SO 206-00 Most v km 103,0 D1 cez rieku Torysu, nad železničnou traťou a cestou I/6
Galéria(7)

Diaľnica D1 Prešov, západ – Prešov, juh

Úsek diaľnice D1 Prešov, západ – Prešov, juh je súčasťou trasy Bratislava – Žilina – Košice – Užhorod (Ukrajina). Zároveň je zaradený do medzinárodnej cestnej siete pod označením E 50, na ktorú je napojená medzinárodná cesta E371, smerujúca z Prešova cez Svidník na hraničný priechod Vyšný Komárnik – Barwinek do Poľskej republiky.

Diaľnica vstupuje na danom úseku do katastrálnych území obcí Prešov, Solivar, Haniska a Petrovany. Prechádza okresom Prešov v Prešovskom kraji. Intenzita premávky je tu približne 20 000 vozidiel denne. Po dokončení stavby sa odkloní celá tranzitná doprava z mesta Prešov na tento obchvat.

Osobným autám skráti nový úsek cestu o 19 minút, nákladným o 18 minút. V rámci rekultivácie krajiny sa vysadí 58 000 ks kríkov a približne 500 ks stromčekov. Diaľničný úsek bude dlhý takmer 8 km, na trase bude 18 mostov (základné rozdelenie je v tab. 1), dvojrúrový tunel Prešov s dĺžkou cez 2 km, 17 vetiev križovatiek a 6 km protihlukových stien.

V rámci stavby sa zrekonštruuje a výrazne rozšíri stredisko správy a údržby. Súčasťou stavby sú aj dve veľké mimoúrovňové križovatky. Celkový počet stavebných objektov na projekte je 227 ks. K 30. septembru 2020 uplynulo 1 191 dní lehoty výstavby, čo predstavuje 80 % z celkového času.

SO 100-00 Diaľnica D1
Križovatka Vydumanec
SO 203-00 Most v km 98,4 cez údolie Malkovského potoka
SO 206-00 Most v km 103,0 D1 cez rieku Torysu, nad železničnou traťou a cestou I/6
Východný portál tunela Prešov
Tab. 1 Rozdelenie mostov podľa technológie výstavby

Opis stavby

Navrhovaný úsek diaľnice Prešov, západ – Prešov, juh s dĺžkou 7 870 m bude priamym pokračovaním úseku D1 Svinia – Prešov, ktorý je v prevádzke od roku 2010. V križovatke Prešov, juh je navrhovaná diaľnica napojená na jestvujúcu diaľnicu D1 Prešov – Budimír.

Novobudovaný úsek diaľnice je napojený na komunikačný systém v dvoch mimoúrovňových križovatkách:

  • mimoúrovňová križovatka Prešov, západ s napojením na budúcu rýchlostnú cestu R4 Prešov, severný obchvat, na cestu I/18 a cestu II/546;
  • križovatka Prešov, juh, kde je diaľnica D1 napojená na komunikačný systém mesta Prešov diaľničným privádzačom z južnej časti mesta.

Úsek sa začína v križovatke Prešov, západ, kde sa plynulo napája na predchádzajúci úsek diaľnice D1 Svinia – Prešov, západ. Následne prechádza v blízkosti obytnej zóny a vstupuje do spomínaného tunela. Koniec úseku je v križovatke Prešov, juh za obcou Haniska, diaľnica pokračuje ďalej smerom na Košice úsekom D1 Prešov, juh – Budimír.

Nosné stavebné objekty

Nosnými objektmi stavby D1 Prešov, západ – Prešov, juh sú tieto stavebné objekty:

  • SO 100-00 Diaľnica D1,
  • SO 201-00 Most v km 98,0 D1 nad vetvami križovatky Prešov, západ,
  • SO 203-00 Most v km 98,4 cez údolie Malkovského potoka,
  • Tunel Prešov,
  • SO 206-00 Most v km 103,0 D1 cez rieku Torysu, nad železničnou traťou a cestou I/68,
  • SO 208-00 Most na vetve č. 8 v km 0,620 nad cestou I/18 a vetvami križovatky,
  • rekonštrukcia strediska SSÚD.

