Živé námestie
Galéria(9)

Živé námestie: Bratislavské centrum čakajú zásadné zmeny

Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy predstavili víťazný návrh medzinárodnej architektonickej súťaže, ktorý ukazuje, ako bude vyzerať nové Živé námestie.

Pohľad na Živé námestie
Pohľad na Živé námestie
Pohľad na Živé námestie
Živé námestie
Živé námestie
Živé námestie
Živé námestie
Živé námestie

Živé námestie je zjednotením troch námestí v centre Bratislavy: Kamenného námestia, Námestia nežnej revolúcie a Námestia SNP. Jeho novú podobu bude po vyhodnotení medzinárodnej architektonickej súťaže tvoriť tím z Nemecka – Atelier Loidl Landscape Architects Berlin a  štúdio BPR Dr. Schäpertons Consult.

Odstraňovanie bariér

Na Živom námestí sa stretávajú pešie ťahy, cyklodoprava, verejná doprava aj individuálna automobilová doprava. Návrh prináša viaceré zmeny pre komfortnejšie fungovanie v  spoločnom priestore. Pohyb peších sa zjednoduší na všetkých častiach námestia, čím sa zásadne zlepší zážitok z pobytu.

Víťazný návrh sceľuje priestor troch námestí s  rozlohou takmer 35 tisíc metrov štvorcových. A to tak, že všetky povrchy dáva na jednu úroveň a  odstraňuje zbytočné bariéry, ktoré v  priestore nemajú inú funkciu. Na celé územie sa vráti kamenná dlažba, ktorej povrch sa bude odlišovať podľa toho, akej doprave slúži, či ide o chodník, cyklocestu alebo vozovku.

Všetky detaily návrhu ako sú povrchy, mobiliár a jeho materiálové prevedenie vychádzajú z princípov a štandardov opísaných v Manuáli verejných priestorov. Pre bezprostredné okolie historického jadra (pamiatkovej rezervácie) sa ráta s použitím kamennej dlažby na všetkých chodníkoch a spevnených plochách pre peších. Dizajn prvkov mobiliáru je koherentný, výber materiálu a farieb je v zmysle manuálu – oceľové prevedenie s antracitovou povrchovou úpravou.

Živé námestie
Živé námestie | Zdroj: MIB

Zmení sa doprava

Plocha so zeleňou sa na námestí rozšíri o tretinu, čo znamená asi 1000 m2 novej zelenej plochy na území Živého námestia oproti súčasnosti. Návrh prináša nové vzrastlé stromy na každé z troch námestí a ráta s menšou časťou ihličnatých stromov, ktoré zabezpečia príjemnejší pocit z pobytu aj v období, keď listnaté stromy budú opadané.

Pod povrchom vytvára vodopriepustnú plochu so špeciálnym systémom infiltrácie, ktorý vodu zároveň udrží v podzemí priestoru pre potreby stromov a pomalé odparovanie.

Pre zlepšenie električkovej dopravy a vyrovnanie koľajovej trate sa počíta s  presunutím električkovej zastávky bližšie k Bellušovým družstevným domom. Na Kamenné námestie a Námestie SNP sa má postupne presunúť aj trolejbusová doprava. To pomôže vytvoriť prestupný uzol na jednom mieste a  odbremení teraz vyťaženú Cintorínsku ulicu.

Takmer dve tretiny automobilovej dopravy, ktorá dnes prechádza Špitálskou ulicou, je tranzitnou dopravou. Mnohí túto ulicu často využívajú na skrátenie si cesty, nejde pritom o autá obyvateľov a  návštevníkov centra mesta, či nevyhnutné zásobovanie.

Eliminovaním tranzitnej dopravy prerušením priameho prejazdu individuálnych vozidiel medzi Špitálskou a Štúrovou ulicou sa Špitálska ulica odbremení o  väčšinu áut a  utlmí sa doprava, ktorá len prechádza cez centrum mesta. Nová organizácia dopravy naďalej zabezpečí individuálnu dostupnosť dopravou pre rezidentov a návštevníkov.

Doprave pomôže efektívnejšie využitie Dunajskej ulice a  v  poslednej fáze obnovy Živého námestia vytvorenie podzemného parkovania na území Kamenného námestia. Dlhodobo plánované sprevádzkovanie podzemných garáží na Kamennom námestí vytvorí navyše parkovacie miesta nahrádzajúce súčasné miesta na povrchu námestia. Kapacita týchto podzemných miest pomôže odbremeniť aj okolité historické ulice.

