa kontrolované pásmo dočistí a azbestový materiál sa vyvezie na skládku nebezpečného odpadu. Po ukončení prác obdrží zákazník príslušnú dokumentáciu,“ informoval Richard Kodrík.

Takéto práce zvyčajne podľa neho trvajú jeden pracovný deň. Keďže počas demontáže nemá prístup do kontrolovaného pásma nikto okrem pracovníkov, majiteľom domu odporúča zdržiavať sa v tom čase mimo kontrolovaného pásma. Pri odstraňovaní strechy ideálne v interiéri. Aj okolie domu je však dostatočne bezpečné, nakoľko stabilizácia materiálu pred demontážou zabraňuje jeho lámaniu a uvoľňovaniu nebezpečných častíc.

Odstraňovanie azbestu
Nakladanie so stavebným odpadom, ktorý obsahuje azbest, upravuje zákon. Eternitovú strechu vám musí odstrániť špecializovaná firma. | Zdroj: iStock

Staré eternitové strechy

Eternit sa kedysi v stavebníctve presadil ako nehorľavá, trvácna odolná strešná krytina a obkladové dosky. Až po zisteniach o škodlivosti azbestu v 80. rokoch minulého storočia sa začal azbest nahrádzať celulózovými a sklenenými vláknami.

Eternitová strecha sa môže likvidovať v ktorejkoľvek časti roka, jej demontáži môže brániť jedine dážď alebo vrstva snehu. Dobrou správou je, že ak je strecha nepoškodená, azbest sa do vzduchu uvoľňuje len minimálne, pretože jeho vlákna sú pevne zakotvené v cemente.

Problém môže nastať, ak eternitová strecha začne zvetrávať, dôjde k jej mechanickému poškodeniu alebo má viac ako 20 rokov. Richard Kodrík však radí odstrániť takúto strechu čo najskôr: „Samozrejme, každá krytina má svoju životnosť. Ja osobne by som však neváhal s demontážou ani pri dobrom stave, nakoľko ceny za likvidáciu sa každým rokom zvyšujú. Napríklad, ak vás stála likvidácia azbestu v roku 2018 približne tisíc eur v roku 2022 to môže byť dvetisíc eur aj viac.“

Dotácia na odstraňovanie azbestu

Podľa usmernenia Ministerstva životného prostredia SR je v prípade demontáže odpadu s obsahom azbestu u fyzickej osoby pôvodcom nebezpečného odpadu ten, kto tieto práce vykonáva, teda špecializovaná fima, ktorú si objednáte.

Cena práce pri odstraňovní azbestu sa zvyčajne odvíja od viacerých faktorov, ako sú miesto výskytu azbestu (exteriér alebo interiér), typ azbestového materiálu, počet metrov štvorcových, vzdialenosť na skládku nebezpečného odpadu, použitie lešenia, plošiny a podobne. „Pri realizácii rozsiahlejších projektov je nutná obhliadka objektu, aby sa zadefinoval postup práce, ktorý bude ďalej predmetom schvaľovania príslušným úradom verejného zdravotníctva,“ doplnil odborník na likvidáciu azbestu.

Ak sa chcete zbaviť tohto nebezpečného odpadu, pomôcť vám môže aj dotácia. V podmienkach k plánovanej výzve na obnovu rodinných domov z Plánu obnovy a odolnosti nájdete medzi oprávnenými výdavkami aj odstránenie azbestu nachádzajúceho sa v obklade stien či v strešnej krytine (jeho rozobratie, odvoz a uskladnenie).

Výška oprávnených výdavkov v tomto prípade nesmie prekročiť 10 % celkových oprávnených výdavkov projektu. V súvislosti s odstránením azbestu zo strechy bude žiadateľom poskytnutá aj dotácia na zateplenie strešného plášťa vrátane výmeny strešnej krytiny v maximálnej sume 62 eur/m2.

Projekty obnovy domov musia minimalizovať vznik odpadu

Plán obnovy pritom ráta s opätovným využím aspoň 70 % hmotnosti zdravotne neškodného odpadu v prípade, že sa chcete uchádzať o dotáciu na obnovu staršieho rodinného domu. Projekty obnovy a stavebnotechnické postupy musia podporovať obehové hospodárstvo a brať do úvahy celý materiálový cyklus stavebných výrobkov. Rovnako by mali podporovať využívanie ekologicky menej škodlivých materiálov v stavebných konštrukciách a komponentoch.

Ak chcete byť informovaní o ďalších novinkách súvisiacich s touto výzvou, zaregistrujte na odber emailových upozornení zo Zelenej obnovy.