Podpora zelenej energie

Poznáme harmonogram výziev na rozvoj zelenej energie a modernizáciu energetickej infraštruktúry

Ministerstvo hospodárstva predstavilo plán na vyhlasovanie jednotlivých výziev v rámci komponentu 1 z Plánu obnovy a odolnosti SR. Vyše 220 miliónov eur bude možné získať v deviatich výzvach zameraných na tri okruhy, a to výstavba nových OZE, repowering a zvyšovanie flexibility sústavy.

Financie na rozvoj zelenej energie a modernizáciu energetickej infraštruktúry na Slovensku budú môcť záujemcovia získať od apríla 2022 do apríla 2023. Vyše 220 miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti SR ministerstvo rozdá v deviatich výzvach zameraných na tri oblasti. A to na podporu nových obnoviteľných zdrojov energie, repowering a zvyšovanie flexibility sústavy. Schému štátnej pomoci pre túto oblasť už schválil Protimonopolný úrad SR.

Konkrétne bude možné v rámci výziev žiadať prostriedky na nové obnoviteľné zdroje, teda na výstavbu nových zariadení na priamu výrobu elektriny zo slnka a vetra, na využitie geotermálnej energie, biomasy, bioplynu, skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd na výrobu elektriny prostredníctvom kogenerácie.

V prípade repoweringu sa o podporu môžu uchádzať projekty na modernizáciu existujúcich zariadení na využitie vodnej energie na výrobu elektriny, využitie biomasy, bioplynu, skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd na výrobu elektriny prostredníctvom kogenerácie a výrobu biometánu.

Tretia oblasť, ktorú ministerstvo z plánu obnovy podporí, je zvyšovanie flexibility sústavy. Konkrétne pôjde o projekty budovania zariadení na uskladnenie energie pripojené pred odovzdávacím miestom zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a na zariadenia na výrobu vodíka elektrolýzou využitím elektriny z OZE a na jeho uskladnenie. Prvú výzvu na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z OZE plánuje ministerstvo vyhlásiť v apríli. Momentálne na nej už intenzívne pracuje.

„Po finalizácii textu a príloh bude návrh výzvy zaslaný na posúdenie Národnej implementačnej a koordinačnej autorite na Úrade vlády SR. Tá už schválila harmonogram výziev. Všetky podporené projekty sa musia  zrealizovať do júna 2026,“ informoval rezort hospodárstva.

SITA