08 | Pripevnenie sponami

Dvojvrstvové opláštenie oceľového stĺpa požiarnou doskou (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Na protipožiarnu ochranu v oblasti stien, stropu a na opláštenie oceľových nosníkov a stĺpov je vhodné použiť sadrovláknitú požiarnu dosku.

Nosné konštrukcie vnútri požiarneho úseku

Zabezpečujú stabilitu budovy alebo jej časti (napr. nosné steny alebo stĺpy, stropy, prievlaky, trámy, väzníky, stropné dosky) a nesú požiarne deliace konštrukcie požiarnych úsekov. Ich požiarna odolnosť sa stanovuje podľa stupňa požiarnej bezpečnosti požiarneho úseku, v ktorom sú umiestnené.

V budovách s troma a viacerými nadzemnými podlažiami musia požiarne deliace a nosné konštrukcie vykazovať požiarnu odolnosť najmenej 30 minút. Normatívne požiadavky požiarnej odolnosti oceľových nosníkov alebo stĺpov možno zabezpečiť použitím napr. sadrovláknitej požiarnej dosky.

Čo budeme potrebovať:

Sadrovláknitá požiarna doska (Firepanel A1, hrúbka dosky: 10, 12,5 alebo 15 mm, rozmer (š. × d.): 1 000 × 1 500 mm, 1 250 × 2 000 mm, doska 1 000 × 1 500 mm, hrúbka 12,5 mm, m2 9,44 €)

Škárovacie lepidlo (fermacell® Škárovacie lepidlo, spotreba: približne 20 ml na bežný meter škáry, kartuša 310 ml 10,74 €)

Škárovací tmel (fermacell® Škárovací tmel, spotreba: približne 0,1 až 0,2 kg/m2, papierové, vrece, 20 kg 20,15 €)

Náradie (elektrická okružná píla, gumené kladivo, aplikačná pištoľ, sponkovačka, škrabka, oceľové hladidlo)

Nosné konštrukcie zvonka stavby

Požiarna odolnosť tohto typu nosných konštrukcií sa stanovuje podľa stupňa požiarnej bezpečnosti požiarneho úseku, pred ktorým sú umiestnené. Nemusia vykazovať požiarnu odolnosť ak: \\sú umiestnené mimo požiarne nebezpečného úseku, alebo \\stavba má navyše dve úžitkové nadzemné podlažia a celková výška vonkajších nosných konštrukcií nepresahuje 9 m.

Požiarna odolnosť nosných konštrukcií vnútri požiarneho úseku, ktoré nezabezpečujú stabilitu budovy ani jej časti a ktoré nie sú požiarne deliace konštrukcie ani ich netvoria, sa navrhujú podľa stupňa požiarnej bezpečnosti požiarneho úseku, v ktorom sú umiestnené.

Ak sú tieto konštrukcie na vonkajšej strane stavby, nemusia vykazovať požiarnu odolnosť. Tieto nosné konštrukcie (vnútri alebo zvonka stavby) nesmú v prípade svojho porušenia spôsobiť zrútenie stavby.

O materiáli: Homogénna, vláknami vystužená, sadrou spájaná doska na suchú výstavbu s papierovými  vláknami a prísadami nehorľavých vlákien, hydrofobizovaná; trieda reakcie na oheň A1.

Špecifikácia požiadaviek

Na správnu špecifikáciu požiadaviek požiarnej bezpečnosti stavieb v prípade jednotlivých stavebných konštrukcií v budove a na následné posúdenie má zásadný význam ich presné zatriedenie podľa kategórií noriem požiarneho kódexu. Podľa STN 73 0802: 2010.

Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia sa stavebné konštrukcie nevýrobných budov delia na tri základné skupiny:

  • požiarne deliace konštrukcie, ktoré ohraničujú požiarne úseky a ich účelom je brániť šíreniu požiaru mimo požiarom napadnutého úseku vo vodorovnom aj zvislom smere
  • nosné konštrukcie, ktoré sa počas predpokladaného času požiaru nesmú porušiť a stratiť únosnosť alebo stabilitu
  • nosné konštrukcie, ktoré nemajú požiarnu deliacu funkciu a pre ktoré sa nestanovuje požiarna odolnosť, je však potrebné dodržať predpísaný druh konštrukcie.

Požiarne deliace konštrukcie

Tieto konštrukcie zahŕňajú:

  • požiarne steny
  • požiarne stropy
  • obvodové steny

Požiarna odolnosť požiarne deliacich konštrukcií sa nesmie znížiť alebo porušiť výklenkami, nikami alebo akýmikoľvek zmenšenými hrúbkami konštrukcie, ktorými by sa znížila požadovaná požiarna odolnosť.

