Plán obnovy architektonická súťaž
Galéria(10)

Ako využiť príspevok na obnovu domu? Pozrite si architektonické návrhy, ktoré zabodovali v súťaži

Partneri sekcie:

Slovenská komora architektov hľadala prostredníctvom súťaže optimálne riešenia pre rekonštrukciu troch najčastejšie sa vyskytujúcich typov rodinných domov, a to štvorec, kocka a dom oravského typu. Ktoré riešenia použiteľné pri žiadosti o príspevok na obnovu rodinného domu z Plánu obnovy nakoniec zaujali?

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyhlásila v apríli v spolupráci s Inštitútom Slovenskej komory architektov tri samostatné ideové architektonické súťaže na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR s podtitulmi typ „štvorec“, typ „kocka“ a typ „orava“.

Úlohou účastníkov súťaže bolo vyjadriť názor na optimálnu formu adaptácie, dostavby či transformácie najčastejších typových domov z obdobia druhej polovice 20. storočia, pri zohľadnení kritérií energetickej efektívnosti a spoločenskej udržateľnosti vyplývajúcich z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Súťaž SKA
Súťaž SKA
Súťaž SKA
Súťaž SKA
Súťaž SKA
Súťaž SKA
Súťaž SKA
Súťaž SKA

Hlavným poslaním súťažných návrhov bolo ukázať schopnosť pracovať s dobre známymi typmi rodinných domov a adaptovať ich na bývanie vyhovujúce aktuálnym požiadavkám na prevádzku, životný štandard s presahom k výzvam najbližších dekád.

Do súťaže na typ „štvorec“ bolo prihlásených 7 návrhov, na typ „kocka“ bolo prihlásených 5 návrhov a na typ „orava“ boli prihlásené 3 návrhy. Výhercov určila porota v zložení Nora Vranová (predsedníčka poroty), Pavel Paňák, Kornel Kobák, Ľubica Šimkovicová a Matej Kerestúr (za vyhlasovateľa).

Na rozdiely užívania domov v minulosti a dnes účastníci reagovali rôznymi prístupmi. V návrhoch boli čitateľné dispozície pre rôzne typy užívateľov – od maximalizovania počtu užívateľov až po veľkorysejšie dispozície pre páry. Na niektorých návrhoch porota oceňovala aj prístup zmenšenia celkového vykurovaného objemu domov. Veľa návrhov sa tiež zaoberalo zväčšovaním okenných otvorov a ich vhodným tienením.

Víťazné návrhy obnovy domu

Typ „štvorec“
1. cena: DOXA s.r.o.
Autori návrhu: Ing. arch. Ondrej Jurčo; Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD.; Ing. arch. Maroš Mitro;
Spoluautor: Ing. Tomáš Haburaj
Obnova domu typu štvorec
Návrh obnovy pri type štvorec zaujal aj zaujímavou cenou za realizáciu prestavby. | Zdroj: Slovenská komora architektov

Komentár poroty: Vedome pracuje s dispozíciou kríža, ktorá je základnou a najsilnejšou črtou typového domu „štvorec“. Detail rímsy je riešený citlivejšie ako u iných návrhov. Ponúka zaujímavú cenu realizácie prestavby. Otázna je tepelno-energetická stránka návrhu. Ráta sa s tepelným čerpadlom, no zároveň je v strede dispozície umiestnená pec, ktorá vykúri všetky izby. Ako pozitívne sa hodnotí aj pridaný priestor nevykurovanej zimnej záhrady, ktorý zlepší komfort bývania v dome aj bez navýšenia energií.

Typ „kocka“
1. cena: ER Atelier s.r.o.
Autori návrhu: Ing. arch. Ing. Ema Ruhigová, PhD.; Ing. arch. Ing. Roman Ruhig, PhD.
Obnova domu typu kocka
Pozitívom návrhu pri dome typu kocka je najmä jeho práca s dispozíciami. | Zdroj: Slovenská komora architektov

Komentár poroty: Návrh je dobre prepracovaný. Pozitívom návrhu je najmä jeho práca s dispozíciami. Vzťah záhrady a obytnej zóny domu je vhodne riešený. Hendikepom tohto konkrétneho zadania bola problematická orientácia pôvodného domu, kedy je záhrada orientovaná na sever. Tento návrh sa s problémom dobre vysporiadal.

