ESG – Výzva aj príležitosť

Zelená transformácia Európy na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050 je ambiciózny plán Európskej únie. Zelená dohoda, ku ktorej sa krajiny EÚ zaviazali, zasahuje rôzne oblasti hospodárstva. Ich premietnutie do právnych systémov členských krajín má zabezpečiť súbor opatrení a predpisov obsiahnutých v tzv. balíku „Fit for 55“. Okrem iného určuje aj konkrétne kroky pre oblasť energetiky a stavebníctva. V rozhovore s Mariánom Hecklom, Branch riaditeľom poradenskej spoločnosti Grinity na Slovensku, budeme hovoriť o jeho dosahu na slovenský development a existujúci fond budov.

Aký konkrétny dosah budú mať tieto opatrenia na slovenský development?

Myslím, že v súkromnom developmente sa bude klásť čoraz väčší dôraz na energetickú nezávislosť, zelené budovy s ohľadom na udržateľnosť či architektonicky zaujímavé budovy s dôrazom na vytváranie zdravého a príjemného životného prostredia.

Predpokladáme, že aj európska legislatíva sa bude uberať týmto smerom a princípy udržateľnosti budú tvrdo pretláčané aj do lokálnych noriem a zákonov. Nutnosť dôkladných vedomostí o rôznych technológiách a ich synergických efektoch si vyžaduje odborníkov. Preto si väčšina developerských investorov na svoje projekty prizýva konzultačné firmy, ktoré sa špecializujú na technicko-environmentálne poradenstvo či energetickú efektívnosť.

Marian Heckl, BRANCH riaditeľ spoločnosti Grinity s.r.o., org. zložka Slovensko
Marian Heckl,
BRANCH riaditeľ spoločnosti Grinity s.r.o., org. zložka Slovensko | Zdroj: Grinity

Je o tieto služby na Slovensku záujem?

Myslím, že na Slovensku je stále obrovský potenciál budovať a obnovovať existujúci fond budov. To je veľký potenciál aj pre našu spoločnosť, ktorá čerpá zo svetových skúseností a trendov, ale disponuje aj vlastným know-how a lokálnou znalosťou regiónu a miestnych podmienok.

O naše služby je čoraz intenzívnejší záujem, hlavne v súkromnom sektore. Klienti, a to nielen zahraniční, u nás stále viac dopytujú komplexné služby – od začiatku projektu, teda od „uchopenia“ územia, stanovenia základných parametrov projektu a hodnôt a rozpočtu projektu cez návrh až po realizáciu.

Princípy minimalizovania energetickej náročnosti a udržateľnosti sú v súčasných projektoch veľkou prioritou, mnohokrát aj na úkor vyšších investičných nákladov. Naši klienti si však uvedomujú pridanú hodnotu takto realizovaných projektov a chcú s nami budovať udržateľné a moderné budovy.

Je zmena technického stavu budovy dostatočným opatrením na zníženie environmentálnej záťaže?

Určite významne prispieva. Sektor stavebníctva je jedným z najväčších spotrebiteľov energie a zodpovedá za viac ako tretinu emisií skleníkových plynov v EÚ. Na tom sa podieľa aj prevádzka budov s ich technologickou vybavenosťou smerujúcou k energetickej efektívnosti, ako aj proces výstavby s využitím lokálnych zdrojov, HR manažment a správanie zamestnancov, nastavenie stratégií a príprava infraštruktúry na mobilitu obyvateľstva alebo riadenie rizík a vplyvov na životné prostredie.

Často sa stretávame s príkladom, kde investor aplikuje iba vybraný environmentálny princíp, ktorý sa tvári ako zelený, ale takýto návrh môže mať niekedy dokonca aj negatívny vplyv na životné prostredie. Na celú vec je potrebné pozerať s náležitou odbornosťou.

Napomáhajú tomu rôzne environmentálne certifikácie budov (LEED, BREEAM, WELL), ktoré sú založené na medzinárodnom systéme hodnotenia a komplexnom náhľade na environmentálne riešenie projektu. Grinity takéto certifikácie vykonáva prevažne na nerezidenčných komerčných projektoch, kde je takáto certifikácia už takmer nutnosťou a štandardom.

Snažíme sa však na Slovensku otvárať aj nový prístup investovania do budov, tzv. ESG (Environmental, Social, Governance), čo je už naozaj komplexný prístup k zodpovednému investovaniu, kde sa zhodnocujú všetky kritériá.

Čo si máme konkrétne predstaviť pod nastavením politiky ESG? A aké dôsledky to bude mať pre stavebníka, podnikateľa, zamestnanca?

Ak hovoríme konkrétne o termínoch ESG, ide okrem environmentálnych kritérií (udržateľnosť, uhlíková stopa, obmedzovanie škodlivých látok a chemikálií, znižovanie emisií a skleníkových plynov, energetická nezávislosť) aj o sociálne (sociálna politika, rovnosť, využívanie etických dodávateľov, práva zamestnancov, a i.) a riadiace (transparentnosť, rozmanitosť v riadení spoločnosti, integrita, zodpovednosť).

Toto sa považuje už naozaj za komplexný prístup k investovaniu a každý investor, ktorý sa chce vydať takouto cestou – s náležitou odbornosťou a zodpovedným prístupom – je „odsúdený na úspech“. Spektrum našich služieb rozširujeme o ESG Assessment a reporting v súlade s reguláciou ESG a Taxonómiou EÚ, ale aj o implementáciu nových stratégií. Svojich klientov podporíme pri definovaní aj dosiahnutí vlastných aj povinných udržateľných cieľov a zvýšení ich konkurencieschopnosti.

Vďaka silnému zázemiu disponujeme skúsenými expertmi, ktorí sú schopní skonzultovať individuálne potreby a ciele firiem a poskytnúť služby na kľúč.

Zdroj: PR článok Grinity s.r.o., organizačná zložka Slovensko