Tip: Hrúbka požiarnej sadrovláknitej dosky. Hrúbka dosky na opláštenie sa určí v závislosti od hrúbky oceľového profilu a požiadavky na stupeň požiarnej odolnosti.

01 | Rozmery dosiek

Šírka požiarnej sadrovláknitej dosky sa pri dvojvrstvovom opláštení stĺpa určí podľa vzorca hp1 = h + 2 × d1 + 2 × 5 mm a výška druhého opláštenia je potom hp2 = hp1 + 2 × 5 mm. Pri vodorovnom opláštení sa šírka dosky určí podľa vzorca bp1 = b + cca 5 mm. Šírka druhého opláštenia je potom bp2 = bp1 + 2 × d1 (kde h je výška nosníka, b šírka nosníka a d1 hrúbka dosky).

Rozmery dosiek
01 | Rozmery dosiek | Zdroj: James Hardie Europe

02 | Odrezanie dosky

Požiarne opláštenie môže mať dĺžku max. 1 000 mm na každý prvok. Požadovaný rozmer dosky sa odreže pomocou elektrickej okružnej píly.

02 | Odrezanie dosky
02 | Odrezanie dosky | Zdroj: James Hardie Europe

03 | Škárovacie lepidlo

Na hrany odrezaných požiarnych sadrovláknitých dosiek sa pomocou aplikačnej pištole nanesie škárovacie lepidlo. Na dosky s naneseným škárovacím lepidlom sa pritlačí vodorovná doska.

03 | Škárovacie lepidlo
03 | Škárovacie lepidlo | Zdroj: James Hardie Europe

04 | Pripevnenie sponami

Zvislá doska sa po nalepení na vodorovnú dosku na zabezpečenie vzájomnej priľnavosti pripevní sponami s rozmerom 30 × 10 × 1,5 mm.

04 | Pripevnenie sponami
04 | Pripevnenie sponami | Zdroj: James Hardie Europe

05 | Rozmiestnenie spôn

Prvá spona sa umiestni 25 mm od okraja dosky. Po celej dĺžke spony sa spony nastrieľajú vo vzájomnej osovej vzdialenosti ≤ 150 mm.

05 | Rozmiestnenie spôn
05 | Rozmiestnenie spôn | Zdroj: James Hardie Europe

06 | Nasunutie opláštenia

Z požiarnych sadrovláknitých dosiek sa týmto spôsobom vytvorí požiarne opláštenie v tvare písmena U. Pripravené požiarne opláštenie sa nasunie na oceľový nosník.

06 | Nasunutie opláštenia
06 | Nasunutie opláštenia | Zdroj: James Hardie Europe

07 | Štvrtá doska

Požiarny obklad oceľového stĺpa sa uzavrie štvrtou doskou, ktorá sa priloží z voľnej strany.

07 | Štvrtá doska
07 | Štvrtá doska | Zdroj: James Hardie Europe

08 | Pripevnenie sponami

Štvrtá doska prvej vrstvy opláštenia sa pripevní do hrán zvislých dosiek sponami s rozmermi 30 × 10 × 1,5 mm (pri hrúbke dosky 12,5 mm) alebo 45 × 10 × 1,5 mm (pri hrúbke dosky 15 mm). Spony sa nastrelia 35 mm od okraja dosky a vo vzájomnej osovej vzdialenosti ≤ 100 mm.

08 | Pripevnenie sponami
08 | Pripevnenie sponami | Zdroj: James Hardie Europe

09 | Medzera medzi nosníkom a opláštením

Opláštenie sa neosádza tesne na stĺp. Medzi oceľovým stĺpom a požiarnym opláštením má byť medzera 5 až 10 mm.

09 | Medzera medzi nosníkom a opláštením
09 | Medzera medzi nosníkom a opláštením | Zdroj: James Hardie Europe

10 | Medzera medzi doskami

Hrany dosiek prvej vrstvy opláštenia sa vzájomne nezlepujú škárovacím lepidlom. Hrany dosiek sa zrazia tesne tak, aby medzi doskami ostala medzera ≤ 1 mm.

10 | Medzera medzi doskami
10 | Medzera medzi doskami | Zdroj: James Hardie Europe

11 | Pripevnenie druhej vrstvy opláštenia

Dosky druhej vrstvy opláštenia sa pripevnia sponami 21 – 22 × 10 × 1,5 mm.

11 | Pripevnenie druhej vrstvy opláštenia
11 | Pripevnenie druhej vrstvy opláštenia | Zdroj: James Hardie Europe