SO 100-00 Diaľnica D1

Navrhovaná diaľnica zodpovedá kategórii D 26,5/100. Celkový objem výkopu a výrubu je 1,349 mil. m3 a celkový objem násypu je 1,070 mil. m3.

Vozovka diaľnice je navrhnutá ako tuhá vozovka s cementobetónovým krytom s takýmto zložením:
– dvojvrstvový cementobetónový kryt, hr. 240 mm,
– asfaltový betón AC16p, hr. 40 mm,
– infiltračný postrek,
– cementom stmelená zmes CBGM C5/6, 22, hr. 160 mm,
– štrkodrvina ŠD 45 Gc, hr. 180 mm.

Vzhľadom na situovanie diaľnice D1 v zastavanom území mesta Prešova alebo na území určenom na zastavanie podľa územného plánu mesta a vzhľadom na zabezpečenie dostatočnej adhézie povrchu vozovky počas nepriaznivých poveternostných podmienok sa povrch cementobetónového krytu upraví kefovaním, čím sa zabezpečia vlastnosti obrusnej vrstvy s hlučnosťou zníženou približne o 1,5 až 2,5 dB.

V mieste prechodových oblastí mostných objektov a mostov bude netuhá vozovka s asfaltovým krytom s takýmto zložením:
– asfaltový koberec mastixový SMA11-I PmB, hr. 40 mm,
– spojovací asfaltový postrek,
– asfaltový betón ACL 16 PmB, hr. 60 mm,
– spojovací asfaltový postrek,
– asfaltový betón ACP 16 PmB, hr. 100 mm,
– infiltračný postrek,
– mechanicky spevnené kamenivo 31,5 GB, hr. 220 mm,
– štrkodrvina ŠD, hr. 2 080 mm.

Na mostných objektoch bude mať konštrukcia vozoviek takéto zloženie:
– SMA 11 PmB, hr. 40 mm,
– liaty asfalt, modifikovaný, hr. 45 mm,
– izolácia, hr. 5 mm.

SO 100-00 Diaľnica D1
SO 100-00 Diaľnica D1 | Zdroj: Doprastav

SO 201-00 Most v km 98,0 D1 nad vetvami križovatky Prešov, západ

Navrhovaný mostný objekt je súčasťou diaľnice D1. Premosťuje preložku potoka Vydumanec a navrhované vetvy č. 15 a 9 križovatky Prešov, západ, jestvujúcu vetvu č. 1 s mostným objektom SO 217-00 (stavba D1 Fričovce – Prešov, západ), navrhovanú vetvu č. 8 s mostným objektom SO 208-00 a navrhovanú vetvu č. 6.

Nad vetvami je zabezpečená minimálna výška priechodného prierezu 4,80 m. Komunikáciu na moste predstavuje diaľnica s parametrami D 26,5/100. Trasa sa v danom úseku nachádza v pravostrannom smerovom oblúku s R = 900 m a v údolnicovom oblúku s R = 16 000 m.

Priečny sklon na moste bude jednostranný, premenný. Na vonkajšej strane pravého a ľavého mosta sa nachádza služobný chodník. Most sa realizuje technológiou na pevnej skruži, zakladanie sa realizuje na veľkopriemerových pilótach s priemerom DN 1 200.

Nosná konštrukcia je dvojkomorová, z dodatočne predpätého betónu typu extradosed, zavesená na nízkom pylóne. Dĺžka NK ľavého mosta je 528,7 m a pravého mosta 550,2 m. Mostný objekt má 12 polí. K 30. septembru bola zrealizovaná kompletná spodná stavba a 95 % nosnej konštrukcie hornej časti.

Križovatka Vydumanec
Križovatka Vydumanec | Zdroj: Doprastav

SO 203-00 Most v km 98,4 cez údolie Malkovského potoka

Navrhovaný mostný objekt je súčasťou diaľnice D1 a je situovaný v okrajovej juhozápadnej časti mesta Prešova. Účelom mosta je zabezpečiť premostenie údolia Malkovského potoka a prístupovú cestu Malkovská.

