snircova jana

Hodnotenie najlepšej stavebnej firmy roka podľa ASB GALA má novú metodiku

Časopis ASB – mesačník o architektúre, stavebníctve a biznise – každoročne hodnotí najlepšie stavebné firmy, developerské spoločnosti a významné osobnosti v súťaži ASB GALA. V tomto roku sa použil nový spôsob na vyhodnotenie rebríčka najlepších stavebných firiem.

V kategórii ASB Stavebná firma sa po prvýkrát vo významnej miere zohľadňujú finančno-ekonomické parametre súťažiacich subjektov pod odbornou garanciou spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o. (ďalej len CRIF SK).

Na základe dát z účtových závierok a z iných verejne dostupných zdrojov, ako aj ďalších finančno-ekonomických informácií o subjektoch zo svojich interných databáz zostaví podľa stanovených kritérií poradie spoločností, ktoré vstúpia do nominácie.

Ďalšou novinkou súťaže ASB GALA Stavebná firma roka je určovanie nominácií a následne aj rebríčka víťazov v troch veľkostných kategóriách podľa výšky skutočne dosiahnutého obratu za hodnotený rok 2020:

 • kategória obratu nad 35 mil. eur – kategória veľkých stavebných firiem
 • kategória obratu od 10 mil. eur do 35 mil. eur vrátane – kategória stredných stavebných firiem
 • kategória obratu od 5 mil. eur do 10 mil. eur vrátane – kategória malých stavebných firiem.

Vytvorenie veľkostných kategórií dáva šancu aj subjektom s menším obratom uchádzať sa o popredné priečky v súťaži a predstaviť sa tak odbornej aj laickej verejnosti.

Podmienky súťaže

Nominovať sa do súťaže môžu spoločnosti, ktoré spĺňajú podmienky štatútu súťaže, resp. podmienky kvalifikácie. Vecné podmienky vymedzujú najmä zameranie činnosti a trhu subjektu:

 • subjekt v zmysle odvetvovej klasifikácie SK NACE pôsobí v niektorej z troch divízií sekcie F – Stavebníctvo (41 – Výstavba budov, 42 – Inžinierske stavby, 43 – Špecializované stavebné práce),
 • hlavný zdroj tržieb má zo stavebnej realizačnej činnosti, ktorej výsledkom je inžinierska alebo pozemná stavba (vyňaté sú spoločnosti s hlavným zdrojom príjmov z výstavby elektronických komunikačných sietí a vedení, rozvodov elektriny a televíznych káblových rozvodov, ktoré sa na účely ocenení ASB GALA nepovažujú za štandardné stavebné realizačné spoločnosti),
  pôsobí na voľnom trhu na území Slovenskej republiky,
 • je právnickou osobou s obratom minimálne 5 mil. eur.

Podmienky ekonomického hodnotenia subjektu kontrolujú najmä jeho skutočnú životaschopnosť: subjekt nie je v konkurze, reštrukturalizácii alebo likvidácii a má za posledné tri roky uložené v Registri účtovných závierok tri 12-mesačné účtovné závierky. Kvalifikovaný subjekt zároveň na základe údajov z účtovných výkazov preukazuje svoju aktivitu, teda za hodnotené účtovné obdobia vykazuje:

 • nenulové tržby z realizácie svojich výkonov, náklady hospodárskej činnosti a majetok,
 • súčet jeho výnosov z hospodárskej a finančnej činnosti je väčší ako výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením,
 • vykazuje nenulové základné imanie, ktoré je súčasne zhodné s údajom o výške základného imania v OR SR.

Nevyhnutnou podmienkou ekonomického hodnotenia je zverejnenie účtovnej závierky za uplynulý rok v Registri účtovných závierok do 30. júna. V prípade, ak zverejnená účtovná závierka obsahuje chybné údaje, spoločnosť môže byť oslovená na doplnenie, resp. opravu údajov formou dotazníka.

Podobne formou dotazníka sa dáva možnosť zapojenia sa do súťaže aj subjektom, ktoré nezverejňujú účtovnú závierku do 30. júna daného roka preto, že ich účtovným obdobím nie je kalendárny, ale hospodársky rok (12-mesačné obdobie, ktoré končí v inom mesiaci ako v decembri).

Hodnotiaci model

Z údajov účtovných závierok a ďalších verejne dostupných zdrojov zostaví spoločnosť CRIF SK v spolupráci so spoločnosťou JAGA GROUP rebríček takto vymedzených stavebných firiem v každej veľkostnej kategórii – daný systémom hodnotenia na základe objektívnych kritérií kvality a výkonnosti účastníkov súťaže.

