Informačné podujatie Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR, zľava Roman Skorka, Milota Sidorová, prof. Ervin Lumnitzer, Martin Hypký, Pavol Machava

Od apríla 2024 má Urbion fungovať v základnej verzii. Stavebný úrad pracuje na vyhláškach, platiť budú prechodné obdobia

Vyše osem mesiacov ostáva do apríla 2024, odkedy majú platiť nové zákony o územnom plánovaní a výstavbe. Čo má v súčasnosti hotové Úrad pre územné plánovanie a výstavbu a čo ešte chystá?

Nový informačný systém Urbion, ktorý je nosným prvkom dlhoočakávanej reformy stavebnej legislatívy a je založený na digitálnych dátach, vstúpi do praxe postupne od apríla 2024. Koncovkou bude záver marca 2032, keď bude 100 % územných plánov v e-formáte. Koncom januára 2028 má byť funkčná verzia 3.0 Urbionu.

Harmonogram reformy stavebnej legislatívy
Harmonogram reformy stavebnej legislatívy | Zdroj: Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR

Začne sa formulármi

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR má v kompetencii územné plánovanie, výstavbu, vyvlastnenie a uvedený informačný systém. V prvej fáze, od 1. apríla 2024, bude nasadený informačný systém 1.0, povedal predseda úradu Martin Hypký počas informačného stretnutia predstaviteľov so stakeholdermi, odborníkmi z stavebného sektora, samosprávy a s novinármi v utorok 22. augusta k reforme stavebnej legislatívy.

Spresnil, že vo verzii 1.0 pôjde o zavedenie jednotných formulárov na žiadosti, stanoviská a rozhodnutia, zavedenie zdieľaného úložiska, funkcie doručovania a podpisovania v rámci Ústredného portálu verejnej správy.

K uvedeniu zákonov o územnom plánovaní a výstavbe sú potrebné vyhlášky, ktoré pripraví tento úrad a na ktoré sú zvedaví developeri aj projektanti. Vyhlášky k územnému plánovaniu majú za sebou medzirezortné pripomienkové konanie a pred sebou hodnotiacu komisiu podpredsedníčky vlády SR. Najmenej, asi na 20 %, je aktuálne rozpracovaná vyhláška k informačnému systému, ktorý bude zastrešovať ostatné vyhlášky a metodiky.

V príprave je pätica vyhlášok

Roman Skorka, generálny riaditeľ pre výstavbu a vyvlastňovanie, dodal, že dotknuté subjekty dostanú prihlasovacie údaje do informačného systému. Konkrétne požiadavky na formu a obsah dokumentácie riešia vyhlášky, ktoré pripravuje úrad. Za oblasť výstavby je to 5 vykonávacích vyhlášok, ktorú sú v stave návrhu.

Zdôraznil, že vyhlášky musia byť platné k 1. aprílu budúceho roka, vtedy vstupujú do platnosti zákony a územnom plánovaní a výstavbe. Úspešnosť reformy bude podľa neho závisieť aj od toho, ako špecializované stavebné úrady, napr. na rezorte životného prostredia či banské úrady, budú uplatňovať novú stavebnú legislatívu, ktorá nahradí desiatky rokov starý a často novelizovaný stavebný zákon.

Harmonogram prípravy spustenia informačného systému

Portál
príprava VO (zákazka s nízkou hodnotou), plánovaná realizácia 09/ 2023 – 12/2023
Registratúra
obstaraná, prebieha nasadzovanie, bude potrebná integrácia rozhraní portál – registratúra (odhadované trvanie 1 mesiac)
Formuláre
v realizácii „in house“ na SW platforme obstaranej ako zákazka s nízkou hodnotou, plánované nasadenie 31.12.2023
Úložisko
príprava VO, plánované dodanie 12/2023

Testovanie: 12/2023 – 4/2024

Zdroj: Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR

Testovanie systému má byť koncom roka

Testovanie verzie 1.0 informačného systému plánuje úrad na prelome decembra 2023 až marca 2024. Zároveň pracuje na špecifikácii verzie 2.0 a pripravuje podklady na realizáciu verejného obstarávania. S nasadením verzie 2.0 sa počíta 1. januára 2026.

Formuláre sú zrealizované interne na softvérovej platforme, ktorá bola obstaraná ako zákazka s nízkou hodnotu. Úrad ich nasadí do konca roka 2023. „Registratúra je už obstaraná, prebieha jej postupné nasadzovanie. Integrácia rozhraní portál – registratúra potrvá asi mesiac,“ informoval úrad.

Verejné obstarávanie portálu ako zákazky s nízkou hodnotou je plánované na september až december tohto roka. Rovnako v prípade úložiska ráta úrad s verejným obstarávaním a dodaním v decembri 2023.

Technická univerzita Košice (TUKE) pripravuje digitálne dátové dvojča Slovenskej republiky pre potreby informačného systému. Proof of Concept mieri do špecifikácie, ktorá bude štartovacím bodom pre verejné obstarávanie. Špecifikácia je v pôsobnosti úradu, vysvetlil predseda Hypký s tým, že TUKE má preskúmať všetky možnosti, dať návod, ako napísať špecifikáciu a vytvoriť nefunkčný a funkčný prototyp na vzorke, ktorou je mesto Žiar nad Hronom.

