Ilustračná foto, energie.

Verejnosť môže pripomienkovať návrh koncepcie ochrany odberateľov pred energetickou chudobou

K návrhu koncepčného dokumentu sa môže verejnosť vyjadriť do 02.12.2022. Úrad zdôrazňuje, že cieľom koncepcie nie je priniesť okamžité riešenia, ale ponúknuť systémové opatrenia, ktoré majú komplexne riešiť problematiku dlhodobo udržateľnej dostupnosti energií ako takých pre odberateľov v SR minimálne v strednodobom horizonte.

Proces prípravy návrhu koncepcie ochrany odberateľov spĺňajúcich kritériá energetickej chudoby vstupuje do ďalšej kľúčovej fázy. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví otvára proces verejného pripomienkovania návrhu dokumentu. Zapojiť sa môže široká spotrebiteľská a odborná verejnosť, subjekty pôsobiace v sieťových odvetviach, orgány štátnej a verejnej správy ako i ďalší relevantní aktéri.

Úrad následne po zapracovaní relevantných pripomienok a po finálnom prekonzultovaní s ministerstvami financií, hospodárstva a práce, sociálnych vecí a rodiny predloží materiál Vláde SR do konca jesene tohto roka.

Zaslať pripomienky je možné cez legislatívny portál www.slov-lex.sk v zmysle pravidiel a lehôt portálu, alebo prostredníctvom pripomienkujúceho formulára v nezamknutom editovateľnom súbore MS Excel zaslaného do 02.12.2022 na adresu energetickachudoba@urso.gov.sk (formulár XLS a ostatné podkladové dokumenty sú k dispozícii na stiahnutie na konci správy).

Vypracovanie návrhu koncepcie ochrany domácností pred energetickou chudobou a predloženie materiálu Vláde SR pred začiatkom nového regulačného obdobia je legislatívnou úlohou úradu podľa § 9 ods. 3 písm. f) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

„Nové regulačné obdobie sa začne od 01.01.2023, preto sme v roku 2022 pristúpili k úlohe ako k jednej z priorít. Som rád, že sa nám ju podarí v určenom termíne splniť a na vládu predložíme kvalitný dokument. Proces prípravy tiež aktívne konzultujeme aj s ministerstvami financií, hospodárstva a práce, sociálnych vecí a rodiny, ako to predpokladá spomínaný zákon,“ povedal predseda ÚRSO Andrej Juris.

Výsledkom spoločného úsilia bude komplexný súbor odporúčaní, s ktorými ak sa Vláda SR stotožní a začnú sa v budúcnosti implementovať, majú potenciál v strednodobom horizonte výrazne prispieť k udržateľnosti prístupu všetkých domácností na Slovensku k energiám a k pitnej vode a teda k zvýšeniu ich životnej úrovne.

Súvisiace dokumenty:

  • Návrh koncepcie na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby
  • Pripomienkovací formulár pre zapojenie sa do pripomienkovania emailom
  • Analytický podkladový materiál k téme energetickej chudoby vypracovaný v rámci projektu SRSS

Tieto súvisiace dokumenty nájdete na webe úradu tu: www.urso.gov.sk

Zdroj: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví