Gudrónová jama

Štát prevezme zodpovednosť za sanáciu nebezpečných gudrónových jám v obci Nemecká

Partneri sekcie:

Zodpovednosť za časť sanácie gudrónových jám v areáli bývalej rafinérie Petrochema Dubová v obci Nemecká prevezme Ministerstvo životného prostredia SR. Výška nákladov bude závisieť od rozsahu znečistenia.

Gudrónové jamy sú bývalé skládky odpadu, ktoré vznikli pri spracovaní ropy v areáli rafinérie minerálnych olejov v 60. a 70. rokoch 20. storočia. V obci Nemecká v okrese Brezno kvôli nim vyhlásili minulý rok mimoriadnu situáciu. Hrozila totiž ekologická katastrofa – znečistenie podzemných vôd a rieky Hron z dvojice jám v areáli bývalej rafinérie Petrochema Dubová.

Tá začala svoju činnosť ako štátny podnik v roku 1938, v druhej polovici 20. storočia fungovala pod názvom Petrochema Dubová. Rafinéria bola sprivatizovaná a postupne menila majiteľov. V roku 2011 sa jej novým majiteľom stala spoločnosť PTCHEM, s. r. o. Dubová pod podmienkou, že odstráni ekologickú záťaž, ktorá sa tam desaťročia hromadila.

Toxické jazerá na Horehroní

Gudrónové jamy patria k najťažším enviromentálnym záťažiam životného prostredia. Látky v nich obsiahnuté sú karcinogénne, vyznačujú sa napríklad vysokou koncentráciou kyseliny sírovej a vysokým obsahom arzénu, síranov a amónnych iónov. Gudróny, teda odpad po rafinácii nafty, sú toxické a majú schopnosť vyvolať genetickú mutáciu aj vrodenú vývojovú odchýlku vyvíjajúceho sa plodu.

Na Horehorní nájdeme ďalšie dve nebezpečné skládky ako pozostatok ťažby aj v katastri obce Predajná, vo voľnej prírode. S čistením týchto gudrónových jám ministerstvo začalo symbolicky minulý rok na Deň zeme. Čistením aj odborným technicko-bezpečnostným dohľadom bol poverený štátny podnik Vodohospodárska výstavba.

Mimoriadna situácia v obci Nemecká

V Nemeckej bola situácia o to horšia, že jamy sú situované len približne 300 metrov od obytnej zóny. Problematická bola i situácia, keď v marci minulého roka spoločnosť PTCHEM z dôvodu nesolventnosti a neúnosných cien energií oznámila prerušenie prevádzky čističky odpadových vôd (ČOV) v areáli rafinérie. Čistička zabezpečovala čistenie dažďovej vody z gudrónových jám, po prerušení jej činnosti tak hrozila kontaminácia toxickou vodou a spomínaná ekologická katastrofa. Prevádzku ČOV nakoniec začal od apríla 2022 platiť štát.

Po májovom rokovaní vlády je jasné, že zodpovednosť za časť sanácie prevezme Ministerstvo životného prostredia SR. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, v konaní o určení povinnej osoby za environmentálnu záťaž v časti skládok nebezpečných odpadov zastavil konanie. Dospel totiž k záveru, že ich pôvodcom nie je spoločnosť, ktorá v čase vzniku gudrónových jám neexistovala, ale štát.

Štát však nepreberá zodpovednosť za celú lokalitu. Úrad súčasne určil spoločnosť PTCHEM ako povinnú osobu za zvyšnú časť environmentálnej záťaže, ktorá nezahŕňa skládky priemyselných odpadov (gudrónových jám). Znamená to, že sanáciu samotného areálu závodu bývalej Petrochemy má vykonať spoločnosť PTCHEM Dubová.

Financie na odstránenie environmentálnej záťaže pôjdu z Programu Slovensko

Prijatie uznesenia vlády o určení príslušného ministerstva bolo potrebné kvôli čerpaniu alokovaných finančných prostriedkov na riešenie problematiky environmentálnych záťaží a zároveň je potrebné kvôli plneniu Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží na roky 2022 – 2027.

„Ministerstvo na odstránenie záťaže využije peniaze z Programu Slovensko. Celková alokácia na riešenie environmentálnych záťaží na obdobie 2021 – 2027 predstavuje viac ako 239 miliónov eur z Kohézneho fondu,“ informovalo ministerstvo.

Výška finančných nákladov, ktoré sa vynaložia na sanáciu environmentálnych záťaží, bude závisieť od rozsahu znečistenia a výberu sanačnej metódy. Rezort životného prostredia musí do jedného roka predložiť na schválenie plán prác na odstránenie tejto environmentálnej záťaže.

MŽP SR