01 1

Otvorenie mimoúrovňovej križovatky Triblavina na diaľnici D1 na úseku Bratislava – Senec

Spoločnosť PORR pripravuje v krátkom čase otvorenie mimoúrovňovej križovatky Triblavina na diaľnici D1 (km 18,080) na úseku Bratislava – Senec. Súčasťou projektu sú aj okružné križovatky, ktoré zabezpečia napojenie na diaľnicu z okolitých obcí.

Priebeh výstavby a organizácia dopravy

Výstavba bola veľmi náročná, a to najmä z hľadiska organizácie dopravy a zabezpečenia bezpečnosti vodičov a našich pracovníkov pri plnej prevádzke s extrémne vysokou intenzitou.

V prvej fáze sa práce na telese diaľnice D1 začali rozšírením telesa vpravo, v smere do Trnavy (južná strana), po presmerovaní dopravy a zriadení pracovného priestoru ochráneného betónovým zvodidlom.

Doprava na D1 tak viedla prevažne v ľavom páse, strednom deliacom páse a v časti pravého pásu. Vonkajší (pravý) jazdný pruh mal v oboch smeroch šírku 3,5 m, stredný a vnútorný jazdný pruh mali v oboch smeroch šírku 2,75 m, resp. 2,5 m. Protismerné prúdy boli oddelené obojstranným betónovým zvodidlom.

Po rozšírení južnej strany zemného telesa na pravej strane sa odstránili konštrukčné vrstvy vozovky jestvujúcej spevnenej krajnice a následne sa realizovalo ukladanie nových konštrukčných vrstiev, dosypávanie krajnice. Prebehla tiež montáž zvodidiel a vybraných odvodňovacích zariadení na pravom jazdnom páse.

V druhej fáze sa zrealizovalo rozšírenie ľavej strany telesa diaľnice D1 (severná strana), rozšírila, resp. vymenila sa vozovka a vybudovala severná polovica mosta. Vybudovali sa aj protihlukové steny, odvodňovacie zariadenia, osadili zvodidlá, tlmič nárazov a jednotlivé prvky dopravného značenia a informačného systému na ľavej strane.

Doprava na diaľnici viedla v druhej fáze obojstranne po pravom rozšírenom (južnom) dopravnom páse. Ľavý jazdný pás (v smere do Bratislavy) bol v celej dĺžke úseku úplne uzavretý z dôvodu výstavby severnej časti diaľničného mosta. Doprava viedla v šiestich pruhoch smerovo oddelených obojstranným betónovým zvodidlom.

Maximálna povolená rýchlosť bola obmedzená na 80 km/h. Vonkajší (pravý) jazdný pruh mal v oboch smeroch šírku 3,5 m, stredný a vnútorný jazdný pruh mali v oboch smeroch šírku 2,5 m.

V tretej fáze sa na pravej strane uskutočnila dostavba južnej polovice mosta, dostavali sa odvodňovacie zariadenia, zrealizovali protihlukové steny a osadili sa jednotlivé prvky dopravného značenia a informačného systému.

Doprava viedla v ľavom (severnom) dopravnom páse. Pravý jazdný pás (v smere do Trnavy) sa úplne uzavrel z dôvodu dostavby južnej časti diaľničného mosta. Ostatné dopravné opatrenia boli zhodné s druhou fázou.

02 1
Zdroj: PORR

Postup výstavby zemného telesa D1, sanačné opatrenia

Rozšírenie jestvujúceho zemného telesa sa realizovalo zazubením, čím došlo k zásahu do existujúceho svahu násypu. V mieste jestvujúcej priekopy D1 sa na pravej strane v km 4,0 – 4,5 odstránilo existujúce spevnenie dna priekopy a z dôvodu premočenia zeminy pod ňou sa do hĺbky 0,5 m pod dnom priekopy odťažila zemina v šírke min. 4,5 m.

Následne sa zrealizovala sanácia podložia lomovým kamenivom. V tomto úseku sa násyp budoval v dvoch etapách. V prvej etape sa použil štrkopiesok, v druhej etape sa zvyšná časť násypu budovala zo zeminy zlepšenej hydraulickým spojivom.

Vzhľadom na geologické pomery v podloží (F5 ML, F6 CI) bola v ostatných úsekoch navrhnutá sanácia podložia stabilizáciou zeminy v podloží násypu hydraulickým zmesovým spojivom na báze cementu v hĺbke 0,5 m zemnou frézou.

Na vrstvu zlepšenej zeminy sa uložila vrstva štrkopiesku s hrúbkou 0,4 m. Na výstavbu násypu sa použila zemina zlepšená hydraulickým zmesovým spojivom. Zlepšenie sa vykonávalo na mieste, t. j. rozprestretá vrstva zeminy s hrúbkou max. 0,4 m sa premiešala zemnou frézou s predpísaným množstvom spojiva a následne sa zhutnila.

Požadované miery zhutnenia podľa STN 73 6133:
• teleso násypu – súčiniteľ zhutnenia
DPS >= 92 %,
• podložie násypu – súčiniteľ zhutnenia
DPS >= 92 %,
• vrstva štrkopiesku – relatívna uľahlosť
ID >= 0,7 (v závislosti od použitej zeminy).

