Vizualizácia Plató nad Staromestskou ulicou s dómom sv. Martina

Zmeny vo verejnom priestore. Práce na projektovej dokumentácii k Plató Staromestská majú začať v septembri

Takto to plánuje mesto Bratislava. Dokumentáciu pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie i realizáciu stavby by chcelo mať na prelome rokov 2025/2026.

Projekt Živé námestia, ktoré avizoval primátor Matúš Vallo ešte v bývalom volebnom období samosprávy, by mali byť v roku 2024, uviedol hovorca mesta Peter Bubla.

Dokumentácie za dva milióny eur sú jedným zo záväzkov novej dohody so spoločnosťou WOAL (predtým Henbury Development) za ktorú ručia developeri JTRE Managament a Cresco Real Estate. Za túto dohodu hlavné mesto vymenilo pôvodne plánované planetárium a mediatéku na nábreží Dunaja ako kompenzáciu za zbúraný PKO v rámci projektu River Park II v mestskej časti Staré Mesto.

„Cieľom mesta je dostať finálny projekt pre obstarávanie realizácie projektu Živé námestia v roku 2024, pre projekt Plató na prelome rokov 2025/2026. Myslené je verejné obstarávanie realizácie stavby,“ skonštatoval Bubla.

Plató ako súčasť Bratislavského ringu

Primátor Vallo otvoril tému Plató Staromestská v máji počas odbornej konferencie o Kapitulskej ulici v mestskej časti Staré Mesto, kde sa nachádzajú hradby a historické pamiatky, ktoré majú „za chrbtom“ práve Staromestskú ulicu. Načrtol víziu, že Plató sa má stať súčasťou tzv. Bratislavského ringu (okruhu), ktorý má byť výkladnou skriňou mesta a kopírovať čiastočne zachované mestské opevnenie. Vnútorný mestský okruh má ohraničovať Rybné námestie, budúci park Plató nad Staromestskou ulicou a Námestie SNP.

„Jedným z prvým krokov vytvorenia ringu je Plató, ktoré bude susediť s Kapitulskou ulicou. Prinesie nové výhľady na mesto a otvorí nové možnosť využitia mestských hradieb,“ uviedol primátor. Mesto projekt intenzívne pripravuje, komunikuje aj so správcom Dómu sv. Martina a pamiatkarmi a má vypracovanú architektonickú štúdiu.

Návrh bratislavského ringu (okruhu).
Návrh bratislavského ringu (okruhu). | Zdroj: MIB

Práce na projekte Plató Staromestská, ktorým má byť mesto podľa primátora schopné posunúť a vyriešiť problémy a traumy z minulosti, napredujú. Magistrát rokoval s pamiatkarmi, na základe čoho projekt upravil. Pripravujú sa tiež podklady pre ďalšie stupne projektu. Následne sa oslovia zhotovitelia, vyhodnotia cenové ponuky a uzatvoria zmluvy. Týka sa to oboch projektov.

„Robíme všetko preto, aby sa projekt podaril,“ odkázal magistrát v odpovedi na otázku, či primátor trvá na tom, že projekt premostenia Staromestskej ulice sa podarí, prípadne či bude pripravený prevziať zodpovednosť, ak sa tak nestane.

Rekonštrukcia troch námestí za 20 miliónov eur

Projekt Živé námestia má priniesť rozsiahlu rekonštrukciu Námestia SNP, Námestia Nežnej revolúcie a Kamenného námestia v centre Bratislavy a zjednotenie verejného priestoru s väčším počtom zelene. Primátor ešte v roku 2021 avizoval, že nový priestor by mal byť hotový už v rokoch 2024 – 2025. Pri celkovej obnove, vrátane výstavby mestskej podzemnej garáže, sa vtedy spomínala suma zhruba 20 miliónov eur.

Živé námestie
Živé námestie | Zdroj: MIB

Okrem dvoch miliónov eur, ktoré majú byť mestu „darované“ vo forme spomínaných projektových dokumentácií, je jedným z nových záväzkov aj vyplatenie sumy 8,18 milióna eur. Tie by však mestu mali byť vyplatené až po roku 2030.

Na základe rozhodnutia mestských poslancov by pritom mala byť časť finančného plnenia využitá na overovaciu štúdiu vzniku planetária s cieľom nájsť vhodnejšie miesto a rovnako tak overovaciu štúdiu vzniku nového kultúrno-spoločenského priestoru pre nový PKO. V prvom prípade je termín plnenia stanovený na koniec júna 2024, v druhom prípade už na koniec decembra 2023.

Na otázku, či sú takého uznesenia vykonateľné, respektíve z čoho sa budú obe analýzy financovať, magistrát odpovedal, že predpokladané náklady na realizáciu štúdií uhradí mesto. „Finančné plnenie na základe dohody mesta so spoločnosťou WOAL výrazne presahuje očakávané náklady na prípravu štúdií na umiestnenie nového PKO a vzniku planetária,“ poznamenal Bubla.

Záväzok spoločnosti WOAL

poskytnúť mestu peňažné plnenie vo výške 8.180.000  eur) vrátane DPH, ak by bola DPH aplikovateľná, pričom splatnosť plnenia nastáva:

  • uplynutím 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia k tej zo Stavieb River Park 2, u ktorej právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia nastane najneskôr.
  • uplynutím troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia k tej zo Stavieb River Park 2 , u ktorej právoplatnosť stavebného povolenia nastane najneskôr.

Dar spoločnosti WOAL

Dielom, ktoré je predmetom daru spoločnosti WOAL z verejno-prospešných dôvodov je zhotovenie projektovej dokumentácie alebo jej časti na projekty iniciované Mestom, a to na projekt Plató a projekt Živé námestie, v celkovej hodnote dva milióny eur) bez DPH spolu pre oba uvedené projekty Mesta.