Požiarna ochrana oceľového nosníka (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Požiarna odolnosť požiarnych deliacich konštrukcií sa nesmie znížiť alebo porušiť výklenkami, nikami alebo akýmikoľvek zmenšenými hrúbkami konštrukcie, ktorými by sa znížila požadovaná požiarna odolnosť.

Pre správnu špecifikáciu požiadaviek požiarnej bezpečnosti stavieb v prípade jednotlivých stavebných konštrukcií v budove a pre následné posúdenie má zásadný význam ich presné zatriedenie podľa kategórií noriem požiarneho kódexu.

Podľa STN 73 0802: 2010: Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia sa stavebné konštrukcie nevýrobných budov delia na tri základné skupiny:

 • požiarne deliace konštrukcie, ktoré ohraničujú požiarne úseky a ich účelom je brániť šíreniu požiaru mimo požiarom napadnutého úseku vo vodorovnom aj zvislom smere;
 • nosné konštrukcie, ktoré sa počas predpokladaného času požiaru nesmú porušiť a stratiť únosnosť alebo stabilitu;
 • nosné konštrukcie, ktoré nemajú požiar­nu deliacu funkciu a pre ktoré sa nestano­vuje požiarna odolnosť, je však potrebné dodržať predpísaný druh konštrukcie.

Požiarne deliace konštrukcie

Tieto konštrukcie zahŕňajú:

 • požiarne steny,
 • požiarne stropy,
 • obvodové steny.

Požiarna odolnosť požiarnych deliacich konštrukcií sa nesmie znížiť alebo porušiť výklenkami, nikami alebo akýmikoľvek zmenšenými hrúbkami konštrukcie, ktorými by sa znížila požadovaná požiarna odolnosť.

TIP

HRÚBKA POŽIARNEJ SADROVLÁKNITEJ DOSKY
Hrúbka dosky na opláštenie sa určí v závislosti od hrúbky oceľového profilu a požiadavky na stupeň požiarnej odolnosti.

ŠKÁROVACIE LEPIDLO
Škárovacie lepidlo fermacell® na báze polyuretánu je určené na bezpečné zlepenie natupo zrážaných hrán sadrovláknitých alebo cementovláknitých dosiek. V priebehu vytvrdzovacieho procesu lepidlo mierne pení, po vytvrdnutí je ve mi pevné. K dispozícii je špeciálna špička na nanesenie správneho množstva lepidla presne do stredu hrany dosky.

Požiarne steny

Požiarne steny oddeľujú susediace požiarne úseky, prípadne susediace budovy vo vodorovnom smere. Ich požiarna odolnosť sa stanovuje podľa vyššieho stupňa požiarnej bezpečnosti dvoch susediacich požiarnych úsekov. Konštrukcia steny medzi susednými požiarnymi úsekmi sa určí podľa bezpečnejšieho druhu týchto úsekov.

Požiarne stropy

Požiarne stropy oddeľujú susediace požiarne úseky vo zvislom smere. Ich požiarna odolnosť a druh konštrukcie sa stanoví podľa stupňa požiarnej bezpečnosti požiarneho úseku pod požiarnym stropom.

INFO O MATERIÁLI:

» Sadrovláknitá požiarna doska – homogénna, vláknami vystužená, sadrou spájaná doska na suchú výstavbu s papierovými vláknami a prísadami nehorľavých vlákien, hydrofobizovaná; trieda reakcie na oheň A1.

Obvodové steny

Obvodové steny zabraňujú šíreniu požiaru:

 • mimo požiarneho úseku na iný objekt,
 • na iný požiarny úsek toho istého objektu.

Ich požiarna odolnosť a druh konštrukcie sa určia podľa stupňa požiarnej bezpečnosti úseku, ktorý ohraničujú, a to v závislosti od ich nosnej funkcie. Na rozhraní požiarnych úsekov musí byť styk obvodových stien s požiarnymi stropmi, prípadne požiarnymi stenami utesnený a vykazovať rovnakú požiarnu odolnosť ako obvodové steny vrátane triedy reakcie na oheň použitých výrobkov.

Súčasti obvodových stien sú aj požiarne pásy. Požiarna odolnosť obvodových stien sa posudzuje:

 • z vnútornej strany vrátane vyhodnotenia požiarne uzatvorených alebo otvorených plôch a
 • z vonkajšej strany, ak ide o obvodové steny v požiarne nebezpečných priestoroch a požiarne pásy.

Ak vykazuje obvodová stena (alebo jej časti, napr. okno) požiarnu odolnosť alebo obsahuje iný druh konštrukcie, ako sa požaduje, posudzuje sa ako úplne alebo čiastočne požiarne otvorená plocha. Na zabránenie šíreniu požiaru na iný objekt sa potom musí stanoviť odstup v súlade s požiadavkami normy.

Nosné konštrukcie vnútri požiarneho úseku

Zabezpečujú stabilitu budovy alebo jej časti (napr. nosné steny alebo stĺpy, stropy, prievlaky, trámy, väzníky, stropné dosky) a nesú požiarne deliace konštrukcie požiarnych úsekov. Ich požiarna odolnosť sa stanovuje podľa stupňa požiarnej bezpečnosti požiarneho úseku, v ktorom sú umiestnené.

V budovách s troma a viacerými nad­zemnými podlažiami musia požiarne deliace a nosné konštrukcie vykazovať požiarnu odolnosť najmenej 30 minút. Normatívne požiadavky požiarnej odolnosti oceľových nosníkov alebo stĺpov možno zabezpečiť použitím napr. sadrovláknitej požiarnej dosky.

Čo budete potrebovať

 • Sadrovláknitá požiarna doska
  femacell® Firepanel A1
  hrúbka dosky: 10, 12,5 alebo 15 mm, rozmer (š. × d.): 1 000 × 1 500 mm, 1 250 × 2 000 mm, doska 1 000 × 1 500 mm, hrúbka 12,5 mm, m2 = 10,18 €
 • Škárovacie lepidlo
  fermacell® Škárovacie lepidlo
  spotreba: približne 20 ml na bežný meter škáry, kartuša 310 ml = 10,87 €
 • Škárovací tmel
  fermacell® Škárovací tmel
  spotreba: približne 0,1 až 0,2 kg/m2, papierové vrece, 20 kg = 21,73 €
 • Náradie
  elektrická okružná píla
  gumené kladivo
  aplikačná pištoľ
  sponkovačka
  škrabka
  oceľové hladidlo

01 | Rozmery dosiek

Šírka požiarnej sadrovláknitej dosky sa pri jednovrstvovom opláštení určí pri zvislom opláštení ako súčet výšky oceľového nosníka, hrúbky dosky použitej na spodné (vodorovné) opláštenie a približne 5 mm rezervy. Pri vodorovnom opláštení sa šírka dosky určí ako súčet šírky nosníka a 5 mm rezervy.

01 | Rozmery dosiek
01 | Rozmery dosiek | Zdroj: James Hardie Europe

02 | Odrezanie dosky

Požiarne opláštenie môže mať dĺžku max. 1 000 mm na každý prvok. Požadovaný rozmer dosky sa odreže pomocou elektrickej okružnej píly.

02 | Odrezanie dosky
02 | Odrezanie dosky | Zdroj: James Hardie Europe

03 | Vzpera

Do medzipriestoru oceľového profilu sa osadí vzpera z požiarnej sadrovláknitej dosky s takou výškou, aby dosadala natesno.

03 | Vzpera
03 | Vzpera | Zdroj: James Hardie Europe

04 | Šírka vzpery

Šírka vzpery z požiarnej sadrovláknitej dosky, do ktorej sa bude kotviť opláštenie, by mala byť 150 mm.

04 | Šírka vzpery
04 | Šírka vzpery | Zdroj: James Hardie Europe

05 | Predsadenie vzpery

Vzpera z požiarnej sadrovláknitej dosky sa osadí tak, aby bola pred spodnou hranou oceľového profilu predsadená o 2 mm.

05 | Predsadenie vzpery
05 | Predsadenie vzpery | Zdroj: James Hardie Europe