Sídlo primátora Bratislavy - Primaciálny palác

Ako na záväzné stanoviská v Bratislave ? Od apríla posudzujú súlad mesto a mestské časti

Zmenu priniesla nová stavebná legislatíva a v stredu o nej informoval bratislavský magistrát, informáciu poslal aj Slovenskej komore architektov a Inštitútu urbánneho rozvoja.

Záväzné stanoviská pre jednoduché stavby vydávajú mestské časti v lehote 45 dní aj na podklade vyjadrenia hlavného mesta. Záväzné stanoviská pre ostatné stavby vydáva hlavné mesto v lehote 75 dní aj na podklade vyjadrenia mestskej časti.

Žiadosti s príslušnou projektovou dokumentáciou preto treba podávať súčasne na magistrát i miestny úrad mestskej časti, na území ktorej sa nachádza hlavný stavebný objekt navrhovaného zámeru.

V prípade významného, kapacitne veľkého, či plošne rozsiahleho investičného zámeru, alebo tam, kde sa predpokladá nutnosť dobudovania verejnej občianskej, dopravnej, či technickej infraštruktúry, naďalej mesto odporúča vyžiadať si vopred stanovisko hlavného mesta k investičnému zámeru, čím stavebník získa predbežné vyhodnotenie súladu so záväznou časťou ÚPD, prípadné pripomienky a požiadavky na úpravu riešenia, ale zároveň je priestor na vykonzultovanie a stanovenie rozsahu vyvolaných investícií, potrebných na realizáciu zámeru.

Magistrát uprednostňuje elektronické podávanie žiadosti pre oba druhy stanovísk prostredníctvom Bratislavského konta alebo s asistenciou na podateľni magistrátu na prízemí budovy Novej radnice.

Podrobnosti o presnom postupe pri podávaní žiadostí na magistrát a o obsahu príslušnej projektovej dokumentácie nájdu záujemcovia na webovej stránke hlavného mesta.

Na stránke je aj odkaz na jej elektronické podanie a kontakt na oddelenie usmerňovania investičnej činnosti Útvaru hlavného architekta, na ktorom kolegyne poradia v prípade nejasností.