Diaľnica vedie v maximálnej výške viac ako 35 m nad údolím. Komunikáciu na moste predstavuje diaľnica s parametrami D 26,5/100. Trasa sa v danom úseku nachádza v ľavostrannom oblúku. Priečny sklon na moste bude jednostranný, premenný.

Most sa realizuje technológiou letmej betonáže (budovanie jednotlivých vahadiel dvojicou betonárskych vozíkov s dĺžkou zárodku 12,0 m a dĺžkami jednotlivých lamiel 4,0 a 5,0 m). Zakladanie objektu sa realizuje na veľkopriemerových pilótach s priemerom DN 1 200. Dĺžka NK ľavého mosta je 432,60 m a pravého mosta 487,60 m. Ľavý most má 7 polí, pravý most má 8 polí.

K 30. septembru 2020 bola zrealizovaná spodná stavba, prebieha výstavba nosnej konštrukcie ľavého aj pravého mosta.

SO 203-00 Most v km 98,4 cez údolie Malkovského potoka
SO 203-00 Most v km 98,4 cez údolie Malkovského potoka | Zdroj: Doprastav

Tunel Prešov

Diaľničný tunel je súčasťou juhozápadného obchvatu Prešova a tvoria ho dve nezávislé tunelové rúry. Severná tunelová rúra bude mať dĺžku 2 230,50 m a južná tunelová rúra 2 244,00 m. Razenie oboch rúr prebiehalo oproti sebe z oboch portálov (4 čelby).

Razenie z východného portálu sa začalo 1. 8. 2018 severnou tunelovou rúrou, 23. 8. 2018 sa začalo s razením južnej tunelovej rúry. Razenie sa členilo horizontálne na kalotu, stupeň a dno, rozpájanie prebieha mechanicky a s použitím trhacích prác.

Zo západného portálu sa začalo s razením takisto 1. 8. 2018 južnou tunelovou rúrou a od 15. 8. 2018 sa začalo aj so severnou tunelovou rúrou. Razenie sa tiež člení horizontálne na kalotu, stupeň a dno, rozpájanie prebieha mechanicky a s použitím trhacích prác. Razenie zo západného portálu prebieha úpadne v sklone 2,8 %.

Pre plynulý postup razenia bola celý čas výstavby dôležitá logistika odvozu rúbaniny. Jej vhodná časť sa použila na výstavbu násypov a bola deponovaná pre budúce zásypy. Časť rúbaniny sa používa na rekultiváciu lesných ciest v priľahlých mestských lesoch.

Spolu s postupom razenia oboch tunelov zo západného aj východného portálu sa postupne realizovali aj medzitunelové prepojenia, ktorých je na celej trase spolu osem. Prepojenia č. 1 a 8 sú priechodné, prepojenia č. 2 – 7 sú prejazdné. Prepojenia majú dĺžku približne 28 m.

Slávnostné prerazenie severnej tunelovej rúry sa uskutočnilo 13. 6. 2019 za účasti ministra dopravy a výstavby SR. Južná tunelová rúra bola v úrovni kaloty prerazená 18. 6. 2019. Razenie obidvoch tunelových rúr od začiatku do konca prebiehalo v prostredí tvorenom striedavými vrstvami ílu a pieskovcov s rôznou mocnosťou.

Prítoky podzemnej vody boli iba lokálne, s malou výdatnosťou. Vďaka vlastnostiam banského prostredia sa razenie v prevažnej väčšine realizovalo pomocou trhacích prác s diaľkou záberu 1,7 m. Stupeň v obidvoch tuneloch bol dorazený s týždenným odstupom oproti kalotám.

V súčasnosti je v oboch tunelových rúrach a priečnych prepojeniach hotové sekundárne (definitívne) ostenie, prebiehajú práce na technologickom vybavení tunela a konštrukčných vrstvách vozovky.