Hodnotiaci model pre ekonomické hodnotenie využíva ako vstupné dáta o kvalifikovaných subjektoch:
a) vybrané údaje z účtovných závierok subjektov za posledné dve účtovné obdobia:
hodnota realizovanej produkcie – tržby, objem hlavných nákladov na produkciu (výrobná spotreba, osobné náklady, odpisy dlhodobého majetku), objem opakovateľného zisku (bez vplyvu príležitostných transakcií) a celkového zisku, objem majetku a spôsob jeho financovania (vlastné vs. cudzie zdroje), počet zamestnancov,
b) iné verejne dostupné zdroje, z ktorých čerpá pravidelne aktualizované údaje o subjekte, ako napríklad: dlhy po lehote splatnosti voči štátnym inštitúciám, udelené pokuty, nelegálne zamestnávanie, exekúcie.

Model na základe týchto vstupných dát hodnotí ukazovatele objemu produkcie a efektívnosti jej tvorby vrátane produktivity práce. Zohľadňuje tiež dynamiku ich vývoja, pričom prihliada aj na možné riziko plynúce zo spôsobu financovania dosahovania týchto výsledkov. Kritériá vstupujú do komplexného hodnotenia podľa stanovených váh parametrov.

Spoločnosti, ktoré získajú na základe ekonomického hodnotenia najväčší počet bodov, postupujú do nominácií v každej veľkostnej kategórii ASB Stavebná firma roka. Vyhlasovateľ súťaže z nich vyberie nominantov a zverejní ich vo svojich tlačových a elektronických médiách.

Kto určuje víťaza

V kategórii veľkých subjektov konečného víťaza spoluurčuje širokospektrálna odborná porota, ktorej členmi sú osobnosti slovenského stavebníctva, architektúry, štátnej a komunálnej správy, ako aj zástupcovia odborových združení a komôr. Odborná porota hlasuje prostredníctvom online systému anonymne, pričom jej členovia môžu hlasovať v každej veľkostnej kategórii iba za jednu nomináciu.

Víťaz v kategórii ASB Stavebná firma roka spomedzi veľkých subjektov (s obratom nad 35 mil. eur) sa určí kombináciou poradia podľa objektívnych kritérií ekonomického hodnotenia a najvyššieho počtu odovzdaných hlasov odbornej poroty, pričom oba tieto rebríčky majú prisúdené rovnaké váhy. V prípade rovnakého počtu hlasov dvoch alebo viacerých nominovaných rozhodne o konečnom poradí lepšie umiestnenie kandidáta v poradí hlasovania nominačnej komisie.

Z rovnakých nominácií si môže vybrať svojho víťaza ASB GALA Stavebná firma roka spomedzi veľkých firiem aj široká odborná a laická verejnosť, a to prostredníctvom verejného hlasovania na internetovej stránke www.asb.sk. Víťazovi bude udelená osobitná cena verejnosti. Ak v internetovom hlasovaní na prvej priečke nominanti získajú zhodný počet hlasov, vyhlasovateľ odovzdá v príslušnej kategórií cenu každému z nich.
V kategórii stredných a malých subjektov je víťaz určený len na základe ekonomického hodnotenia v spolupráci spoločnosti JAGA GROUP s odborným garantom tohto hodnotenia – spoločnosťou CRIF SK.
Mená víťazov tohto ročníka budú zverejnené na záverečnom podujatí ASB GALA večer 2021, ktoré sa uskutoční v septembri 2021.

Jana Šnircová
autorka je finančná analytička spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o.
Jana Šnirclová

Je absolventkou Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Na jej akademickej pôde zostala aj pracovať a po 15 rokoch prešla na Materiálovotechnologickú fakultu STU so sídlom v Trnave. V pedagogickej aj vedeckej činnosti sa venovala problematike podnikových financií, finančnej analýzy a IFRS výkazníctva. Popri práci vysokoškolskej pedagogičky spolupracovala s praxou ako lektorka odborných kurzov pre finančné inštitúcie a podnikateľské subjekty, ako aj prostredníctvom konzultačnej činnosti. Poradenstvo v oblasti metodiky finančnej analýzy poskytovala okrem iných aj spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, v ktorej od roku 2017 nastúpila na pozíciu finančnej analytičky. Je členkou Slovenskej asociácie finančníkov, pričom pôsobila najskôr v jej správnej rade a aktuálne v Rade starších.