Trámové stropy, ilustračná foto

Prehľad konštrukcií trámových stropov

Partneri sekcie:

Úlohou stropných konštrukcií je rozdelenie budovy po výške. Svojimi nosnými prvkami by mali prenášať prevažne zvislé zaťaženie vlastnou ťarchou konštrukcie, nenosných priečok, zariadení a osôb, prípadne mimoriadne zaťaženia.

Okrem toho by mali spĺňať požiadavku požiarnej odolnosti, ale aj akustickej a tepelnej izolácie.

Nosnú funkciu trámových stropov plnia stropné trámy (tzv. stropnice), pravidelne rozmiestnené v osovej vzdialenosti 0,9 až 1,2 m. V prípade nepravidelného pôdorysu sa rozmiestňujú vejárovito. Prierez stropníc – šírka b = 80 až 200 mm, výška h = 120 až 300 mm – je daný rozpätím stropu a jeho zaťažením. Výška profilu sa vypočíta približne podľa empirického vzťahu h = 20. l + 180 (mm), kde l je rozpätie v metroch.

Pomer výšky stropnice k šírke býva od 7/5 do 2. Pri veľkých rozpätiach a namáhaniach je možné spriahnuť dva a viac prierezov na výšku prostredníctvom svorníkov. V súčasnosti sa však výhodne používajú aj profily z lepeného lamelového dreva.

Trámové stropy
Trámové stropy | Zdroj: Ing. Stanislav Jochim

Dĺžka uloženia stropníc na nosnú stenu sa volí od 150 do 200 mm. Z dôvodu ochrany pred vlhkosťou a následným biopoškodením se zhlavie trámu kladie na podložky ošetrené biocídom. Medzi murivom a trámom musí byť zo všetkých strán vzduchová medzera aspoň 50 mm na dobré odvetrávanie jeho zhlavia.

Ak nie sú nároky na tepelnú izoláciu, dá sa prípadne zaistiť aj intenzívnejšie odvetranie cez štrbiny v obvodovej stene. Naopak, dodatkovou tepelnou izoláciou vloženou pred čelo trámu sa dá zabrániť kondenzácii vodnej pary. Spriahnutie stropnej konštrukcie s nosnou stenou sa rieši spojením zhlavia stropnice s trámovými kliešťami.

Trámový strop s priznanými trámami

V prípade priznania stropníc sa zvrchu na ne nabíjajú buď priamo podlahové dosky s hrúbkou 30 až 45 mm, alebo záklop z dosiek s hrúbkou okolo 25 mm s násypom, v ktorom sú uložené podlahové hranoly rozmerov 120/60 mm na pribitie podlahy.

Najtypickejšou konštrukciou jednopodlažných sedliackych obytných domov je trámový strop s priznanými stropnicami, so záklopom z prekladaných dosiek s hrúbkou 25 mm a s násypom alebo hlinenou mazaninou.

Podlahu stropov vo viacpodlažných budovách tvoria obvykle dosky uložené na pero a drážku alebo na polodrážku. Styk záklopových dosiek sa prekrýva tesniacimi pásmi z lepenky a samotný násyp zvyšuje požiarnu odolnosť konštrukcie.

V súčasnosti sa realizujú plávajúce podlahy trámových stropov na tepelno- a zvukovoizolačných minerálnovláknitých doskách.

Trámový strop s priznanými trámami
Trámový strop s priznanými trámami | Zdroj: Ing. Stanislav Jochim

Trámový strop s rovným podhľadom

Pri klasických trámových stropoch s rovným podhľadom sa stropnice od spodnej strany obkladajú buď doskami s hrúbkou 25 mm a omietkou na trstinovom pletive, alebo dreveným obkladom.

Trámové stropy s podhľadom na hranoloch predstavujú dvojitú nosnú konštrukciu. Spodné hranoly  dimenzie približne 100/180 mm slúžia len na prenos záťaže samotného podhľadu. Prípadné priehyby stropníc sa v tomto prípade neprenášajú do podhľadu. Konštrukcia stropu je vhodnejšia aj z pohľadu požiarnej odolnosti a nepriezvučnosti.

Trámový strop s rovným podhľadom
Trámový strop s rovným podhľadom | Zdroj: Ing. Stanislav Jochim

Trámový strop s krížovými vzperami

Tento strop je vhodný na väčšie rozpätie (6 až 10 m). Jeho základným nosným prvkom sú stropnice s dimenziou 100 až 180/240 až 420 mm kladené v osovej vzdialenosti 600 až 800 mm.

Stropnice sú navzájom rozoprené krížovými zverákmi profilu 40/80 mm, umiestnenými vo vzdialenosti 1 až 1,5 m. Pevné rozoprenie zabezpečuje oceľové tiahlo s rektifikačným článkom. Vzniká tak priestorová sústava, ktorá umožňuje rovnomerné rozloženie zaťaženia do jednotlivých nosníkov.

Trámový strop s krížovými vzperami
Trámový strop s krížovými vzperami | Zdroj: Ing. Stanislav Jochim
doc. Ing. Jozef Štefko, PhD.