Stav december 2023

Čas plynie, no Machnáč hynie. Na vyvlastnenie sa čaká už 16 mesiacov

Nezisková organizácia Spoločnosť Jaromíra Krejcara sa k podaniu na vyvlastňovací orgán - Okresný úrad v Trenčíne - odhodlala v nadväznosti na vyše desaťročné snahy o záchranu jedinečnej architektúry 20. storočia, ako aj neúspešnú snahu o riešenie stavu tejto národnej kultúrnej pamiatky dohodou s majiteľom.

„Dobrá správa je, že úrad už oficiálne oznámil začiatok vyvlastňovacieho konania a že sme na výzvu tohto úradu doručili záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Trenčíne,“ neskrýval pozitívne pocity v decembri roka 2021 Martin Zaiček, kunsthistorik, architekt a riaditeľ Spoločnosti Jaromíra Krejcara.

Dnes je to takmer 16 mesiacov od nového vlastníckeho pomeru majiteľa objektu Keorlen Trade s. r. o. a jeho nájomníka o. z. Machnáč, ktorému cenný monument na okraji parku v Trenčianskych Tepliciach zveril do dlhodobého nájmu.

Spoločnosť Jaromíra Krejcara so zámerom zachovať a obnoviť Machnáč do pôvodnej podoby z roku 1932 oslovila o podporu univerzity v Európe a USA.

Interiér liečebného domu.
Interiér liečebného domu. | Zdroj: Andrea Kalinová

Stalo sa tak aj s cieľom vyvrátiť tvrdenia majiteľa LD Machnáč spoločnosti Keorlen Trade s. r. o. a jeho nájomníka o. z. Machnáč, ktorí v procese prebiehajúceho vyvlastňovacieho konania uviedli, že ako dielo Jaromíra Krejcara, tak ani samotný Liečebný dom Machnáč, nie sú predmetom medzinárodného významu.

K dnešnému dňu sa vlastník s priamym prístupom a možnosťami na zlepšenie technického stavu pamiatky neodhodlal k fyzickým krokom, ktoré by viedli k záchrane a stabilizácii objektu.

Podpora z Českého vysokého učení technického, University of Michigan a z Princeton University však hovoria presný opak a za zachovanie kultúrnych kvalít medzinárodného významu sa vyjadrili uznávané kapacity globálnej architektonickej reprezentácie (profesor Rostislav Švácha, profesorka Beatriz Colomina a profesor Kenneth Frampton).

„Medzinárodný význam Machnáča bol potvrdený aj jeho komparáciou s monumentmi jedinečného súboru liečebných zariadení pre zdravie, ktoré spolu s Machnáčom tvorili základ nového moderného zdravotníctva na Európskom kontinente,“ uvádza Spoločnosť Jaromíra Krejcara.

„Vo svetle tejto mimoriadne cennej podpory ostáva jediným cieľom našej neziskovej organizácie vytrvať v nastolenom procese prebiehajúceho vyvlastňovacieho konania, teda úradne nariadenom odpredaji chátrajúcej nehnuteľnosti,“ uviedol Martin Zaiček.

Ako ďalej doplnil, je načase, aby majiteľ a jeho nájomca verejne odprezentovali vypracovanú projektovú dokumentáciu s návrhom obnovy Národnej kultúrnej pamiatky od ateliéru FVA, ako aj zverejnili vypracovaný historicko-architektonický prieskum, ktorý spracoval autorizovaný architekt Alexander Németh. Oba tieto dokumenty totiž vo vyvlastňovacom procese vyvlastňovaný figurujú ako argument, prečo by nemalo dôjsť k vyvlastneniu objektu.

V Trenčianskych Tepliciach však stále nedochádza k žiadnym krokom, ktoré by na mieste zastavili exponenciálne chátranie a objekt odborne stabilizovali. „Nám ako účastníkom konania navyše vyslovene zabránil nahliadnuť do údajne spracovanej dokumentácie, ako účastník konania preto ani nevieme potvrdiť jej existenciu,“ dodáva Martin Zaiček.

Exteriér Machnáča.
Exteriér Machnáča. | Zdroj: Andrea Kalinová

Do procesu však vstupuje nová skutočnosť, a to začaté trestné konanie vo veci poškodzovania národnej kultúrnej pamiatky bývalého Liečebného domu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach. Orgány činné v trestnom konaní tak majú možnosť preukázať, kto zodpovedá za súčasný stav pamiatky a dlhotrvajúce znehodnocovanie jej spoločenskej hodnoty

„Intenzívne pracujeme na medzinárodnej rekognícii tohto diela tak, aby potenciálne mohol v roku 2026 slúžiť programu EHMK Trenčín. Za týmto účelom sme opakovane oslovili majiteľa o kúpu objektu za jeho súdnoznaleckú spoločenskú hodnotu,“ uviedla na záver predsedníčka správnej rady neziskovej organizácie Spoločnosti Jaromíra Krejcara, docentka Bohunka Koklesová.