Zomrel doc. Ing. Milan Chandoga, PhD.

S ľútosťou oznamujeme, že vo veku 73 rokov nás dňa 9. novembra 2021 navždy opustil výnimočný človek, ktorý zanechal v slovenskom stavebníctve hlbokú stopu , doc. Ing. Milan Chandoga, PhD. Slovami jeho dlhoročných spolupracovníkov približujeme život odborníka, o ktorého svetovom uznaní svedčí aj cena Medzinárodnej organizácie fib International. Česť jeho pamiatke.

Doc. Chandoga vyštudoval Fakultu stavebného inžinierstva na Slovenskej vysokej škole technickej v roku 1972. Následne, v rokoch 1972 – 1975 absolvoval doktorandské štúdium na Katedre betónových konštrukcií a mostov. Po ukončení štúdia nastúpil  do pozície odborného asistenta a v roku 1978 mu bol udelený titul  CSc. za prácu s názvom „Optimalizácia napätosti v zavesených mostoch“.

V roku 1985 bol menovaný za docenta pre odbor betónové konštrukcie a mosty na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. V roku 1980 absolvoval 5 mesačný študijný pobyt na The University of Sheffield v Anglicku, ktorý mu výrazne rozšíril obzory a napomohol mu k rozvinutiu medzinárodnej spolupráce, ktorú rozvíjal počas celého svojho života. V rokoch 1985- 1989 vykonával funkciu prodekana pre vedu-výskum a zahraničie na Stavebnej fakulte SVŠT a na škole  pracoval až do odchodu do dôchodku v roku 2010.

doc. Ing. Milan Chandoga, PhD.
doc. Ing. Milan Chandoga, PhD. |

Významným míľnikom v jeho profesijnom živote bolo založenie firmy PROJSTAR-PK v roku 1990,  ktorá sa špecializuje na navrhovanie, diagnostiku a monitoring predpätých konštrukcií. Pre firmu vyvinul kotevný systém PROJSTAR -CH a v spolupráci s prof. Jaroševičom  elastomagnetický monitorovací systém napätosti v predpínacej výstuži  DYNAMAG a PROJSTAR-PSS. V rokoch 1997-2001 obaja spolupracovali s Univerzitou Illinois v Chicagu  na vedeckom projekte „EM Stress Sensor“.

Na financovaní projektu sa podieľal aj národný vedecký inštitút USA a v rámci tohto projektu absolvoval doc. Chandoga niekoľko pracovných pobytov na tejto univerzite v USA. Vyvinutý systém monitoringu napätosti predpínacích lán a závesov bol následne nasadený v rámci viacerých mostov na Slovensku, ako napr. most Lafranconi, most SNP alebo most Apollo. Zo sveta spomeňme napríklad mosty Ashidagawa v Japonsku, alebo most cez rieku Yangtze v Číne.

Milan Chandoga bol spoluzakladateľom a  v rokoch 1990 – 1994 prvým viceprezidentom Slovenského zväzu stavebných inžinierov. Podieľal sa na založení komory stavebných inžinierov Slovenskej republiky a na obnove vydávania  časopisu Inžinierske stavby, pričom v rokoch  1994 – 2002 bol jeho prvým šéfredaktorom. Časopis sa stal platformou pre prezentáciu Národných správ Slovenska na medzinárodných kongresoch  fib. Táto národná správa archivuje a propaguje prácu slovenských inžinierov a je výborným zdrojom inšpirácie a informácií pre mladých inžinierov dodnes.

Doc. Milan Chandoga bol  spoluzakladateľom Slovenského  národného komitétu fib (do roku 1998 fip), ktorý vznikol v roku 1993 po osamostatnení sa Slovenska a od roku 2004 vykonával funkciu prezidenta až do roku 2019. Počnúc  kongresom FIP 1990 v Hamburgu sa aktívne zúčastnil všetkých kongresov organizovaných touto organizáciou.

Od roku 1998 pravidelne pôsobil ako predseda organizačného a vedeckého výboru predkongresových národných konferencií fib  „Betón na Slovensku“ na ktorých sa hodnotia výsledky prác slovenských betonárov za príslušné 4- ročne obdobie.  Významne sa zaslúžil  o organizáciu post kongresových kolokvií  „Poznatky z kongresu fib“ , na ktorých slovenskí účastníci kongresov  prezentujú najnovšie kongresové poznatky širokej komunite slovenských betonárov.

Aj vďaka jeho úsiliu  je SNK fib  jedna z mála členských organizácii fib,  ktorá sa od roku 1994 na každom kongrese prezentovala vlastnou národnou správou „Concrete in Slovakia“, ktorá sa vydáva ako zvláštne číslo časopisu  „Inžinierske stavby“.

Milan Chandoga bol od roku 2000 členom  komisie fib s názvom  „Reinforcing and Prestressing materials and systems“, a od roku 2004  do roku 2019 bol členom Valného zhromaždenia a ko aj Technického komitétu svetovej organizácie fib .

