Udelili Cenu profesora Jozefa Lacka 2020. Poznáme víťazov

urbanizmus, architektura
Zdroj: Spolok architektov Slovenska

Tohoročná súťaž o Cenu profesora Jozefa Lacka, ktorú získava autor najlepšej diplomovej práce za uplynulý akademický rok, bola výnimočná z viacerých hľadísk. Ukončením práce poroty sa úspešne uzavrel už jubilejný 30. ročník tejto prestížnej študentskej súťaže a forma jej priebehu bola tiež netradičná – poznačená mimoriadnymi okolnosťami, ktoré vznikli v dôsledku globálnej pandémie. Tohoročná súťaž o Cenu prof. Jozefa Lacka prebehla online prostredníctvom videokonferenčného nástroja google Meet.

V spolupráci s redakciou Archinfo bola prostredníctvom jej webových stránok vytvorená spoločná platforma, kde boli uložené všetky súťažné projekty vo výbornom grafickom rozlíšení, ako aj sprievodné texty a slovo autorov.

Link na túto stránku bol v dostatočnom časovom predstihu k dispozícii na nahliadnutie súťažiacim, ako aj porote. Súťaž bola dlhodobo pripravovaná a organizovaná s cieľom jej úspešného online priebehu.

Jubilejný 30. ročník Ceny profesora Jozefa Lacka

Je samozrejmé, že za toľké roky prešla Cena viacerými zmenami, nezmenila sa však podstata. Hlavná cena – Cena prof. Jozefa Lacka – sa každoročne udeľuje autorovi najlepšej diplomovej práce za najkvalitnejšie naplnenie kritérií súťaže. Cena „…má motivovať a podnecovať zdravé súperenie v architektonicko-urbanistickej tvorbe a takto prispievať k zvyšovaniu kvality diplomových prác a zároveň ,de facto‘ určuje smerovanie a odbornú úroveň absolventa architektúry“. (Cit. zo štatútu.)

Za ukončených 30 ročníkov súťaže bolo školami architektúry (Fakultou architektúry STU v Bratislave, Katedrou architektúry VŠVU v Bratislave, Katedrou architektúry SvF STU v Bratislave, Fakultou umení TU v Košiciach, Fakultou záhradníctva a krajinného inžinierstva v Nitre) nominovaných spolu 555 absolventských projektov.

Diplomové práce, ktoré postúpia do tohto národného kola súťaže, musia spĺňať mimoriadne kvalitatívne kritériá a byť reprezentatívnou vzorkou svojej školy. Od r.1990 bolo udelených 35 cien a 120 odmien.

Známe mená

Počas uplynulých 30. rokov sa v porote vystriedalo mnoho známych osobností architektúry. V istom období to boli architekti z vedenia SAS, neskôr architekti – zástupcovia jednotlivých regiónov – a vysokoškolskí pedagógovia – zástupcovia škôl.

Za roky 1991 – 2020 sa v porote vystriedali architekti: Virgil Droppa st., Štefan Moravčík, Márius Žitňanský, Miloslav Mundrončík, Ján Ilkovič, Ladislav Kušnír, Ivan Masár, Štefan Šlachta, Martin Drahovský, Juraj Fecanin, Jozef Istenes, Miloš Gašparec, I. Turček, Jozef Liščák, Ľudovít Kupkovič, Pavel Bobák, Štefan Polakovič, Vladimír Záborský, Dana Vanková, Ján Antal, Elena Dohňanská, Roman Hájek, Bohuslav Pernecký, Julián Keppl, Rastislav Janák, Peter Pásztor, Michal Bogár, Marianna Bogyová, Peter Vodrážka, Ingrid Ciberejová, Dušan Fischer, Jana Gregorová.

Ďalej Peter Sedlák, Marián Zervan, Ivan Marko, Ľudovít Urban, Juraj Polyák, Miroslav Tomík, Martin Repický, Július Toma, Ľubica Koreňová, Martin Paško, Juraj Sumbal, Andrea Klimková, Milan Csanda, Miloš Juráni, Ľubomír Peráček, Tomáš Bujna, Ľubomír Boháč, Miroslav Minca, Sebastian Nagy, Pavel Suchánek, Martin Paulíny, Štefan Mitro, René Baranyai, Igor Teplan, Ján Kukuľa, Katarína Viskupičová, Miloš Pivko, Martin Sakala, Patrícia Kvasnicová, Eva Teplanová a tajomníčka poroty Eva Oravcová (od 1993).

Do tohto ročníka súťaže bola zriaďovateľmi Ceny menovaná trojčlenná porota v novom zložení. Jej členmi boli architekti ocenení alebo nominovaní v niektorej z prestížnych cien SAS. Porota v tomto ročníku súťaže pracovala v zložení: architekti Pavel Suchánek, Patrícia Kvasnicová, Jakub Hanták.

