Električková trať medzi Dúbravkou a lokalitou Bory má mať štyri zastávky

Na ilustračnom obrázku je električková trať.

Hlavné mesto uzatvorilo v decembri 2022 so spoločnosťou Bory, ktorá buduje novú mestskú štvrť, zmluvu o spolupráci pri projekčnej príprave stavby. Zmluva je platná do 1. decembra 2027. Akcionárom spoločnosti je Penta Real Estate Holding Limited.

V Bratislave plánujú výstavbu novej električkovej trate. Zhruba 1,8 kilometra dlhá dvojkoľajná trať má v prvej etape nadviazať na už vybudovanú trať na obratisku Pri kríži a pokračovať až po Bory – Lamačská brána, kde sa vybuduje obratisko.

Plánuje sa výstavba štyroch zastávok Dúbravčice (pri Saratovskej ulici), Stanica Bory (v podjazde pod železničnou traťou), Nemocnica Bory (medzi nákupným centrom a nemocnicou) a Hany Ponickej (na konci obytného súboru). Trať má križovať Saratovskú a Agátovú ulicu, cestu II/505, Ulicu Ivana Kadlečíka a Ulicu Vladimíra Jukla.

Električky by mali po trati premávať rýchlosťou 65 kilometrov za hodinu. Navrhované zastávky by mala obsluhovať linka číslo 4, a to každým druhým spojom vedeným z Dúbravky. V súbehu s novou električkovou traťou sa v celej dĺžke plánuje chodník a jednostranná obojsmerná cyklistická komunikácia.

Projekt Bory v Bratislave
Projekt Bory v Bratislave | Zdroj: Penta Real Estate
„Cieľom predĺženia existujúcej električkovej trate do nového rozvíjajúceho územia (lokalita Bory – Lamačská brána) je najmä poskytnutie dostupnosti pre cestujúcich, a to trvalo udržateľnou formou mobility, hromadnou osobnou dopravou,“ uvádza mesto v dokumentácii.

Výstavba štvrte začala v roku 2017

Realitná divízia skupiny Penta – Penta Real Estate na svojej stránke uvádza, že Bory Bývanie je rezidenčnou  výstavbou v niekoľkých etapách a počet bytov mám byť 1231. Výstavba 1.etapy sa začala v roku 2017 a štvrtej v roku 2021. Súčasťou novej štvrte je materská škola, Nemocnica Novej generácie Bory, v blízkosti sa nachádza nákupné centrum Bory Mall.

Stavebníkom a investorom stavby bude hlavné mesto. V rámci zmluvy o spolupráci so spoločnosťou Bory, pri projekčnej príprave stavby, má vyvinúť súkromník úsilie na vypracovaní podkladov potrebných pre vydanie EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie), ak sa bude vyžadovať.

Taktiež na vypracovaní dokumentácie pre územné rozhodnutie či dokumentácie stavebného zámeru. Zabezpečiť má, aby v prospech mesta bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie. Magistrát má byť súčinný.

Pre projekt výstavby električkovej trate bola vypracovaná štúdia Predĺženie Dúbravsko-Karloveskej radiály cez TIOP Lamačská Brána po BORY. Pre projekt výstavby električkovej trate v súlade so štúdiou vypracovalo mesto Bratislava technické zadanie, ktoré je súčasťou zmluvy so spoločnosťou Bory. Technické zadanie predstavuje východiskový stupeň zadania, pričom konečná podoba Stavby sa od neho môže odchýliť v súlade so zmluvou, na základe dohody zmluvných strán.

Električková dvojkoľajná trať Dúbravka – lokalita Bory – Lamačská brána, Bratislava

Investor a stavebník
: mesto Bratislava
Dĺžka trate: 1,8 km
KategórieDoprava