Vizualizácia apartmánového domu Bélier.
Galéria(11)

V Prešove chcú stavať do výšky dvadsať poschodí. Susedom sa to zdá priveľa

Partneri sekcie:

Na nevyužívanom pozemku v Prešove pri Fakultnej nemocnici J.A. Reimana má vyrásť najvyššia budova v meste – 20-poschodový apartmánový dom Bélier. Miestni majú námietky k výške budovy, územný plán však s výškovou výstavbou v tejto časti mesta počíta.

Investor kedysi odkúpil pozemok ako nepotrebný, dnes na ňom plánuje postaviť 20-poschodovú budovu. Návrh pozostáva z kombinácie dvoch hmôt, a to horizontálnej, kde sú umiestnené parkovacie plochy, a výškovej vertikálnej, kde budú obytné priestory. Development bude mať 20 nadzemných podlaží a 2podzemné. Pôjde o najvyššiu budovu v Prešove a širokom okolí.

„Ľudia sa búria, že to tam bude vysoké, no my neporušujeme nič, čo je dané zákonmi, vyhláškami a normami, mohli by sme postaviť aj vyššiu budovu. Pri nižšom riešení by sme museli vyrúbať viac stromov, zastavať viac územia, čo nie je z environmentálneho hľadiska dobré,“ hovorí architekt Marián Ferjo, autor architektonického návrhu apartmánovej budovy.

Vizualizácia apartmánového domu Bélier.
Vizualizácia apartmánového domu Bélier. | Zdroj: Ing.arch. Marián Ferjo

Pozemok, na ktorom má apartmánový dom vyrásť, susedí na východnej hranici s voľnou parcelou určenou na výstavbu dialyzačného centra, na južnej a západnej strane pozemku je areál nemocnice a zo severu sa nachádza miestna komunikácia, za ktorou je individuálna bytová zástavba. Približne na polovici pozemku rastie vysoká zeleň. Práve preto je urbanistický návrh domu umiestnený tak, aby došlo k minimálnemu výrubu stromov a tento kontakt na zeleň ostal aj po výstavbe domu.

„Snažím sa nechať tam čo najviac zelene, aby zostala bariéra medzi zástavbou nemocnice a zástavbou rodinných domov, stavba bude od najbližších domov vzdialená 50 metrov a medzi tým budú 20-metrové stromy, tam ku kontaktu, ktorého sa ľudia boja, nedôjde,“ vysvetľuje architekt.

Dvojizbové a trojizbové byty

Apartmánový dom bude mať orientáciu juh – sever, ale jednotlivé obytné priestory architekt otočil v smere východno – západnom. Apartmánový dom A obsahuje 25 dvojizbových apartmánov s obytnou plochou 56,39 m2 alebo 56,71 m2. Druhý apartmánový dom B obsahuje 72 apartmánov, z nich 36 bude trojizbových s obytnou plochou 81,96 m2 a ďalších 36 je naplánovaných dvojizbových s rozlohou 55, 92 m2.

Budova apartmánového domu je navrhnutá na nových základoch pod časťou garáží. Základové konštrukcie budú nové podľa statického výpočtu. V celom rozsahu je navrhnutý nosný železobetónový systém s výplňovým murivom. Skelet v mieste garážínebude mať výplňové murivo a bude otvorený, iba v časti podzemných podlaží bude po obvode murivo.

Obytná časť bude kombináciou materiálov – výplňové murivo opatrené vonkajším zateplením a dekoračným obkladom. Výplne okien a dverí budú z hliníkových profilov s izolačným trojsklom. Strecha je navrhnutá ako plochá s PVC krytinou a so štrkovým zásypom.

Vizualizácia apartmánového domu Bélier.
Vizualizácia apartmánového domu Bélier. | Zdroj: Ing.arch. Marián Ferjo

Nálety nahradí výsadba

Okolo apartmánového domu navrhujú rozsiahle sadové úpravy. V súčasnosti je tam plocha vysokej zelene divorastúcich a náletových rastlín. Navrhovaný stav má za cieľ zlepšiť mikroklimatickú, hygienickú a estetickú hodnotu areálu. Vegetácia v okolí navrhovaného domu zahŕňa viaceré typy plôch.

Maloplošné vegetačné časti v tesnej blízkosti vstupov, vjazdov do objektu, parkoviska a pred fasádou. Nasledujú plochy s doplňujúcou výsadbou kríkov a stromov v jestvujúcej zeleni, vegetačné plochy pred fasádou v tesnej blízkosti objektu sú riešené ako súvislé s výškovo a farebne štruktúrovanou výsadbou voľne rastúcich pokryvných a stredne vysokých drevín so zaujímavým olistením, kvetmi a plodmi.

Celkovo sú pre okolie domu navrhované druhy drevín vzhľadovo a habituálne atraktívne, málo náročné na následnú údržbu, avšak s potenciálom plniť požadované funkcie výtvarné, hygienické a krajinnoekologické. Na časti územia je navrhnuté miesto pre ihrisko, šport a rekreáciu.

Vizualizácia apartmánového domu Bélier.
Vizualizácia apartmánového domu Bélier. | Zdroj: Ing.arch. Marián Ferjo

Krajinná scenéria dotknutého územia a jeho okolia je daná charakterom zóny s rôznou infraštruktúrou: rodinné domy, zdravotnícke zariadenie, hvezdáreň, neudržiavané voľné plochy s náletovou vegetáciou.

V súvislosti s realizáciou navrhovanej činnosti dôjde k zmene štruktúry a využívania riešeného územia. Pozemok sa funkčne zhodnotí v zmysle regulatívov územného plánu dotknutého sídla so zohľadnením väzieb na existujúcu dopravnú a technickú infraštruktúru v území. Využívanie riešeného územia sa realizáciou navrhovanej činnosti oproti súčasnému stavu zmení.

Nevyužívaná a nenavštevovaná plocha sa skultúrni a zatraktívni. Nový priestor stavby bude udržiavaný a bezpečný, orientovaný nielen na budúcich užívateľov danej lokality, ale aj návštevníkov mesta. Novonavrhované komunikácie, spevnené plochy a parkoviská budú napojené na jestvujúcu miestnu komunikáciu ulice Dilongova.

Napojenie a prístupová cesta budú spoločné aj pre susednú stavbu dialyzačného centra a už bola povolená v rámci územného konania predmetnej stavby. Investora ešte čaká tvorba dopravnej štúdie, ktorá odhalí a spresní, čo treba urobiť, aby územie po prestavbe spĺňalo všetky požiadavky a nároky, ktoré ukladá zákon a príslušné normy.

Vizualizácia apartmánového domu Bélier.
Vizualizácia apartmánového domu Bélier.
Vizualizácia apartmánového domu Bélier.
Vizualizácia apartmánového domu Bélier.
Vizualizácia apartmánového domu Bélier.
Vizualizácia apartmánového domu Bélier.
Vizualizácia apartmánového domu Bélier.
Vizualizácia apartmánového domu Bélier.

Apartmánový dom Bélier

Investor: MPL Real s.r.o.
Architekt: Tristan Studio s.r.o – Ing.arch. Marián Ferjo
Plocha pozemku stavby: 5 784 m2
Plocha zelene: 2319,51 m2 (40,1% –UPN 40%)
Parkovacie miesta spolu: 173
Celkové náklady na výstavbu navrhovanej činnosti: orientačne 20,0 mil. eur
Obytná plocha spolu: 6 489,09 m2
Plocha logií spolu: 1 129,46 m2