Polyfunkčný objekt – obytný súbor Saint-Denis, Paríž.

Cena profesora Jozefa Lacka motivuje mladých. Pozrite si nominácie

V septembri tohto roka sa úspešne uzavrie už 30. ročník prestížnej študentskej súťaže s dlhoročnou tradíciou, ktorej hlavná cena, Cena prof. Jozefa Lacka, ako aj udelené odmeny sú najvyšším ocenením, ktoré získava autor najlepšej záverečnej práce za uplynulý aktuálny akademický rok – absolvent ktorejkoľvek zo škôl s architektonickým zameraním na Slovensku.

Spolok architektov Slovenska (SAS) v spolupráci s Fondom výtvarných umení (FVU) udeľuje každoročne túto cenu už od roku 1990 na počesť pamiatky významného predstaviteľa modernej slovenskej architektúry profesora Jozefa Lacka.

Významná postava

Prof. Jozef Lacko, ktorého meno táto prestížna študentská súťaž nesie, bol architekt a pedagóg pôsobiaci na bratislavskej SVŠT (dnešnej STU) od r. 1941 do r. 1970 a od r. 1957 na Fakulte architektúry ako vedúci Katedry architektonickej tvorby. Cena má byť „… trvalou poctou pamiatke významného predstaviteľa modernej slovenskej architektúry, ktorý sa počas svojej tvorivej činnosti významnou mierou zaslúžil o odbornú profiláciu školy, ako aj profilu absolventa architektúry.“ (Cit. zo štatútu)

Profesor Lacko – tvorivý architekt, neúnavný pedagóg, jedinečná osobnosť a nezabudnuteľný človek – zanechal v spomienkach svojich žiakov nezmazateľné stopy, vychoval množstvo skvelých architektov, ktorí sa dodnes hlásia k jeho odkazu.

„Preferoval citlivosť a vnímavosť pri výbere a spôsobe osadzovania architektonického novotvaru do existujúceho prostredia. Rovnakú empatiu a vnímavosť mal k tvorbe svojich žiakov a spoluautorov, rozvíjal ich talent a neuplatňoval autoritatívne iba svoje názory. Snažil sa vždy nájsť optimálne, harmonizujúce, symbolické a bezkonfliktné riešenie…“ (Cit. B. Somora)

„… je z tých, ktorí dokázali svoju originálnu víziu a vlastnú predstavu presadiť a presvedčiť o jej správnosti… úprimne veril v lepšie časy pre život i tvorbu. Len z tejto viery mohlo vyjsť toľko úsilia, entuziazmu a činenia ľudského dobra, s ktorou profesora Lacka architektonická obec dodnes spája.“ (Cit. J. Bencová) Udelením Ceny prof. Jozefa Lacka za akademický rok 2019/2020 sa úspešne uzavrie ďalší ročník tejto študentskej súťaže a naplní sa odborný a ľudský odkaz tohto nezabudnuteľného pedagóga.

Postindustriálna renesancia.
Postindustriálna renesancia. | Zdroj: Ľuboš Dobóczi

Nová porota

Jednotlivé školy (katedry architektúry) nominovali tohto roku do súťaže spolu 12 absolventských projektov. Fakulta architektúry STU Bratislava – 7, Kated­ra architektúry FAD STU Bratislava – 2, Fakulta umení TU Košice – 1, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva v Nitre – 2 diplomové práce a Katedra architektúry VŠVU Bratislava tohto roku – 0.

Do tohto ročníka súťaže bola zriaďovateľmi Ceny menovaná opäť aktuálne nová trojčlenná porota. Jej členmi budú architekti ocenení alebo nominovaní v niektorej z prestížnych cien Spolku architektov Slovenska. Po­rota pre tento ročník súťaže bola menovaná v zložení: architekti Pavel Suchánek, Patrícia Kvasnicová, Jakub Hanták.

Polyfunkčný komplex predstaničná zóna Bratislava.
Polyfunkčný komplex predstaničná zóna Bratislava. | Zdroj: Miroslava Kamenská

Hlavná cena a odmeny

Hlavná cena – Cena prof. Jozefa Lacka – sa každoročne udeľuje autorovi najlepšej diplomovej práce, za najkvalit­nejšie naplnenie požadovaných kritérií súťaže a za špecifický prínos v niektorej z architektonických oblasti udeľuje odmeny.

Porota hodnotí úroveň konceptu, prínosu, filozofie návrhu, úroveň kvality a znalosť architektonických a technic­kých princípov, úroveň kvality prezentácie návrhu, grafického a výtvarného spracovania.

Cena, ktorú udeľuje, „… má motivovať a podnecovať zdravé súperenie v architektonicko-urbanistickej tvorbe a takto prispievať k zvyšovaniu kvality diplomových prác a zároveň ,de facto’ určuje smerovanie a odbornú úroveň absolventa architek­túry“. (Cit. zo štatútu) Súťaž vzhľadom na pandemickú situáciu prebehne tento rok online v termíne 24. 9. 2020.

Adaptácia a obnova kláštorného komplexu.
Adaptácia a obnova kláštorného komplexu. | Zdroj: Ivan Kanich

Nominácie

Z Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave boli nominovaní Andrea Bušová, Ľuboš Dobóczi, Miroslava Kamenská, Ivan Kanich, Kornélia Lincéniová, Michal Púpava a Tomáš Rudý. Z Katedry architektúry Stavebnej fakulty STU v Bratislave boli nominovaní Michaela Vatraľová a Dominika Húdoková.

Z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre boli nominovaní Paula Hoppanová a Tatiana Škvarková. Z Katedry architektúry Fakulty umení TU v Košiciach bola nominovaná Slávka Hertnekiová.

 Košické multi-kulty mestá, miesta a intervencie.
Košické multi-kulty mestá, miesta a intervencie. | Zdroj: Slávka Hertnekiová
TEXT: Ing. arch, Eva Oravcová, PhD., tajomníčka Ceny profesora Jozefa Lacka