Vizualizácia novej nemocnice v Humennom

Výstavba novej nemocnice v Humennom navýši počet lôžok na 400

Partneri sekcie:

Nová nemocnica s poliklinikou, Nemocnica A. Leňa Humenné je jedným zo štyroch projektov, ktorých sa chce spoločnosť Sieť zdravia uchádzať o financie z plánu obnovy. Ďalšími sú projekty v Rimavskej Sobote, v Spišskej Novej Vsi a v Michalovciach.

Rezort zdravotníctva zverejnil začiatkom novembra výzvu na financovanie veľkých investičných projektov, na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc najmä v slovenských regiónoch. Finančný objem výzvy  je 212, 109 miliónov eur bez DPH a sú určené pre nemocnice I. a II. kategórie. Otvorená je do konca roka 2022.

Na portáli EIA zverejnili 24. novembra rozhodnutie Okresného úradu Humenné, že zmena navrhovanej činnosti, ktorou je výstavba novej budovy nemocnice v Humennom, sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Objekt má vyrásť v jestvujúcom areáli nemocnice na voľnej nezastavanej ploche podľa vzoru zrealizovaného funkčného a dispozično-prevádzkového riešenia Nemocnice novej generácie v Michalovciach.

Majú pribudnúť nové operačné sály

Humenská nemocnica má v súčasnosti 324 lôžok, 10 oddelení, 19 špecializovaných ambulancií a začlenila sa do siete Sveta zdravia v roku 2011. Výstavbou novej nemocnice sa zvýši počet lôžok na 398 a parkovacích státí na 269 a vznikne cca 126 nových pracovných miest. Podľa informácií od investorskej spoločnosti, rekonštrukcia a dostavba nemocnice neobmedzí poskytovanie zdravotnej starostlivosti v tomto regióne prešovského kraja.

Prevádzkovateľ chce zvýšiť  štandard a rozsah služieb prestavbou nemocničných areálov a sústredením zdravotníckych prevádzok do modulárneho objektu v energeticky čo najvyššom štandarde. Nová nemocnica bude mať vybudovaný napríklad nový urgentný príjem a OAMIS (23 lôžok), 5 nových operačných sál, bude poskytovať zázemie pre pôrodnicu novej generácie. Na troch podlažiach má vytvoriť priestor pre chirurgický a neurologický program.

Súčasťou projektu je vybavenie zdravotníckou technikou

Navrhovaná budova má štyri nadzemné a jedno podzemné podlažie. Okolie dotvoria prvky drobnej architektúry a parkovou zeleň. Dôležité je jej začlenenie do jestvujúcej zástavby areálu nemocnice aj v okolí.

Časový harmonogram

3.štvťrok 2022 – projektová dokumentácia
1.štvrťrok 2023 – verejné obstarávanie stavby
4.štvrtrok 2023 – začiatok prác
4. štvrťrok 2025 – kolaudácia

Zdroj: Svet zdravia

„Súčasťou stavby je i vybavenie navrhovaného komplexu modernou zdravotníckou a ďalšou technológiou a technikou zodpovedajúcou súčasným požiadavkám i dlhodobému investičnému zámeru investora,“ uvádza sa  v rozhodnutí Okresného úradu Humenné, odboru starostlivosti o životné prostredie.

V oznámení o zmene navrhovanej činnosti (zverejnené 4. októbra) sa píše, že pre stavbu bude vypracovaný BREEAM – dobrovoľný certifikačný systém udržateľnej výstavby. Okresný úrad v rámci posudzovania vplyvov činnosti na životné prostredie uvádza spracovanie projektu sadových a parkových úprav. Stavba bude tepelne izolovaná podľa základe STN EN 12831  Vykurovacie systémy v budovách-Metódy výpočtu projektovaného tepelného príkonu tak, aby boli tepelné straty minimálne.

Nová nemocnica s poliklinikou Nemocnica A. Leňa Humenné

Investor: Svet zdravia
Investícia: 73 mil. eur
Počet lôžok: 398
Počet parkovacích miest: 269
Zastavaná plocha areálu nemocnice po realizácii navrhovanej stavby: 16 578 m²