03 2
Zdroj: PORR

Postup výstavby mosta  na diaľnici D1

Realizácia severnej „polovice“ mosta
Výstavba postupovala v týchto krokoch:
• odstránenie vrstiev vozovky,
• postupný výkop zeminy po vrstvách a zaisťovanie pozdĺžnej steny stavebnej jamy klincovaním svahu a striekaným betónom,
• realizácia výkopu v čiastočne zapaženej a svahovej jame do hĺbky približne 3 m od pôvodného terénu (vozovky),
• zhotovenie pilót pomocou hluchého vŕtania z úrovne pilotážnych plošín,
• zabaranenie štetovníc (do nepriepustného podložia) po obvode stavebnej jamy za účelom vytvorenia tesnenej stavebnej jamy,
• realizácia ďalšej časti výkopu do hĺbky približne 7 m od pôvodného terénu (vozovky),
• odstránenie jestvujúceho potrubia diaľničnej kanalizácie,
• realizácia kotiev paženia v hĺbke približne 6 m od pôvodného terénu,
• zhotovenie výkopu po úroveň základovej škáry a vyčerpanie vody presakujúcej do stavebnej jamy,
• zhotovenie podkladového betónu a betonáž základovej dosky mosta,
• zhotovenie zvislých monolitických stien nosnej konštrukcie a krídel,
• realizácia podpornej skruže, armovanie a betonáž monolitickej mostovky,
• zhotovenie izolácie proti vode a zemnej vlhkosti na rube stien nosnej konštrukcie (NK),
• zhotovenie prechodových oblastí symetricky na oboch stranách mosta, betonáž prechodových dosiek, realizácia izolácie hornej dosky NK, betonáž ríms a zhotovenie vrstiev vozovky,
• presmerovanie dopravy na zhotovenú časť mosta.

04 1
Zdroj: PORR

Realizácia južnej „polovice“ mosta

Výstavba postupovala v týchto krokoch:
• odstránenie vrstiev vozovky,
• realizácia výkopu v čiastočne zapaženej a svahovej jame do hĺbky približne 5 m od pôvodného terénu (vozovky) a odstránenie prekážajúcich klincov paženia z prvej etapy,
• zhotovenie pilót pomocou hluchého vŕtania z úrovne pilotážnych plošín,
• zabaranenie štetovníc (do nepriepustného podložia) po obvode stavebnej jamy za účelom vytvorenia tesnenej stavebnej jamy,
• realizácia výkopu po základovú škáru, odstránenie zvyšnej časti jestvujúceho potrubia a objektu vyústenia diaľničnej kanalizácie, čerpanie presakujúcej vody,
• odstránenie štetovníc v osi diaľnice (odpálenie v úrovni základovej škáry),
• zhotovenie podkladového betónu a betonáž základovej dosky mosta,
• zhotovenie zvislých monolitických stien nosnej konštrukcie a krídel,
• realizácia podpornej skruže, armovanie a betonáž monolitickej mostovky,
• zhotovenie izolácie proti vode a zemnej vlhkosti na rube stien nosnej konštrukcie,
• zhotovenie prechodových oblastí symetricky na oboch stranách mosta, vytiahnutie štetovníc po obvode stavebnej jamy, betonáž prechodových dosiek, realizácia izolácie hornej dosky nosnej konštrukcie, betonáž ríms a zhotovenie vrstiev vozovky,
• presmerovanie dopravy na zhotovenú časť mosta.

05 2
Zdroj: PORR

Postup rozšírenia vozovky D1

V prvom kroku sa odstránila celá konštrukcia vozovky na vonkajších okrajoch diaľnice v šírke 2,5 m a následne sa jednotlivé navrhované vrstvy vozovky zazubili do jestvujúcej konštrukcie podľa zásad TP 01/2014 Navrhovanie a realizácia dodatočných jazdných pruhov, napojenia vozoviek a priečnych rozkopávok cestných komunikácií.

Odvodnenie staveniska

Stavba je odvodnená zberom vody do retenčných nádrží. Toto riešenie vyplynulo z väčšieho počtu protihlukových stien, ktoré bránia kontinuálnemu odtoku dažďových vôd do priekop.

Odvodnenie vozovky bolo navrhnuté kontinuálnym odtokom dažďových vôd do cestných priekop, ktoré sú spevnené betónovými tvárnicami, alebo sú riešené ako zemné vsakovacie priekopy so štrkovou výplňou pod povrchom. V niektorých úsekoch, najmä pri protihlukových stenách, sú navrhnuté kanalizačné stoky, ktoré odvádzajú dažďové vody do vsakovaco-retenčných nádrží.

Retenčné nádrže sú navrhnuté ako priepustné. Voda sa prečisťuje v ORL a následne sa bude s ohľadom na geológiu pomaly vsakovať a zároveň odparovať. Pri budovaní retenčných nádrží a ORL bolo navrhnuté po celom obvode drenážne potrubie na odčerpanie, na ktorom boli v každom lomovom bode umiestnené čerpacie studne zo skruží DN 800.

Koruna hrádze je výškovo upravená tak, aby bol umožnený prístup pre mechanizmy okolo celej nádrže.
Zjazdy sú riešené zo štrkodrviny frakcie 63 – 120 mm so zahumusovaným povrchom v hrúbke 0,3 m. Prístup je z hrádze po spevnenej ploche vytvorenej z betónových tvárnic s rozmermi 500 × 500 mm.

Prístup je potrebný na údržbu nádrže a čistenie usadzovacieho priestoru a filtračných kaziet ORL. Šírka koruny hrádze je 3 m vzhľadom na umožnenie jazdy mechanizmom vykonávajúcim údržbu. Sklon vnútorných (návodných) svahov hrádze je 1 : 2,5, sklon vzdušného svahu hrádze je 1 : 2.

Zdroj: PORR s.r.o.