Hlavná cena a 4 odmeny

Porota sa podrobne oboznámila s autorským riešením, zámerom, obsahom a cieľom každej z 12 nominovaných diplomových prác, ktoré boli odprezentované svojimi autormi – online zdieľané z obrazovky počítačov súťažiacich. Po predstavení prác mala porota možnosť následne s každým z autorov diskutovať a v krátkej rozprave hlbšie vniknúť do ním predloženej a riešenej problematiky.

Porota po obsiahlej diskusii (ktorá prebehla na súbežnom „meete“) a preverení nominovaných prác danými kritériami vybrala v zmysle Štatútu Ceny prof. J. Lacka prácu, ktorej udelila hlavnú cenu, Cenu prof. Jozefa Lacka za akademický rok 2019/2020, a ďalšie 4 práce, ktorým za ich špecifický prínos v niektorej oblasti udelila odmeny PRO RENOVATIONE, PRO METAMORPHOSIS, PRO NATURA a PRO FILOZOFIA.

CENA PROF. JOZEFA LACKA 2020

01, 02, 03, 04
CENA PROF. JOZEFA LACKA 2020
Ing. arch. Andrea Bušová, FAD STU Bratislava

Názov diplomovej práce: Polyfunkčný objekt – obytný súbor Saint-Denis, Paríž

Vedúci diplomovej práce: Ing. arch. Pavel Paňák, hosťujúci profesor

Z hodnotenia poroty: Autorka sa excelentným spôsobom zhostila náročnej úlohy. Otvorene priznáva inšpirácie „dlhým domom“ – figúrou 20. storočia – a aj industriálnou estetikou, ktorým však tvorivým spôsobom dáva novú kvalitu. Riešenie polyfunkčného domu prináša nový typologický druh – hybrid. Vhodne experimentuje s funkciami, ich vzájomnou kombináciou a odvážnym situovaním funkcií, ktoré sme zvyknutí vídať mimo sídiel.

Kladie otázky o udržateľnosti a ekonomickej opodstatnenosti, súčasne poskytuje na tieto otázky svoje odpovede. Výsledkom práce je podľa autorky „akýsi urbanistický a sociálny experiment, ktorý má ponúknuť širokú škálu funkcií, ktoré prekračujú obvyklú mestskú polyfunkčnosť“.

03 Cena prof. Jozefa Lacka 2020
03 Cena prof. Jozefa Lacka 2020 | Zdroj: Spolok architektov Slovenska

PRO RENOVATIONE

Odmena za najlepšiu diplomovú prácu v oblasti rekonštrukcie a revitalizácie industriálnej historickej budovy.

05, 06
ODMENA PRO RENOVATIONE
Ing. arch. Ľuboš Dobóczi, FAD STU Bratislava 

Názov diplomovej práce: Postindustriálna renesancia – Centrálny polyfunkčný objekt stanice a sieť vertikálnych verejných priestorov, Areál baní Cígeľ, Prievidza 

Vedúci diplomovej práce: Ing. arch. Štefan Polakovič, hosťujúci profesor 

Z hodnotenia poroty: Autor vo svojej architektonicko-urbanistickej štúdii interpretuje víziu o reinkarnácii zabudnutých, nevyužívaných a už zdevastovaných priemyselných brownfieldov. Vdychuje im spolu s riešiteľským tímom svojho Vertikálneho ateliéru novú funkciu. 

Nová tvár baní Cígeľ, ktorá by mohla byť azda aj hlavným scénickým priestorom vedecko-fantastického seriálu z dielne Netflixu, kumuluje rozhranie funkcií zahŕňajúcich široký záber: od bývania, prechodného ubytovania cez administratívu, múzea, dokonca aj priemyslu. 

Predmetom odmenenej práce je objekt v centrálnej polohe areálu. Autor svojím vyzretým architektonicko-sochársko-grafickým prejavom ukazuje, že ako absolvent a čerstvý architekt je pripravený na svojej púti „kreatívnym priemyslom“ zožať nemalé úspechy.

05 Odmena PRO RENOVATIONE
05 Odmena PRO RENOVATIONE | Zdroj: Spolok architektov Slovenska

PRO METAMORPHOSIS

Odmena za najlepšiu úroveň prístupu k hľadaniu zmeny funkcie a nových výtvarných hodnôt objektu.

07, 08
ODMENA PRO METAMORPHOSIS
Ing. Michaela Vatraľová, KA SvF STU Bratislava

Názov diplomovej práce: Konverzia raketovej základne, Bratislava-Devínska Kobyla

Vedúci diplomovej práce: Ing. arch. Pavel Paňák, hosťujúci profesor

Z hodnotenia poroty: Vo svojej diplomovej práci autorka rieši na prvý pohľad neatraktívny priestor dnes opustenej a spustnutej raketovej základne na Devínskej Kobyle. V areáli bola nedávno vybudovaná vyhliadková veža a lokalita sa postupne stáva vyhľadávaným miestom a cieľom peších a cyklistických výletov obyvateľov Bratislavy.

