Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Rezort výstavby: Súhlasné územné stanovisko umožňuje len spojiť územné a stavebné konanie

Stanovisko občianskeho združenia VIA IURIS k novele platného stavebného zákona vyvolalo ďalšiu reakciu. Vyjadrenie tejto organizácie svedčí podľa Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR o nepochopení navrhovanej úpravy, samotných princípov a dôvodov nesprávnej aplikácie tejto legislatívy.

Podľa vyjadrenia rezortu nie je pravdou ani to, že návrh zákona vznikal bez diskusie. MDV SR ju ako garant stavebného zákona začalo na podnet predsedu vlády SR za účasti odbornej verejnosti v júni 2022.

Kto bol v pracovnej skupine pri tvorbe návrhu novely stavebného zákona

V pracovnej skupine boli zástupcovia rezortov MDV SR, MŽP SR, MH SR, MZ SR, Úradu vlády SR, Úradu pre územné plánovanie a výstavbu, ZMOS, ZSPS, RÚZ, Únie miest, SKSI, SKA, Hl. m. BA. Všetci členovia sa zhodli na riešení, ktoré reflektuje predkladaný návrh.

VIA IURIS  a nespokojné organizácie v spoločnej tlačovej správe (pondelok 5. decembra) upozornili, že traja poslanci Sme rodina, ktorí podali návrh novely, obchádzajú štandardný legislatívny proces, právo verejnosti na účasť v ňom a novela môže zúžiť územné konanie na formálny krok.

Dotknuté orgány v územnom konaní

Súlad s územným plánom vyhodnocuje dnes zamestnanec stavebného úradu (ktorý mal pracovisko v spoločnom stavebnom úrade), čo mohol byť dôvod k nesprávnemu umiestňovaniu stavieb, na ktoré poukazuje VIA IURIS.  „Táto novela má práve zabezpečiť, aby každá obec ako orgán územného plánovania, nebola obídená, bola informovaná o stavebných zámeroch na jej území a mohla sa k nim vyjadriť územným stanoviskom,“ uvádza rezort v reakcii, ktorú v stredu (8. decembra) poskytol redakcii ASB.

Všetky dotknuté orgány, ktoré boli dotknutými orgánmi v samostatnom územnom konaní, ostávajú dotknutými orgánmi aj v spojenom územnom a stavebnom konaní. Rovnako je to aj s účastníkmi konania. Žiaden účastník konania nevypadáva z procesu a jeho práva nie sú dotknuté.

Návrh neruší rozhodovanie o umiestnení stavby

Územné stanovisko je podľa ministerstva len stanovisko potvrdzujúce súlad zámeru s územným plánom. Ide v podstate o stanovisko dotknutého orgánu z hľadiska územného plánu. Takéto stanovisko aj dnes vydáva orgán územného plánovania, t.j. obec.  Súhlasné územné stanovisko umožňuje len spojiť územné a stavebné konanie. Nenahrádza územné konanie ani nezakladá právo umiestniť stavbu.

Návrhom sa neruší rozhodovanie o umiestnení stavby. „Novelou sa teda nepresúvajú žiadne kompetencie ani nezvýhodňuje developerov na úkor bežných ľudí. Práve naopak, rozširuje už existujúce možnosti pre integráciu konaní,“ uzatvára MDV SR.