zastresenie atria a rekonstrukcia fasady ffuk v bratislave
Galéria(13)

Zastrešenie átria a rekonštrukcia fasády FFUK v Bratislave

Partneri sekcie:

Na nádvorí átria Filozofickej fakulty UK v Bratislave sa v januári 2011 začalo s montážou lešenia. Dôvodom bola realizácia zastrešenia nádvoria a komplexná rekonštrukcia fasády. Stavebné práce sa podarilo ukončiť v septembri 2011.

obr2 big image
obr3 big image
obr4 big image
obr5 big image
obr6 big image
obr7 big image
obr8 big image
obr9 big image
V roku 2011 uplynulo 90 rokov od založenia FFUK. Toto výročie sa vedenie fakulty rozhodlo osláviť netradičnou formou – zastrešením nádvoria a vytvorením krytého spoločenského priestoru pre študentov a zamestnancov. Z dôvodu osadenia novej sklenej strechy bolo nutné zosilniť posledné podlažie objektu pod budúcim kotvením konštrukcie svetlíka. Súčasťou revitalizácie nádvoria bola aj komplexná rekonštrukcia fasády.

Zastrešenie nádvoria tvorí sklená kupola s výškou oblúka v najvyššom mieste 5,0 m. Kupola začína nad korunnou rímsou na kóte +16,3 m. Návrh rekonštrukcie fasády sa spracoval na základe kultúrno-historického výskumu.
 
Január 2011 – fasáda nádvoria
Pôdorys nádvoria má lichobežníkový tvar. Najdlhšie strany dosahujú 28 a 29 m. Výška okolitých stien sa pohybuje v rozpätí 16 až 21 m. Súčasťou átria je zasklený výťah. Nakoľko existovala vysoká pravdepodobnosť, že by sa počas stavebných prác mohol poškodiť, bolo nutné zabezpečiť jeho ochranu. Riešila sa v rámci návrhu fasádneho lešenia. Ako vhodná alternatíva sa zvolilo fasádne rámové lešenie Sprint 75 (obr. 1). Zvýšenej prašnosti a padaniu kúskov omietky smerom do nádvoria sa zamedzilo použitím sietí. Išlo o celkové zasietenie konštrukcie lešenia. Pred vjazdmi do garáží a pri hlavnom vstupe do átria od nábrežia Dunaja sa vytvorili prejazdy.
 
Február 2011 – podstojkovanie stropu redistribučnej dosky
Súčasne s prácami na fasáde nádvoria pokračovali práce aj na zosilňovaní existujúcich stropov a betonáži novej redistribučnej dosky. Do tejto železobetónovej dosky sa umiestnili kotevné prvky oceľovej konštrukcie svetlíka. Roznos zaťaženia od čerstvého betónu po celej ploche najvyššieho podlažia fakulty sa zabezpečil stavebnými stojkami (obr. 2). V miestach pri ukončení schodísk a nad ich zrkadlami sa použila priestorová skruž Cuplok s roznášacím roštom z drevených nosníkov.
 
Apríl až jún 2011 – priestorové lešenie pod svetlík
Konštrukcia lešenia navrhnutá na montáž oceľovej konštrukcie svetlíka musela vyhovovať viacerým okrajovým podmienkam. Bolo nutné do átria umožniť vjazd menším nákladným autám a žeriavom. Ďalšou okrajovou podmienkou bola požiadavka na zvýšenú únosnosť pracovnej podlahy z dôvodu dočasného podopierania segmentovej oceľovej konštrukcie svetlíka (obr. 3 a 4). Výšková poloha podlahy priestorového lešenia sa mala pod budúcou polohou oceľových oblúkov, ktoré tvoria nosný systém svetlíka, pohybovať v rozpätí 600 až 1 000 mm. Zároveň nesmelo dôjsť ku kolízii medzi lešením a systémom oceľových tiahiel (obr. 5), ktorý spájal stropnú redistribučnú dosku v rovine rímsy. Splnenie všetkých uvedených požiadaviek si vyžiadalo vzájomnú spoluprácu medzi projektantom svetlíka, dodávateľom oceľovej konštrukcie a samotným hlavným dodávateľom zasklenia.

