Sanačná metóda musí odstrániť príčinu vlhkosti

Partneri sekcie:

Aby nedochádzalo k prenikaniu vlhkosti do muriva, k jeho vlhnutiu a následnému poškodzovaniu omietky či degradácii samotnej stavebnej konštrukcie, je potrebné odstrániť príčinu vlhkosti, najčastejšie už nefunkčnú, prípadne úplne chýbajúcu hydroizoláciu, a to vhodnou sanačnou metódou. Medzi účinné a efektívne metódy patrí chemická injektáž. O jej výhodách sme sa porozprávali s Ing. Jánom Liškom, osetreniestavieb.sk.

Aké metódy sanácie vlhkého muriva považujete v súčasnosti z hľadiska účinnosti za najefektívnejšie?

Momentálne považujem za najefektívnejšiu možnosť sanácie vlhkého muriva metódu injektáže dodatočnej horizontálnej alebo plošnej hydroizolačnej vrstvy, nielen pre rýchlu a minimálne deštruktívnu technológiu, ale nemenej dôležitým prvkom pri jej aplikácii je nenarušenie statiky sanovaných objektov.

Špecializujete sa na sanáciu muriva chemickou injektážou. Na akom princípe je založená a čím sa odlišuje od iných sanačných metód?

Nefunkčnú alebo nedostatočnú hydroizoláciu nahrádzame injektážnym gélom na báze sieťovaných polymérov, ktorý sa aplikuje nízkotlakovou injektážou. Po aplikácii dochádza k okamžitej samovoľnej reťazovej reakcii, pri ktorej injektážna substancia naviaže vodu, zväčší svoj objem, roztiahne sa do všetkých otvorov a tým vytvorí izolačnú bariéru priamo v kapilárnom systéme. Tá zamedzuje prístupu ďalšej vlhkosti do muriva. Jeden kilogram injektážnej hmoty dokáže naviazať až 150 l vody.

Ďalšou významnou vlastnosťou tejto substancie je jej samovoľné rozptýlenie v kapilárnom systéme vo všetkých smeroch vlhkého muriva. Tesniaci gél začne okamžite po aplikácii pohlcovať vlhkosť v murive až k základom. Proces vysúšania vlhkého muriva je viditeľný už za veľmi krátky čas po jeho natlačení do vyvŕtaných otvorov.

Vlhkosťou zasiahnuté časti muriva pritom nemusia byť navŕtané v presnom rastri, injektážna hmota vďaka svojej rozpínavosti tieto miesta sama vyplní. Pri kontakte s vlhkom alebo vodou začne vytvárať pozvoľný tlak (od 2,5 baru) a svojvoľne prenikať do štruktúry muriva. Tesniaci gél po aplikácii netlačí na kameň či murivo, ale preniká do mikropórov a kapilár s veľkosťou až 1/1 000 mm.

Nejde o hydrofóbny prostriedok určený na odizolovanie materiálu, ale o prostriedok, ktorý vypĺňa štruktúru muriva na báze najmenších kapilár, vytvára izolačnú clonu, zabraňuje prenikaniu ďalšej vlhkosti a tým odvlhčuje murivo.

Nenarúša statiku muriva, ale naopak, zvyšuje jeho pevnosť. Injektážna hmota obsahuje striebro, preto okrem hydroizolačných vlastností zaručuje aj likvidáciu húb, plesní a vírusov.

Pred akým typom vlhkosti chemická injektáž touto patentovanou technológiou murivo chráni?

Touto metódou je možné vyriešiť problémy so vzlínajúcou vlhkosťou stavby nad vonkajším terénom a zároveň je účinná aj proti pôsobeniu tlakovej vody pri stavbách pod úrovňou vonkajšieho terénu.

Na vysušenie akého typu muriva je táto technológia vhodná?

Patentovaný injektážny gél, ktorý výhradne používame, dokáže v póroch napučať a niekoľkonásobne zväčšiť svoj objem a tým uzatvárať dutiny a póry s trvalou plasticitou. To zabraňuje prenikaniu vlhkosti do stavebnej konštrukcie. Aj vďaka tomu je vhodný na izolovanie všetkých stavebných konštrukcií zhotovených z bežne dostupných stavebných materiálov vrátane kamenných stavieb.

