Odovzdanie úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka do užívania

Zdroj: Doprastav

Diaľnica D1 v úseku Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka je súčasťou diaľnice D1 hranica ČR/SR a hranica SR/UR, ktorá patrí do medzinárodného ťahu E-50 Paríž – Norimberg – Praha – Brno – Trenčín – Žilina – Košice – Užhorod s pokračovaním cez Ukrajinu a Rumunsko na juh alebo cez Rusko ďalej na východ.

Z hľadiska vnútroštátneho významu je súčasťou vnútroštátnej diaľničnej siete, ktorá bude spolu s vymedzenými ťahmi z vybranej siete tvoriť základnú komunikačnú kostru na území SR. Po dobudovaní tohto úseku a úseku Lietavská Lúčka – Višňové sa podstatne zlepšia podmienky v dopravnom uzle Žilina aj v dopravnom prepojení západu a východu Slovenskej republiky.

V súvislosti s charakteristikou predmetnej diaľničnej stavby, ako aj samotného procesu realizácie bol publikovaný samostatný článok v časopise Inžinierske stavby č. 10/2020, preto sa bude tento príspevok prioritne orientovať na práce smerujúce k uvedeniu stavby do užívania.

Z pohľadu zhotoviteľa je potrebné po­drobnejšie opísať práce, ktoré boli realizované v rokoch 2019 a 2020, a to tak, aby odborná aj laická verejnosť dostali informácie, aké práce v uvedenom období prebiehali a akou mierou ovplyvnil nedokončený úsek stavby D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala súbor stavieb uzla Žilina, t. j. stavbu D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka a takisto stavbu Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, II. etapa.

02 Spojovacia vetva na križovatke Lietavská Lúčka s mostným objektom SO 211 00 súčasť stavby D1 LL VI DS
Spojovacia vetva na križovatke Lietavská Lúčka s mostným objektom SO 211 00 súčasť stavby D1 LL VI DS | Zdroj: Doprastav

Zhrnutie výstavby z pohľadu prác prebiehajúcich v rokoch 2019 a 2020

Vo februári 2019 došlo k vypovedaniu zmluvy medzi investorom a zhotoviteľom nadväzujúcej stavby D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala. Z tohto rozhodnutia vyplynulo, že odsúhlasené určenie dopravného značenia na trvalý stav stavby D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka (v termíne 1/2019), t. j. na plnohodnotne dobudovanú a sfunkčnenú križovatku Lietavská Lúčka a sprevádzkovaný tunel Višňové bolo nepoužiteľné.

Od uvedeného momentu sa začalo hľadať najjednoduchšie a najefektívnejšie prepojenie stavieb D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka a Diaľničného privádzača Lietavská Lúčka – Žilina, II. etapa. Zhotoviteľ postupne spracovával pre investora stavby variantné riešenia sprejazdnenia s použitím častí križovatkových vetiev križovatky Lietavská Lúčka (konkrétne 5 z 9), až investor nakoniec zadefinoval a odsúhlasil riešenie s použitím iba jednej križovatkovej vetvy, tzv. spojovacej vetvy na križovatke Lietavská Lúčka.

Túto križovatkovú vetvu bolo nevyhnutné vyprojektovať a stavebne zrealizovať v rýchlom časovom slede, a to aj napriek sťaženým geologickým podmienkam, ktoré charakterizoval predovšetkým aktívny zosuv pravostranného zárezu s veľkosťou približne 60 000 m3 aktivovaný v čase vykonávania prác predchádzajúceho zhotoviteľa, ako aj realizácie prekládky VN vedenia SO 643-00.

03 Premenné dopravné značenie na ZP tunela Žilina
Premenné dopravné značenie na ZP tunela Žilina | Zdroj: Doprastav

Zároveň investor stavby po rokovaniach s dotknutými organizáciami (mesto Žilina, Slovenská správa ciest, Prezídium Policajného zboru SR…) v priebehu roka 2020 postupne dopĺňal stav, v ktorom mali byť stavby uzla Žilina uvedené do prevádzky, a to od zmien dopravného značenia na stavbe privádzača až po dobudovanie križovatky Hričovské Podhradie na plnohodnotné normové 4 jazdné pruhy, t. j. na tzv. normové dvojité odpojenie a pripojenie.

Uvedené neustále sa meniace zadanie malo vplyv predovšetkým na zmeny v projektových dokumentáciách dopravného značenia a následne na pevné, ako aj premenné dopravné značenie v križovatkách Hričovské Podhradie a Solinky a aj s tým súvisiace zmeny dopravno-prevádzkových stavov a aktualizácií riadiaceho systému dopravy. Nakoniec sa v rokoch 2019 a 2020 pre stavby uzla Žilina prerokovalo a vydalo priam rekordných 7 určení dopravného značenia.

04 ZP tunela OVčiarsko
ZP tunela OVčiarsko | Zdroj: Doprastav

Všetky namontované premenné dopravné značky a technologické vybavenie obidvoch tunelov bolo pritom potrebné niekoľkokrát odskúšať v rámci individuálnych funkčných skúšok a následne aj v rámci komplexných skúšok. Komplexné odskúšanie technologického vybavenia stavby vrátane tunelov Ovčiarsko a Žilina prebehlo postupne v termínoch 10/2020, 12/2020 a následne 1/2021, a to aj so stavbou privádzača.