Dispozične vhodne je v návrhu riešené aj 2. nadzemné podlažie. Vytknúť sa dá len absencia vyriešenia pôvodnej garáže vo vykurovanom objeme domu, čo sa javí v súčasnosti ako nevhodné riešenie. Zároveň návrh ignoruje strechu a nijak ju nevyužíva. Výraz domu je kultivovaný, uplatniteľný aj v opakovanom rade (ako to naznačuje vizualizácia), avšak zateplenie domu nie je navrhované citlivo a vytvára dojem zbytočne hrubých stien pri malom rozpone.

Typ „orava“
1. cena:
Autori návrhu: Ing. arch. Tomáš Gelien; Ing. arch. Juraj Mišík; Ing. arch. Ludmila Haluzíková
Obnova domu typu orava
Víťazný návrh pri type orava je prepracovaný aj po technickej stránke a ráta s využitím obnoviteľných materiálov. | Zdroj: Slovenská komora architektov

Komentár poroty: Návrh vyznieva poeticky, koncepčne a autorsky dotiahnutý. Navrhovaná zimná záhrada má pridanú hodnotu – predlžuje obdobie možného pobytu v exteriéri v chladných oblastiach Oravy. Návrh estetizuje pôvodné prvky domu. Ľudová architektúra riešila stret strechy a steny delikátne, čo však v 70. rokoch 20. storočia nahradila pomerne surová prax oplechovania/obytia tatranským profilom týchto detailov. Návrh túto prax priznáva a berie ju ako súčasť novodobej tradície, čo porota oceňuje.

Low-cost princípy návrhu sú navrhované umne a pridávajú dome na hodnote. Návrh je prepracovaný aj po technickej stránke, ráta s využitím obnoviteľných materiálov, vhodne umiestňuje sudy na zadržiavanie dažďovej vody, má prepracovaný energetický koncept. Neobsahuje však pôdorys suterénu a vo viacerých aspektoch nie je dopovedaný.

Inšpirácia pre žiadateľov o príspevok na obnovu domu

Zámerom súťaže bolo získať tvorivé idey na prispôsobenie týchto domov súčasným požiadavkám, chápaným v širokom kontexte ich vplyvu na budúci obraz a ráz dedín a miest Slovenska ako aj ich energetickú spotrebu na ceste k ich udržateľnému rozvoju. Výsledky budú slúžiť ako súhrn možných riešení i ako osveta pre individuálnych žiadateľov o podporu z Plánu obnovy.

„Možno konštatovať, že predložené návrhy naplnili očakávania zadania a úroveň návrhov bolo vysoká aj napriek nižšiemu počtu súťažiacich. Pre hodnotenie návrhov bolo smerodajné, ako sa vysporiadali s neľahkými úlohami charakteristických špecifík týchto domov, ako sú napríklad umiestnenie úrovne prízemia o 1 až 1,5 m nad terénom; práca s pôvodnými dispozíciami a to najmä ich vzťah k záhrade a technické parametre navrhovaných riešení,“ vyjadrila sa o projektoch porota.

Za nedostatky porota považovala chýbajúce detaily a popisy a tiež niektoré nedoriešené technické aspekty návrhov, ako napríklad využívanie tepelných čerpadiel či fotovoltaických panelov. Súťaž však ukázala, ako sa dá pracovať s kvalitnou archetypálnou architektúrou rodinných domov z druhej polovice 20. storočia a to v súvislosti so zmenami spôsobu ich užívania a tiež v spojitosti s výzvami, ktoré priniesla klimatická zmena.

Kladne hodnotené boli najmä tri rôzne architektonické prístupy v podobe ohľaduplnej úspornosti zásahu, (dô)vtipnej inovatívnosti návrhu a v celkovej obnove bez kompromisov. Niektoré návrhy predstavovali prienik týchto prístupov.

Slovenská komora architektov, red