Galéria(2)

Nosný systém pre stropy a strechy z drevených nosníkov

Partneri sekcie:

Drevené nosníky majú omnoho širšie využitie, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Okrem drevostavieb sú vhodné na zhotovenie stropov murovaných a betónových stavieb, dokonca ich možno kombinovať s oceľovými spriahnutými nosníkmi.

Vďaka použitiu dreva, ktoré počas svojho rastu prirodzene viaže z prostredia CO2, tak môže vzniknúť hybridná stavba spĺňajúca kritériá trvalo udržateľnej výstavby. Okrem stropov sú vhodné na zhotovenie krokiev šikmých striech či stenových stĺpikov.

Nosníky Steicojoist sa vyrábajú v troch základných rozmeroch – so šírkou pásnic 45, 60 a 90 mm a s výškou pásnic 39 mm. Nosníky môžu mať celkovú výšku 200 až 400 mm (tab. 1). Vďaka svojmu tvaru a vlastnostiam sú ideálne na zhotovenie konštrukčných prvkov, ktoré sú vysokonamáhané na ohyb, ako sú spomínané krokvy alebo stropné nosníky. Štandardná dĺžka nosníkov je 10, 11, 12 a 13 m. Maximálna dodávaná dĺžka je 16 m. Iné dĺžky a prierezy možno vyrobiť na mieru.

Všetky nosníky sú dostupné s tepelnou izoláciou stojiny, ktorú tvoria pásy drevovláknitej izolácie presne narezané na požadovaný rozmer (tab. 2). Vo výrobe vložená izolácia stojiny zabezpečuje zvyčajný obdĺžnikový prierez. Tepelnú izoláciu vďaka tvaru nosníkov nie je potrebné dodatočne upevňovať špagátmi proti vypadnutiu.

Tab. 1 Typy nosníkov Steicojoist | Zdroj: JAF HOLZ
Tab. 2 Varianty izolačných nosníkov – všetky nosníky sú dostupné s izolovanou stojinou | Zdroj: JAF HOLZ
Obr. 1 Izolovaná stojina | Zdroj: JAF HOLZ

Tepelnotechnické vlastnosti strechy

Optimalizovaná geometria nosníkov umožňuje ich použitie na zhotovenie strešných konštrukcií s vysokými požiadavkami na tepelnú ochranu. Normalizovanú hodnotu súčiniteľa prechodu tepla, ktorý je pre šikmé strechy nad obytným priestorom so sklonom ≥ 45° stanovený na Ur2 = 0,22 W/(m2 . K), a odporúčanú hodnotu Ur3 = 0,15 W/(m2 . K) možno bez problémov splniť vhodnou kombináciou vrstiev drevovláknitej tepelnej izolácie (tab. 3). Odporúčanú skladbu vidieť na obr. 2.

vrstvy
Obr. 2 Odporúčaná skladba strešného plášťa Skladba smerom zhora dole: 1 – strešné latovanie, 2 – latovanie, 3 – kontralata, 4 – drevovláknitá izolácia Steickouniversal, 5 – tepelná izolácia medzi nosníkmi – drevovláknitá izolácia Stecoflex, nosníky Steicojoist vo vzdialenosti 625 mm, 6 – parobrzda Steicomulti membrana 5, 7 – latovanie, 8 – sadrokartónová doska | Zdroj: JAF HOLZ

 

Tab. 3 Tepelnotechnické vlastnosti strešnej konštrukcie, skrátený výber kombinácií

Hrúbka tepelnej izolácie (zvnútra smerom von) Hodnota U v ploche Hodnota U v mieste nosníkov Hodnota U pri 10 % podiele nosníka Zlepšenie hodnoty U v porovnaní s bežným drevom Amplitúda tlmenia Fázový posun
(mm) W/(m2 . K) W/(m2 . K) W/(m2 . K) 1/TAV h
200 + 35 0,158 0,269 0,17 8 % 14 12,6
200 + 52 0,150 0,247 0,16 7 % 19 14,2
200 + 60 0,147 0,237 0,16 7 % 22 14,8
220 + 35 0,146 0,246 0,16 8 % 17 13,5
220 + 52 0,139 0,227 0,15 8 % 24 15
220 + 60 0,136 0,219 0,14 7 % 28 15,7