Východný portál tunela Prešov
Východný portál tunela Prešov | Zdroj: Doprastav

SO 206-00 Most v km 103.0 D1 cez rieku Torysa, nad železničnou traťou a cestou I/68

Mostný objekt premosťuje dve prístupové cesty, cestu I. triedy, železnicu SR, rieky Torysa a Delňa. Všetky prekážky sa prekonávajú s výraznou výškovou rezervou 5 m a viac. Mostný objekt tvoria dva mosty, každý prevádza diaľnicu v jednom smere.

Prevádzaná komunikácia je kategórie D26,5/100 a nachádza sa v smerovom oblúku s polomerom 1 570 m (ĽM) a 1 415 m (PM). Keďže komunikácia za oporou č. 1 vedie v dvoch samostatných tunelových rúrach, vzdialenosť mostov od seba je 1,83 m pri opore č. 15 až 14,77 m pri opore č. 1. Na ľavej rímse ĽM a pravej rímse PM sa budú nachádzať protihlukové steny s výškou 3 m.

Most je realizovaný technológiou postupného vysúvania nosnej konštrukcie, s výrobňou lamiel s rôznymi dĺžkami za oporou č. 15. Spodnú stavbu tvoria dve krajné opory a 13 ks štíhlych medziľahlých pilierov, ktoré majú rozšírenú hlavu na uloženie ložísk.

Most je založený na veľkopriemerových pilótach s priemerom DN 1 200 a mikropilótach. Nosná konštrukcia je definovaná ako komorová, s výškou 3,6 m, z dodatočne predpätého betónu. Dĺžka nosnej konštrukcie ĽM aj PM je spolu 1 305,6 m (2 × 652,80 m) – kótované v osi vysúvania. Mostný objekt má 14 polí.

K 30. septembru 2020 je zrealizovaná kompletná hrubá stavba mostného objektu (spodná stavba a nosná konštrukcia). Prebiehajú práce na príslušenstve, ako sú rímsy, izolácie a pod.

SO 206-00 Most v km 103,0 D1 cez rieku Torysu, nad železničnou traťou a cestou I/6
SO 206-00 Most v km 103,0 D1 cez rieku Torysu, nad železničnou traťou a cestou I/6 | Zdroj: Doprastav

SO 208-00 Most na vetve č. 8 v km 0,620 nad cestou I/18 a vetvami križovatky

Mostný objekt premosťuje pripájacie vetvy (č. 10 a 8) v križovatke Vydumanec a cestu I/18. Objekt sa nachádza v extraviláne západnej časti mesta Prešov. Mostný objekt tvoria dve nosné konštrukcie, ktoré sú vzájomne spojené nad spoločnou podperou č. 9.

Jeden most sa realizuje ako 12-poľový, monolitický, technológiou na pevnej skruži. Nad podperami a v strede polí sú osadené oceľové deviátory, ktoré zabezpečujú prenos účinkov externých predpínacích káblov do nosnej konštrukcie mosta.

Druhý most sa realizuje ako 3-poľový, monolitický, takisto technológiou na pevnej skruži. Zakladanie objektu sa realizuje na veľkopriemerových pilótach s priemerom DN 1 200. K 30. septembru 2020 je zrealizovaná kompletná hrubá stavba mostného objektu a prebieha príprava na realizáciu príslušenstva.

Identifikačné údaje stavby
Názov stavby: Diaľnica D1 Prešov, západ – Prešov, juh
Investor: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Zhotoviteľ: Združenie D1 Prešov (EUROVIA SK, a. s., EUROVIA CS, a. s., Doprastav, a. s., Metrostav, a. s., Metrostav Slovakia, a. s.)
Začiatok výstavby: 6/2017
Lehota výstavby: 1 486 dní (48 mesiacov)
Koniec výstavby: 6/2021
Zmluvná cena: 356,35 mil. € (s rezervou)
Financovanie: EÚ + SR
Dĺžka stavby: 7 870 m (spolu s križovatkou Vydumanec a JUH približne 19 km)
Tunel Prešov: 2 244 m
Počet mostov: 18
Ďalšie zaujímavosti: 2 veľké mimoúrovňové križovatky, 17 vetiev križovatiek, 6,4 km protihlukových stien, osvetlenie celej diaľnice, stredisko SSÚD
TEXT A FOTO: Doprastav, a. s.