V rámci SVŠT a neskôr Slovenskej technickej univerzity bol doc. Chandoga predsedom a členom komisii pre obhajobu záverečných skúšok, školiteľom ašpirantov, členom v technických normalizačných komisiách, posudzovateľom akreditácií a mnohých ďalších. Vyprofiloval sa na špecialistu pre predpäté konštrukcie a najmä zosilňovanie betónových konštrukcii a mostov vonkajším predpätím.

Bol školiteľom technického personálu a pracovníkov, ktorí sa podieľajú na realizácii  predpätia na stavbách.  Ako autor, resp. spoluautor publikoval viac ako  160 vedeckých a odborných článkov. Bol riešiteľom a spoluriešiteľom viacerých vedeckovýskumných, vývojových, expertíznych a projektových úloh a technologických predpisov. Z nich najvýznamnejšie sú:

 • Vývoj technológie výroby lán Monostrand na Slovensku.
 • Vývoj konštrukcie a experimentálne overenie prvkov vonkajšieho predpätia mosta Lafranconi.
 • Návrh konštrukcie závesov pre prvý extradosový most na Slovensku cez rieku Hron v Banskej Bystrici.
 • Návrh konštrukcie a prvkov kotevného systému PROJSTAR-CH.
 • Návrh konštrukcie a prvkov technológie PROJSTAR-VK, pomocou ktorého boli sanované a zosilnené  desiatky nádrží čističiek odpadových vôd, ako aj 150m vysoký železobetónový komín tepelnej elektrárne v Novákoch.

Ďalej to boli:

 • Projekty a realizácia sanácie predpätia systémom voľných káblov na mostoch Dovalovec, Bela, Sverepec, a iné.
 • Návrh a realizačná dokumentácia celej plejády mostných prefabrikátov
 • Komplexné projekty predpínacich liniek pre výrobne vopred predpätých prefabrikátov Prefa Senec, Prefa Kysak, Prefa Šaľa.
 • Viaceré realizácie dodatočne predpätých stropných dosiek ako aj dosiek parkovacích garáží ….

V roku 1985 spolupracoval tiež na projekte prvého betónového zaveseného mosta v ČSSR -Most cez rybník Jordán v Tábore, na ktorom bolo prvýkrát na svete realizované meranie síl v závesoch elektromagnetickou metódou.

Od roku 1985 v spolupráci  s Doc. Jaroševičom pokračovali vo vývoji elektromagnetickej technológie a realizovali viacero meraní napätosti v predpínacích kábloch a závesoch na mostoch. Osobitne treba vyzdvihnúť :

 • Návrh multilanového senzora sily pre predpínacie lisy nemeckého výrobcu PAUL TENSA,
 • Pre firmu Dywidag bol vyvinutý a odskúšaný 55 lanový senzor.
 • Vývoj a realizácia elastomagnetického monitorovacieho systému  meraní síl v závesoch už spomínaných mostov The Second Yangtze River Bridge Nanjing- China , Ashidagawa- Japonsko, ako aj mosta MANISES -Valencia, oblúkového mosta Apollo v Bratislava, Zaveseného mosta cez Vltavu pri Nymburgu,  Extradosovej estakády v Považskej Bystrici a mnohých ďalších    .

V súťažiach Slovenského zväzu a komory stavebných inžinierov, ako aj v súťaži SNK fib o Najlepšiu betónovú konštrukciu Slovenska, v rokoch 1990 až 1994 a 1994 až 1998, získal ocenenia za projekt a realizáciu  prvých dodatočne predpätých  parkovacích a základových dosiek s predpínacou výstužou Monostrand na Slovensku.  Ocenený bol aj za vývoj multilanového elektromagnetického snímača PMS37 a monitoring napätosti na estakáde v Považskej Bystrici  v rámci súťaže za roky 1998 až 2010.

Milan Chandoga bol pri príležitosti 60-tych narodenín ocenený medailou Slovenského národného komitétu fib za celoživotnú prácu.

Najvýznamnejšie ocenenie však získal v roku 2019, kedy získal ocenenie od celosvetovej organizácie pre konštrukčný betón – fib international. V rámci fib sympózia v Krakowe získal ocenenie Honorary Life Member, za jeho celoživotný prínos k rozvoju betónového staviteľstva. Toto významné ocenenie sa udeľuje raz ročne, pričom získať ho môže v danom roku len jedna osoba spomedzi viacerých nominovaných odborníkov z celého sveta. Treba zdôrazniť, že ide o prvé ocenenie Slováka touto významnou celosvetovou organizáciou.

Docent Chandoga bol aktívnym až do posledných chvíľ svojho života. Ešte niekoľko dní predtým ako nás navždy opustil, poslal ako prvý abstrakty na pripravovanú konferenciu SNK fib. Finálne články nám však už nepošle … Žiaľ, tam „hore“, sa zrejme stavia nejaký veľkolepý most a tak po viacerých významných slovenských mostároch, ktorý nás za posledné roky opustili, bol aj on povolaný na jeho stavbu. Verím, že sa tento nebeský most vydarí a raz si ho určite prídeme všetci pozrieť. Česť vašej pamiatke pán docent, ďakujeme za všetko a verte, nikdy na vás nezabudneme.

V mene SNK fib a Katedry betónových konštrukcií a mostov SvF STU doc. Ing. Peter Paulík, PhD.