Podzemné garážové miesta sú dimenzované na viac ako trojnásobok parkovacích miest, ktoré sú dnes na celom Námestí. Počíta sa s tým, že novovzniknuté parkovacie miesta budú slúžiť obyvateľom a  návštevníkom centra mesta.

Presunú sa sem aj parkovacie miesta z ulíc v okolí Živého námestia, čo umožní postupne zlepšiť aj profil týchto historických ulíc. Tieto dnes kvôli parkovacím miestam nie je možné dopĺňať o zeleň, čo by pomohlo zmeniť ich profil na príjemnú obytnú zónu.

Dopravné riešenie
Dopravné riešenie | Zdroj: MIB

História v popredí

Architekti upozorňujú, že človek prechádzajúci cez Živé námestie dnes málo vníma okolo stojace budovy, ktoré z  architektonického hľadiska odzrkadľujú históriu hlavného mesta. Na vrchu Námestia SNP je to kláštor Milosrdných bratov z prelomu 17. a  18. storočia, budova Hlavnej pošty od architekta z Gyula Pártosa z  roku 1912, alebo 30-te roky minulého storočia na spodnej časti námestia budova historickej Mestskej sporiteľne od Juraja Tvarožka a  po stranách budovy funkcionalistických Družstevných domov od Emila Belluša.

V strede prvý obchodný dom Brouk a Babka od Christiana Ludwiga a  najmodernejšia architektúra, budovy obchodného domu Prior a  hotela Kyjev od Ivana Matušíka. Návrh preto pracuje so zeleňou aj osvetlením tak, aby tieto budovy mohli vyniknúť. Rešpektuje stromoradia po obvode námestia a novú výsadbu prispôsobuje prehľadnosti námestia.

Dôležitou súčasťou návrhu je riešenie okolia existujúceho pilieru Živého námestia, ktorým je Pamätník SNP. Návrh v hornej časti Námestia SNP vytvára nový prirodzený chodník popred Pamätník, čím zjednoduší trasu ľudí smerujúcich do historického centra. Pamätník tak bude prístupnejší z viacerých strán a  viditeľnejší. Návrh zachováva charakter pamätníka, rešpektuje pietnu funkciu, a  pritom navráti Námestiu SNP stretávaciu funkciu.

Pre Kaplnku sv. Jakuba architekti zase navrhujú atraktívnejšiu prezentáciu archeologických pozostatkov kaplnky a  histórie tohto miesta prostredníctvom priehľadného pochôdzneho povrchu s bezbariérovým bočným vstupom.

Živé námestie
Živé námestie | Zdroj: MIB

Prvý súťažný dialóg na Slovensku

Architektonickú súťaž hlavné mesto a MIB vypísali formou súťažného dialógu. Vďaka tomu mohli architekti v  priebehu súťaže pracovať na návrhoch nielen na základe dopredu definovaného zadania, ale aj zakomponovať odporúčania porotcov, expertov a lokálnych aktérov.

Živé námestie bola vôbec prvá súťaž na Slovensku, kedy bol použitý súťažný dialóg ako forma architektonickej súťaže.

V  prvej fáze sa do súťaže zapojilo 23 tímov z 8 krajín sveta, z  ktorých  v súťažnom dialógu na tvorbe návrhu v  poslednom polroku pracovali 4 najlepšie tímy (Atelier Loidl Landscape Architects Berlin; BPR Dr. Schäpertons Consult z  Nemecka, tím Sadar + Vuga d.o.o. zo Slovinska, REHWALDT LANDSCAPE ARCHITECTS z  Nemecka a  český tím Rusina Frei, s.r.o. OMGEVING cvba MINT).

Atelier Loidl Landscape Architects Berlin

Nemecký ateliér založil v  Berlíne Prof. Hans Loidl v roku 1986. Projekty ateliéru si zakladajú na tom, aby zvyšovali sociálnu hodnotu priestoru, aby v  nich vytvorili miesta na stretnutia, trávenie času aj pokojné zóny a  priestor na relax. Realizovali návrhy nových alebo obnovených verejných priestorov po celej Európe.

Tím v roku 2015 vytvoril dnes už preslávený park Gleisdreieck Westpark v Berlíne. Ide o projekt na predtým nevyužívanom území medzi dvomi mestskými štvrťami, ktorý dnes priťahuje obyvateľov zo širokého okolia. V  Hamburgu na rieke Labe vytvorili umelý polostrov z piesku, Baakenpark, ktorý sa stal zeleným stredom východnej časti HafenCity. (Ocenený v roku 2019 Cenou nemeckej krajinnej architektúry.)

BPR Dr. Schäpertons Consult je nemecká spoločnosť špecializujúca sa na dopravné stavby.

MIB, raj