ASB Články na tému

montáž stropu

Úlohou stropných konštrukcií je rozdelenie budovy po výške. Svojimi nosnými prvkami by mali prenášať prevažne zvislé zaťaženie vlastnou ťarchou konštrukcie, nenosných priečok, zariadení a osôb, prípadne mimoriadne zaťaženia.

Drevené nosníky majú omnoho širšie využitie, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Okrem drevostavieb sú vhodné na zhotovenie stropov murovaných a betónových stavieb, dokonca ich možno kombinovať s oceľovými spriahnutými nosníkmi.

Správne uložené dielce sú v čele zalícované a prirazené tesne jeden k druhému. Pred uložením dielca do oceľového nosníka sa v čele stropného dielca hoblíkom vytvorí výrez na uloženie.

Spoločnosť HELUZ začala dodávať na zhotovenie keramického stropu HELUZ MIAKO nový Deformačno-separačný pás (DSP) HELUZ. Tento kompozitný stavebný materiál na pružnú separáciu nosného muriva od nadväzujúcej vodorovnej konštrukcie svojimi vlastnosťami plne nahradí ťažké živičné pásy a zároveň zlepší prenos síl z vodorovných konštrukcií na zvislé murované konštrukcie, tlmí prenos hluku a vibrácií medzi stenovými a stropnými konštrukciami a významne znižuje riziko vzniku trhlín v murive v tesnej blízkosti jeho použitia.

Žiadna iná časť miestnosti neplní toľko funkcií naraz ako je tomu v prípade stropov, ktoré sú súčasne i výrazným designovým prvkom pre architektov. Pretože strop je vždy na očiach a nemôže byť zatienený nábytkom alebo obrazom. Práve na strope sa môžu jedinečným spôsobom uplatniť kreatívne I funkčné prvky zároveň.

Priestorová akustika hodnotí šírenie hluku v miestnostiach. Sledovanie vlastností priestorovej akustiky je dôležité hlavne v miestnostiach slúžiacich na prezentáciu hovoreného slova a hudby, v miestnostiach slúžiacich na záznam zvukového signálu a v ďalších vybraných priestoroch, napríklad na zhromaždenia a šport. Okrem toho je vhodné riešiť priestorovú akustiku i v priemyselných prevádzkach, kde môže správne riešenie pohltivosti priestoru prispieť k zníženiu hluku v interiéri.

Polomontované keramické stropy sú súčasťou komplexného systému na hrubú stavbu. Sú vhodné na použitie v bytovej a občianskej výstavbe, ale využitie nachádzajú aj v priemyselných a poľnohospodárskych budovách. Sú variabilné a možno ich použiť aj na členité a nepravidelné pôdorysy so svetlou šírkou 8 m. 

Pred kladením stropných dutinových panelov je nevyhnutné vytvoriť výkres stropnej konštrukcie, kde sa uvedie smer a roznos zaťaženia, typy stropných panelov, ich poloha a počet, hrúbka stropnej dosky, detaily a konštrukčné riešenia napojení na monolitické časti, dobetonávky a vystuženia, poloha a veľkosť otvorov, zaťaženie stropu rozličnými časťami stavby (napr. priečkami).

Jedným zo spôsobov, ako vytvoriť stropnú konštrukciu, je použiť stropné dielce z pórobetónu. Dielce sa kladú na nosnú konštrukciu alebo základ. Čelá sú hladké, na pozdĺžnej ploche sa nachádza pero + zalievacia drážka, pri šírke väčšej ako 550 mm sú pozdĺžne hrany skosené. Doplnkové, pozdĺžne šírkovo upravené dielce majú reznú plochu hladkú.

Ľahký stropný systém je vhodné použiť do všetkých druhov stavieb, kde sa plánuje realizovať závesný podhľadový systém (sadrokartónové alebo kazetové alebo iné podhľady), požiarna odolnosť je na základe požiadavky až 60 minút.

Pred umiestnením stropných panelov na miesto určenia je potrebné zhotoviť podpernú konštrukciu. Podperná konštrukcia musí byť dostatočne pevná a tuhá. Podoprenie sa realizuje líniovo, kolmo na priestorové oceľové nosníky zabudované v paneloch, a to pomocou vodorovne umiestnených drevených hranolov alebo nosníkov uložených na stojky. Maximálna vzdialenosť líniových podpier je 1,6 m. Bez podpernej konštrukcie možno osadiť panely v rozpätí 1,8 m. Panely sa zdvíhajú pomocou autožeriava alebo pomocou stavebného vežového žeriava.