Polyfunkčný súbor Hraničná v Bratislave-Ružinove.

Pôvodne priemyselná lokalita Ružinova prejde zmenou. Pribudne bytový dom aj hotel

Partneri sekcie:

Developer YIT Slovakia pripravuje na Hraničnej ulici projekt s troma 7-podlažnými sekciami. Dokumentuje tak, že si verí, a to aj napriek vyšším úrokovým sadzbám hypoték na bankovom trhu a náročnejším podmienkam predaja novostavieb. Podobne ako iní developeri, smerom k zákazníkom komunikuje rôzne benefity.

Do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie predložil zámer Polyfunkčný súbor Hraničná ulica v dvoch variantoch, ktoré sa líšia v zásobovaní teplom. Spracovatelia zámeru z VALERON Enviro Consulting odporúčajú variant č. 1, v ktorom bude zdrojom tepla tlakovo nezávislá horúcovodná odovzdávacia stanica tepla.

Výstavbu hotela navrhuje hneď na začiatku v rámci celého súboru na rozdiel od ITB Development. Ten najprv postavil niekoľko rezidenčných etáp s dvormi v Čerešniach v bratislavskej Dúbravke a v súčasnosti má územné rozhodnutie na hotel s 90 hotelovými apartmánmi.

Mestský blok na Hraničnej ulici tvorí bytový dom, hotel, bytový dom – garáž a hotel – garáž. Objekty vytvoria vnútorný dvor so vzrastlou zeleňou a chodníkmi. Bytový dom má 7. nadzemných podlaží s ustúpením fasád a pobytovými strešnými terasami, čo podporuje rovnovážnosť výškovej úrovne so súčasným okolím.

Polyfunkčný súbor Hraničná v Bratislave-Ružinove.
Polyfunkčný súbor Hraničná v Bratislave-Ružinove so zeleným vnútorným dvorom. | Zdroj: EIA

Pre hotel sú navrhnuté francúzske okná a plytké balkóny. Bytový dom a hotel majú parter na 1. nadzemnom podlaží a na 1. podzemnom podlaží sú parkovacie miesta, technické a technologické zázemie. Aj v okolí súboru, pozdĺž nových ulíc, bude zeleň.

Ide o pozemky západne od ulice Hraničná, kde sú parcely, ktoré sú v prevažnej miere evidované ako zastavané plochy a nádvoria, resp. ako ostatná plocha. Riešené územie je vymedzené areálom firmy Západoslovenská distribučná, areálom bývalých uhoľných skladov, objektmi skladovo-výrobného charakteru a samotnou ulicou Hraničná.

Cieľom investora je využiť potenciál lokality s dobrým dopravným napojením a obsluhou MHD pre bývania a ubytovania v blízkosti širšieho centra Bratislavy. V súvislosti s výstavbou budú vybudované podzemné garáže, komunikácie a povrchové parkovacie stojiská a príslušné prvky technickej infraštruktúry. Pred výstavbou developer asanuje objekty budov a spevnené plochy v areáli miestnych prevádzok s vchodom od Hraničnej ulice č. 16.

Toto územie prechádza podľa spracovateľa zámeru v posledných rokoch prirodzeným prerodom. Pôvodná priemyselná funkcia je vytláčaná do iných uzlov mesta a je rekultivovaná do urbanisticky ucelených súborov bývania a občianskej vybavenosti.

Polyfunkčný súbor Hraničná ulica, Bratislava-Ružinov

Developer: YIT Slovakia
Počet bytov (bytový dom): 92
Počet hotelových izieb (hotel): 72
Počet parkovacích miest: 176
Zastavaná plocha: 1 966 m2
Úžitková plocha: 15 159 m2
Realizácia: 05/2025 – 05/2027