Recept na zdražovanie energií sa skrýva aj v novele zákona o energetike

Ceny energií
Zdroj: Shutterstock

Včasná aplikácia novely zákona o energetike umožní štátu účinne zmierniť dopady veľkého, ale bohužiaľ nevyhnutného zdražovania regulovaných cien energií

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pokračuje vo finalizácií cenových konaní v energetike a vodárenstve na rok 2023 v zmysle platnej legislatívy. Za posledné dva mesiace vydal už stovky cenových rozhodnutí (napríklad iba v tepelnej energetike ich je už viac ako 200) a očakáva finalizáciu všetkých cenových konaní, ktoré splnia predpísané legislatívne ustanovenia do konca tohto roka.

Cenové rozhodnutia budú v nevyhnutnom rozsahu danom legislatívou reflektovať fakt, že mnohé regulované subjekty nakupujú energie za trhové ceny, ktoré vzrástli v porovnaní s minulým rokom osem až desaťnásobne.

Výsledkom tohto extrémneho vývoja na energetických trhoch je bohužiaľ aj nevyhnutné zdražovanie regulovaných cien energií pre odberateľov v nastávajúcom období, ako úrad už viackrát avizoval v priebehu tohto roka. Dopady na odberateľov však môžu zmierniť mimoriadne opatrenia štátu na základe nedávno schválenej novely zákona o energetike a zákona o regulácií v sieťových odvetviach.

Domácnosti musia reagovať na vyššie účty.
Domácnosti musia reagovať na vyššie účty. | Zdroj: Shutterstock

Úrad už dlhodobejšie upozorňuje, že zásadné zmiernenie dopadov súčasnej energetickej krízy na odberateľov energií presahuje možnosti súčasného regulačného rámca. Mimoriadne opatrenia vníma ako dôležitý nástroj štátu na zabezpečenie udržateľných dopadov na odberateľov energií pre nastávajúce obdobie.

Úrad z tohto dôvodu víta legislatívne schválený nový inštitút krízovej regulácie, ako aj zavedenie možnosti ustanovenia limitu nárastu cien v tepelnej energetike nariadením vlády. Podobné systémové opatrenia aplikujú aj ďalšie krajiny v EÚ na zmiernenie nárastov cien energií pre cieľové skupiny odberateľov.

„Pozorne skúmame oprávnenosť nákladov a primeranosť ziskov regulovaných subjektov, pričom predpokladáme, že podstatnú časť cenových rozhodnutí vydáme do konca roka. Tie bohužiaľ budú reflektovať fakt mimoriadneho nárastu trhových cien energií v rozsahu danom legislatívou. Vítame preto nedávno schválenú novelu zákonov o energetike a regulácii, ktorá vytvára účinné nástroje na zmiernenie vysokého, ale nevyhnutného zdražovania regulovaných cien energií,“ hovorí predseda ÚRSO Andrej Juris.

Najväčšie nárasty regulovaných cien úrad eviduje najmä v oblasti dodávok elektriny a plynu a dodávok tepla. Ak mimoriadne opatrenia štátu nebudú prijaté, mnohí regulovaní odberatelia, ako sú domácnosti, verejné a neziskové inštitúcie, správcovské spoločnosti, a podnikateľské subjekty, budú na budúci rok platiť niekoľko násobne vyššie ceny v porovnaní so súčasnosťou.

Zdražovanie energií, je žiaľ, nevyhnutné.
Zdražovanie energií, je žiaľ, nevyhnutné. | Zdroj: Shutterstock

„Je prirodzene dôležité, aby tieto nástroje boli uplatnené adresne a včas na dosiahnutie želaného účinku na cieľové skupiny odberateľov k 01.01.2023,“ dodáva Andrej Juris.

V prípade elektriny by to bolo viac ako štvornásobok, v prípade zemného plynu viac ako trojnásobok a takmer dvojnásobok v prípade dodávok tepla z CZT, avšak s veľmi diferencovanými dopadmi v jednotlivých lokalitách CZT. Úrad je pripravený konzultovať podrobnosti aplikácie rozhodnutí o VHZ a prípadne ďalších mimoriadnych opatrení v regulovaných činnostiach v súlade s legislatívou.

Finálne dopady na odberateľov energií v roku 2023 tak budú známe po ukončení príslušných cenových konaní a prijatí mimoriadnych opatrení štátu.

ÚRSO
KategórieAktuálneZnačky