 

Tab. 4 Požiarna ochrana strešnej konštrukcie

Cieľ ochrany Podhľad zo sadrovláknitých dosiek fermacell Podhľad so sadrokartónovými doskami GFK
F30-B zvnútra 2 × 10 mm 1 × 15 mm
F60-B zvnútra 2 × 15 mm 18 + 15 mm
F90-B zvnútra 15 mm + 2 × 15 mm

Vedenie inštalácií

Cez štíhlu stojinu nosníkov možno vytvoriť prierazy na vzduchotechniku a viesť cez ne potrubia. Napr. pri bungalove, ktorý bude mať krov zhotovený z týchto nosníkov, môže stavebník viesť v tejto konštrukcii všetky rozvody. Nie je potrebné realizovať znížený strop, čo predstavuje ďalšie náklady navyše. Takýto krov potom môže pohodlne zatepliť fúkanou izoláciou. Ak sa krov realizuje nad bežným podkrovím a v strešnej konštrukcii sa nepočíta s priechodom vedení, možno tepelnú izoláciu ukladať medzi nosníky.

Vŕtané otvory s priemerom max. 25 mm sa môžu umiestniť v stojine ľubovoľne. Vzdialenosť medzi otvormi musí byť minimálne 25 mm. Obdĺžnikový otvor s rozmermi max. 14 × 40 mm. Do stredu stojiny možno umiestniť vŕtané otvory s priemerom max. 38 mm. Vzdialenosť medzi otvormi musí byť minimálne 78 mm. Minimálna vzdialenosť medzi otvormi a okrajom nosníka činí 30 mm.

Zdroj: JAF HOLZ

Riešenie pre priznaný krov

Priznaný krov v interiéri predstavuje nielen architektonicky zaujímavé riešenie, ale zároveň šetrí priestor, pretože zateplenie krovu sa realizuje nad krokvami. Na obitie nosníkov a na zhotovenie záklopu je vhodná trojvrstvová masívna smreková doska tzv. biodoska. Biodoska sa upevňuje na nosníky klincami bez hlavičky, rovnako sa vytvára aj záklop. Z exteriérovej strany sa potom uloží vrstva drevovláknitej izolácie. Pri sklone väčšom ako 16° bez difúznej fólie alebo pri menšom sklone s difúznou fóliou.

Pochôdzny strop do každej bytovej budovy

Nosníky sa pri zhotovení pochôdzneho stropu rozmiestňujú prevažne s rozponom 500 až 800 mm v závislosti od uvažovanej záťaže stropu. Práve na tento účel je využitie nosníkov Steicojoist ideálne. Po rozložení sa nosníky kotvia do steny drevostavby. Ak sa ukladajú na nosné murivo, pripevňujú sa pomocou kovových vložiek. Na nosníky sa potom kladie OSB doska a zvyšné vrstvy podlahového systému. Úžitkové zaťaženie stropu vytvoreného z nosníkov je 200 kg bez vrstiev podlahy.

Celková nosnosť takéhoto stropu je ešte omnoho vyššia. Pri výške nosníkov 300 až 360 mm je únosnosť stropu úplne bezpečná (dokáže preniesť zaťaženie zaparkovaného auta). Ak zoberieme, že v jednom metri sú tri nosníky, ich únosnosť je 600 kg/m úžitkového zaťaženia. Podhľad možno pri strope z drevených nosníkov riešiť viacerými spôsobmi. Väčšinou sa používajú sadrokartónové alebo sadrovláknité dosky, ktoré zároveň prispievajú k požiarnej ochrane stropnej konštrukcie (REI 60 min.).

Nosníky STEICOjoist sú vhodné vďaka ich nosnosti až do 3,8 tony dokonca na výstavbu bytových domov. Veľké rozpony až do 11 m umožňujú ich aplikáciu aj pri pôdorysoch otvorených do stropu.

 TEXT + OBRÁZKY: JAF HOLZ SLOVAKIA