Konverzia objektov raketovej základne a revitalizácia jej okolia sa tak stáva aktuálnou spoločenskou požiadavkou a jej premenou na objekt s novou atraktívnou funkciou aj ďalšou vhodnou príležitosťou na získanie poznatkov. Porota ocenila citlivý a zdržanlivý prístup riešenia s dôrazom na prírodné prostredie chránenej krajinnej oblasti.

08 Odmena PRO METAMORPHOSIS
08 Odmena PRO METAMORPHOSIS | Zdroj: Spolok architektov Slovenska

PRO NATURA

Odmena za citlivú intervenciu prispievajúcu k ochrane krajinného rázu a prírodného prostredia.

09, 10
ODMENA PRO NATURA
Ing. Tatiana Škvarková, FZKI Nitra

Názov diplomovej práce: Rekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredí

Vedúci diplomovej práce: Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.

Z hodnotenia poroty: Ciele prezentovanej práce – hľadanie adekvátnych možností na športové a rekreačné aktivity vo vidieckom prostredí, využitie potenciálu vidieckeho priestoru vytvorením funkčných a estetických priestorov na rekreáciu a šport – by mohli byť jednou z ciest k zatraktívneniu života na vidieku.

Autorka predstavila svojím prístupom k riešeniu vysokú mieru citlivosti voči krajinnému prostrediu, do ktorého je určené. K oceneniu prispela aj prezentácia autorky poukazujúca na úprimný záujem o danú problematiku, ako aj preukázaná vysoká úroveň odborných znalostí z oblasti krajinárskej tvorby.

09 Odmena PRO NATURA
09 Odmena PRO NATURA | Zdroj: Spolok architektov Slovenska

FILOZOFIA

Odmena za najkvalitnejšie rozpracovanie filozofického princípu a aplikácie jeho riešenia v architektonickom návrhu.

11, 12
ODMENA PRO FILOZOFIA
Ing. arch. Slávka Hertnekiová, KA FUTU Košice

Názov diplomovej práce: Košické MULTI – KULTY mestá, miesta a intervencie

Vedúci diplomovej práce: doc. Ing. arch. Juraj Koban, PhD.

Z hodnotenia poroty: Autorka má vo svojej záverečnej práci ambície zachytávať témy, ktoré ďaleko presahujú samotnú architektúru. Jej diplomová práca je spracovaná netradičnou formou na vysokej úrovni. Autorka sa ňou snaží odpovedať na množstvo otázok, ktoré si kladie na multidisciplinárnej úrovni. Ponúka svoj pohľad na možné riešenia zložitých a nielen architektonických problémov.

Autorka svojou prácou preukazuje nespornú architektonickú kvalitu, ktorej interpretáciu zmäkčuje veľmi originálnym umeleckým spracovaním, ktoré jej dovoľuje jemne provokovať náročnými témami zameranými na problematiku bývania v konkrétnych lokalitách mesta Košice.

11 Odmena PRO FILOZOFIA
11 Odmena PRO FILOZOFIA | Zdroj: Spolok architektov Slovenska

Štartovací stupienok

Pri príležitosti jubilejného 30. ročníka Ceny profesora Jozefa Lacka by som rada vyslovila, ako dlhoročná tajomníčka tejto súťaže, poďakovanie v mene akademickej obce, jej študentov – bývalých, terajších, ale i tých budúcich. Vďaka za skvelú myšlienku, ktorá dnes už skutočne mnohonásobne potvrdila svoje opodstatnenie.

Za iniciatívu, ktorej výsledkom bolo zriadenie ceny SAS – Ceny profesora Jozefa Lacka, ktorá je cieľom mnohých snažení a určite neoceniteľným štartovacím stupienkom k plnohodnotnej realizácii mnohých skvelých absolventov v architektonickej praxi. A to nielen u nás, ale aj v zahraničí a ktorá vytvorila dlho chýbajúci pomyselný most medzi praxou a akademickou pôdou.

Súťaž o Cenu prof. J. Lacka sa stala v živote každého študenta architektúry za tie roky už pojmom a isto aj métou. Jej dosiahnutie je potvrdením správnosti výberu v každom ohľade neľahkej, ale úchvatnej profesie architekta. Ing. arch. Virgil Droppa (predseda poroty 1. ročníka súťaže v r. 1991) pri slávnostnej príležitosti vyhlasovania výsledkov pridal v závere aj niekoľko rád mladým do architektonickej praxe a svoje vystúpenie zakončil slovami: „Som rád, že aspoň touto cestou sa nám čiastočne podarí splatiť dlh voči profesorovi Lackovi.“

TEXT: Ing. arch. Eva Oravcová, PhD., autorka je tajomníčka poroty ceny prof. J. Lacka od r. 1993
REDAKČNÁ ÚPRAVA: Alexandra Müllerová
FOTO: Spolok architektov Slovenska, courtesy of the authors