Akú povrchovú úpravu je vhodné, resp. potrebné zvoliť na už ošetrené murivo?

Po vysušení je ideálne použiť na murivo ako finálnu vrstvu sanačnú omietku, ktorá je difúzna a vďaka tomu zabezpečuje, aby stavebná konštrukcia dýchala.

Na čo všetko je dôležité prihliadať pri aplikácii injektážnej hmoty do muriva?

Injektážny gél možno aplikovať horizontálnou a plošnou injektážou.
Horizontálna injektáž sa realizuje nad terénom, čo najbližšie k základom budovy, navŕtaním otvorov (6 až 7 otvorov/bm) vo vzdialenosti približne 150 až 250 mm od seba (rozsah vzdialenosti závisí od štruktúry a hrúbky muriva). Otvory na injektáž sa vŕtajú pod uhlom až do 70 % hrúbky muriva.

Do otvorov s priemerom 18 mm sa osadia špeciálne injektážne ventily so spätnou klapkou a tlakovou pumpou sa aplikuje patentovaná substančná hmota do muriva. Presahujúce časti ventilov sa odstránia. Časť ventilu obsahujúca spätnú klapku, ktorá ostane v murive, potom slúži ako tesniaca zátka.

Plošná injektáž sa realizuje pod terénom. Vŕtacia schéma vytvára pravidelnú sieť so vzájomným rozstupom otvorov 200 až 300 mm. S ohľadom na rôznu štruktúru stavebného materiálu môžu byť systém a schéma vŕtania otvorov aj iné. Priemer otvorov je zhodný s horizontálnou injektážou (18 mm). Pri aplikácii plošnej injektáže pod terénom sa vytvorí ochranná bariéra aj proti tlakovej vode z bočnej strany.

Samotná aplikácia injektážneho gélu do muriva sa realizuje rovnako pomocou špeciálnych injektážnych ventilov, ktoré sa po aplikácii ponechávajú v murive. Časti ventilov presahujúce mimo muriva sa po aplikácii odstránia.

V starších budovách možno odstrániť vlhkosť z muriva taktiež nad už zhotovenou izoláciou, alebo pod ňou (napr. vlhké a zatopené pivnice, vlhké múry a omietky v starých schodištiach a pod.). Pri nových budovách, v ktorých dochádza k vlhnutiu muriva, vonkajšieho obvodového plášťa, prípadne k prenikaniu vody do muriva pod úrovňou terénu aj napriek tomu, že bola základová doska odizolovaná, prichádza do úvahy aplikácia injektážneho gélu v objeme 2 až 3 l/m² do otvorov navŕtaných plošne do siete.

Počas akého obdobia je takto vysušené murivo chránené pred ďalším zdrojom vlhkosti?

Poskytujeme záruku 30 rokov. Životnosť takto zaizolovaného muriva je však dlhšia rádovo o desiatky rokov.

Medzi vaše referencie patria aj historické budovy či sakrálne stavby zaradené do zoznamu národných kultúrnych pamiatok. Ktoré z nich považujete za významné?

Medzi významné historické budovy, na ktorých sme realizovali sanáciu, patria napríklad refektár františkánskeho Kostola sv. Pavla a Petra v Nitre, polyfunkčná budova reformnej cirkvi na Obchodnej ulici v Bratislave, Kostol sv. Jána z Mathy (Trojičky) rovnako v Bratislave, kaštieľ v obci Sobotište, funkcionalistická budova právnickej fakulty v Trnave a mnoho ďalších sakrálnych, historických stavieb a bytových domov.

Všetky tieto stavby mali rovnaký cieľ obnovy. A to technickým riešením odstrániť natrvalo problémy s vlhkosťou sanačnou metódou, ktorá by nenarušila statiku budovy. Sanácie však realizujeme aj na polyfunkčných, administratívnych či bytových budovách.

osetreniestavieb.sk

Zdroj: PR článok AXALL s.r.o.