Harmonogram postupného nasadzovania Informačného systému

Verzia 1.0
Nasadenie: 4/2024
Cieľ: digitalizácia a elektronická komunikácia v zmysle, základná infraštruktúra pre tvorbu DOK a digitálnych ÚP
Výstupy: elektronické formuláre (podania a rozhodnutia), elektronické doručovanie vr. podpisovania, elektronické úložisko (projektová dokumentácia)

Verzia 2.0
Nasadenie: 3/2026
Cieľ: čiastočná automatizácia (validácia projektov stavieb voči regulatíve a asistované služby na podporu rozhodovania)
Výstupy: DOK a digitálne ÚP (krajské mestá), nahrávanie projektovej dokumentácie priamo z modelu stavby (BIM) pre jednoduché stavby, automatické validácie voči regulatíve miest a obcí v DOK

Verzia 3.0
Nasadenie: 1/2028
Cieľ: automatizácia (validácia projektov stavieb voči regulatíve a asistované služby na podporu rozhodovania)
Výstupy: DOK a digitálne ÚP(krajské + okresné mestá), nahrávanie projektovej dokumentácie priamo z modelu stavby (BIM) pre jednoduché a stredne náročné stavby, automatické validácie voči regulatíve miest a obcí v DOK

4.0: 3/2032
Cieľ: automatizácia (validácia projektov stavieb voči regulatíve a asistované služby na podporu rozhodovania)
Výstupy: DOK a digitálne ÚP(krajské + okresné + ostatné mestá a obce), nahrávanie projektovej dokumentácie priamo z modelu stavby (BIM) pre všetky stavby, automatické validácie voči regulatíve miest a obcí v DOK.

Zdroj: Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR

Cestou je digitalizácia

Centrálny úrad bude mať 8 regionálnych pobočiek s Klientskym centrom pre občanov a firmy v krajských mestách. Podľa potreby môžu vzniknúť v rámci účelnosti aj ďalšie pobočky, ale to nie je cieľom. „Reforma je postavená na digitalizácii a hovorí, že úradníka v princípe nemusím vidieť, ak je všetko jasne definované tak, že dopredu viem pochopiť, čo mám robiť,“ povedal Hypký s tým, že bude prechodné obdobie v komunikácii. Bez papierov sa má predbežne úradovať v roku 2028.

Územné plány treba aj malým obciam

Veľkou témou reformy stavebnej legislatívy je územné plánovanie, ktoré je vyjadrením spolupráce a dohody v území, tá však na Slovensku často chýba. Príprava kvalitného územného plánu aj zmien a doplnkov je odborne náročný proces pre obstarávateľa i spracovateľa nielen v Bratislave, ale aj v malých obciach.

Predseda Hypký avizoval, že úrad bude nápomocný obciam v tom, čo má obsahovať územný plán a čo je územné plánovanie. Územné plánovanie je však kompetencia samospráv, obec rozhoduje o rozvoji svojho územia, Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR do toho nemôže zasahovať.

„Bola by som rada, keby ste 1. apríla 2024 našli na stránke tzv. slepý územný plán na stiahnutie s jasnou štruktúrou vrstiev pre spracovateľa aj spôsob výpočtu regulatívov,“ vysvetlila Milota Sidorová, podpredsedníčka úradu.

Novinkou v zákone o územnom plánovaní je pre malé obce možnosť združiť sa do mikroregiónu. Spoločne napíšu zadanie územného plánu a samosprávny kraj ho obstará. Obce sa vyjadria k návrhu a nakoniec o ňom bude hlasovať zastupiteľstvo samosprávneho kraja.

Najväčšia koncentrácia malých obcí pod 2 000 obyvateľov je podľa Sidorovej v Banskobystrickom a Prešovskom kraji, na ktoré sa asi neskôr úrad podľa Sidorovej zameria. Úrad má k dispozícii aj dotačný mechanizmus z rezortu dopravy, v ktorom plánuje zvýšiť objem financií pre územné plány.

Dva roky je prechodné obdobie pre výstavbu

Prechodné obdobie sa po apríli 2024 dotkne aj oblasti výstavby a potrvá dva roky. Stavebné úrady v mestách a obciach nebudú plniť úlohy prenesenej štátnej správy vo výstavbe podľa nového zákona o výstavbe. Jestvujúce stavebné úrady dokončia stavebné konania „po starom“ stavebnom zákone. Ak sa im to nepodarí v rámci tejto lehoty dvoch rokov, potom delimitujú spisy na Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR a ten ich vybaví „po starom“.

V rámci výstavby regionálna pobočka bude zabezpečovať prvý stupeň v rámci rozhodovania a druhý stupeň v opravných prostriedkoch, prvý stupeň pre oblasť výstavby a územného plánovania. Konanie v rámci vyvlastnenia bude viesť regionálna pobočka, v druhom stupni centrálny stavebný úrad, ako to je aj v súčasnosti.