Obr. 3, 4 Dočasné podoprenie segmentovej oceľovej konštrukcie svetlíka

–>–>
Polohu jednotlivých polí priestorového lešenia v pozdĺžnom aj priečnom smere svetlíka bolo možné rozkresliť po dodaní 3D modelu oceľovej konštrukcie svetlíka, a to pri zachovaní prejazdu pod lešením a dodržaní predpísanej polohy podlahy lešenia pod konštrukciou svetlíka. Výšková poloha podlahy lešenia sa prispôsobila klenbe svetlíka pomocou striedania rámov lešenia Sprint s výškou 1,0 a 0,66 m a tiež použitím konzol s vyložením 0,34 a 0,75 m. Požiadavka na vyššiu nosnosť lešenia počas montáže oceľovej konštrukcie sa riešila návrhom skráteného poľa lešenia s maximálnou dĺžkou 2,5 m. Na týchto a menších poliach bolo prípustné zaťaženie podlahy 300 kg/m2. Táto nosnosť postačovala pre pohyb obsluhy pri montáži oceľovej konštrukcie a na dočasnú skládku spojovacieho materiálu. Na samotné podopieranie oceľovej konštrukcie už táto nosnosť postačujúca nebola. Preto sa zaťaženie od jednotlivých podperných prvkov oblúka roznášalo pomocou drevených hranolov uložených v miestach rámov lešenia. Pri hmotnosti jedného oceľového styčníka 70 kg a jednej diagonály 110 kg pôsobila vo vrchole oblúka sila 1 200 kg. Podoprenie oceľovej konštrukcie bolo možné uvoľniť po vzájomnom prepojení styčníkov a diagonál aspoň dvoch susedných polí. Segmenty oceľovej konštrukcie začali následne fungovať ako oblúk a lešenie bolo možné odľahčiť. Takto sa postupne podopieralo všetkých 300 guľových styčníkov, vždy však najviac cez dve až tri polia lešenia.

Počas montáže nosnej konštrukcie sa v hornej podlahe lešenia vytvoril transportný otvor, cez ktorý sa vyťahoval materiál z nákladných áut prichádzajúcich pod svetlík. Týmto otvorom sa okrem prvkov oceľovej konštrukcie vyťahovali aj všetky sklá a časti zasklievacieho systému.

Obr. 6 Farba na oceli Obr. 9 Nádvorie po demontáži priestorového lešenia
Obr. 7, 8 Demontáž priestorového lešenia – lešenie kopíruje v oboch smeroch tvar kopule

 Júl až september 2011 – fasáda nádvoria
Po kompletnom zmontovaní oceľovej konštrukcie (obr. 6) a dokončení zasklenia celého svetlíka sa mohlo pristúpiť k demontáži priestorového lešenia. Pred demontážou sa ešte z lešenia vykonala posledná kontrola osadených zasklievacích elementov. Následne sa lešenie rozobralo. Postupovalo sa od stredu smerom k bočným stenám, najskôr podlaha a potom podperná konštrukcia.

Hneď po začatí demontáže podlahy pod svetlíkom prítmie a šero, ktoré vládli celému átriu takmer tri mesiace, nahradilo svetlo. Množstvo svetla, ktoré začalo do priestoru átria prenikať, dalo možnosť vyniknúť aj konštrukcii lešenia. Bolo možné zreteľne vidieť ako lešenie kopírovalo v oboch smeroch tvar kupoly (obr. 7 a 8).

Po demontáži priestorového lešenia zostalo voľné nádvorie obkolesené iba fasádnym lešením (obr. 9). Z fasádneho lešenia sa dorábali detaily pri oknách a posledné úpravy na omietke. Dokončovacie práce trvali ešte ďalšie dva mesiace.

Pri obnove nádvoria a stavbe svetlíka sa celkovo použilo 2 100 m2 fasádneho lešenia a 16 000 m3 priestorového lešenia v celkovom finančnom objeme 61 000 eur (obr. 10).


Obr. 10 Návrh fasádneho lešenia pre rekonštrukciu fasády FFUK v Bratislave

TEXT: Ing. Peter Kucharík
FOTO: Harsco Infrastructure Slovensko
 
Ing. Peter Kucharík je projektantom-statikom firmy Harsco Infrastructure Slovensko, s. r. o.