Komplexné skúšky vrátane organizácie súčinnostného cvičenia zložiek integrovaného záchranného systému prebehli v termíne 12/2020 až 1/2021 a boli realizované riadením úsekov z integrovaného operátorského pracoviska umiestneného v Stredisku správy a údržby diaľnic (SSÚD) Považská Bystrica, do správy ktorého budú nové úseky dočasne kompetenčne spadať až do dobudovania SSÚD v Lietavskej Lúčke. Kontinuálne so všetkými vyššie spomenutými prácami sa v októbri 2020 začalo so skúšobnou prevádzkou technológie tunelov bez účasti verejnosti.

05 Taktické cvičenie zložiek IZS na tuneli Ovčiarsko 1
Taktické cvičenie zložiek IZS na tuneli Ovčiarsko 1 | Zdroj: Doprastav

Napriek všetkým vyššie uvedeným skutočnostiam a komplikáciám spojeným s definovaním stavu, v ktorom mal byť diaľničný úsek sprejazdnený (v rámci súboru stavieb uvádzaných do prevádzky), a takisto komplikáciám spojeným s aktuálnou pandemickou situáciou sa úsek diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka podarilo úspešne odovzdať do užívania verejnosti dňa 29. 1. 2021.

Záver

Na záver je preto nutné z pozície lídra Združenia Ovčiarsko spoločnosti Doprastav, a. s., poďakovať zástupcom investičného a prevádzkového úseku investora, stavebného dozoru, jednotlivým projektantom, zástupcom štátnych inštitúcií – predovšetkým zástupcom Polície SR a Ministerstva dopravy SR – a tiež aj jednotlivým zhotoviteľom. Bez ústretovosti a enormného nasadenia všetkých spomenutých by nebolo možné stavby D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka vrátane spojovacej vetvy na križovatke Lietavská Lúčka a Diaľničného privádzača Lietavská Lúčka – Žilina, II. etapa uviesť do prevádzky.

06 Integrované operátorské pracovisko na SSÚD Považská Bystrica 1
Integrované operátorské pracovisko na SSÚD Považská Bystrica 1 | Zdroj: Doprastav

Z pohľadu motoristickej verejnosti ostáva len veriť, že dobudovanie nadväzujúceho úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala vrátane tunela Višňové bude dokončené v avizovanom termíne v roku 2023, a to tak, aby aj úsek D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka získal svoj plnohodnotný význam a využitie.

07 Úsek diaľnice D1 Hričovské Podhradie Lietavská Lúčka po uvedení do prevádzky 1
Úsek diaľnice D1 Hričovské Podhradie Lietavská Lúčka po uvedení do prevádzky 1 | Zdroj: Doprastav
Identifikačné údaje stavby
Stavebník/Investor: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Zhotoviteľ: Združenie Ovčiarsko, vedúci člen združenia: Doprastav, a. s., ďalší členovia združenia Strabag, s. r. o., Váhostav – SK, a. s., Metrostav, a. s.
Projektant zhotoviteľa:  Združenie D1 HPLL, vedúci člen združenia: DOPRAVOPROJEKT, a. s., členovia združenia: Geoconsult, s. r. o., Basler & Hofmann s. r. o.
Stavebný dozor: Inžinierske združenie BUNG – AE Dozoring – Infram
Termín podpisu zmluvy o dielo:  9. 12. 2013
Lehota výstavby:  22. 1. 2014 – 17. 12. 2020, t. j. 2 522 dní
Zmluvné podmienky: žltá kniha FIDIC

Charakteristika stavby z pohľadu rozdelenia stavebných objektov a objemu zrealizovaných prác

Celková dĺžka úseku: 11 317 m

Profil trasy: D26,5 vo voľnej trase, 2T 8/100 v tuneli s jednosmernou premávkou

Celkový počet stavebných objektov: 218

Počet tunelov: 2 (tunel Žilina – 685 m, tunel Ovčiarsko – 2 360 m)

Počet mostov na diaľnici: 9 a 2 estakády na diaľnici D1 (celková dĺžka cca 4 355 m)

Počet tunelových objektov vrátane technologického vybavenia: 63

Počet preložiek lesných a poľných ciest: 10

Počet prístupových ciest na stavenisko: 11

Dĺžka protihlukových stien: 7 557 m

Plocha protihlukových stien: 24 550 m2

Dažďová kanalizácia diaľnice: 4 868 m

Dĺžka oporných a zárubných múrov: 1 302 m

Úprava jestvujúcich korýt potokov: 2 432 m

Úprava jestvujúcich ciest po výstavbe: 159 050 m2

Špeciálne základové práce s geotechnickým prostredím:

 • veľkopriemerové pilóty 29 972 m
 • mikropilóty 2 312 m
 • horizontálne odvodňovacie vrty 10 774 m
 • lanové kotvy 6 434 m
 • zemné klince 2 340 ks
 • prefabrikované drény 106 074 m

Zrealizované zemné práce:

 • objem výkopových prác: 523 948 m3
 • objem násypov: 687 434 m3

Zrealizovaná vozovka diaľnice:

 • plocha zrealizovanej vozovky celkom: 264 858 m2
 • plocha asfaltovej vozovky na diaľnici: 112 101 m2
 • plocha asfaltovej vozovky na mostoch: 85 037 m2
 • plocha cementobetónovej vozovky na diaľnici (v predportálových úsekoch tunelov) 13 095 m2
 • plocha zrealizovanej cementobetónovej vozovky v tuneloch Ovčiarsko a Žilina: 54 625 m2

TEXT: Ing. Juraj Sedliaček

Juraj Sedliaček je hlavný stavby vedúci.

FOTO: Doprastav, a. s.

www.doprastav.sk

KategórieDiaľniceZnačky