shutterstock 532295551

Aké sú riziká havárií predpätých strešných priehradových väzníkov typu SPP?

Partneri sekcie:

Slovenská komora stavebných inžinierov informovala svojich autorizovaných inžinierov na možné riziká zlyhania hál zo strešných väzníkov typu SPP a odporučila preventívne uskutočniť ich stavebno-technické prieskumy.

V druhej polovici 20. storočia sa dostávali do výroby delené betónové prefabrikáty, ktoré sa používali na zhotovovanie mostov a strešných väzníkov veľkých rozpätí. Delené prefabrikáty boli priamo na stavbe dodatočne predpäté a následným injektovaním mali byť ochránené proti korózii.

V ostatných rokoch došlo k niekoľkým haváriám týchto strešných väzníkov typu SPP, ako aj mostov. Príčinou zlyhaní sú systémové chyby v hrubom porušení technologickej disciplíny a pracovných postupov injektáže predpínacej výstuže.

Ako uviedol predseda SKSI, Vladimír Benko, vo svojej prednáške s názvom Riziko zlyhania nosných konštrukcií z dodatočne predpätých delených prefabrikátov:

„Základným problémom je nedostatočná alebo žiadna injektáž káblových kanálikov a tým vznikajúca korózia predpínacích výstuží, ako aj nadmerné preťaženie dodatočne osadenými technológiami a nedostatočná údržba spôsobená zatekaním a kondenzáciou vody v kritických miestach, ako sú spoje, či kotvenia.“

V halových objektoch sa veľmi často vyskytujú ako strešné konštrukcie predpäté priehradové väzníky typu SPP.
V halových objektoch sa veľmi často vyskytujú ako strešné konštrukcie predpäté priehradové väzníky typu SPP. | Zdroj: SKSI

Problematika korózie predpätej výstuže je v súčasnosti veľmi diskutovaným problémom hlavne z dôvodu možnosti náhlych kolapsov stavebných konštrukcií, ktoré sú nepredvídateľné a ťažko identifikovateľné.

Svojimi poznatkami k predmetnej téme prispel aj Štefan Gramblička zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave, ktorý je predsedom Slovenskej odbornej sekcie Statika stavieb.

„Na Slovensku je relatívne veľký rozsah halových objektov, kde sú použité pre strešné konštrukcie delené prefabrikované predpäté väzníky týchto typov. Situácia ešte zvyknú komplikovať aj prípadné rôzne konštrukčné úpravy. Ľahko potom dôjde k preťažovaniu. Za súčasného stavu je jediným správnym postupom tieto konštrukcie v žiadnom prípade nepriťažovať, robiť pravidelné revízie a prípadné nepoužívané pomocné konštrukcie zdemontovať.“

V prednáške šéfa Slovenskej odbornej sekcie Statika stavieb tiež odznelo, že v halových objektoch sa veľmi často vyskytujú ako strešné konštrukcie tieto predpäté priehradové väzníky typu SPP.

Záverom predseda SKSI vyzval inžinierov k opatrnosti: „Ak sa stretnete s posudzovaním takýchto halových konštrukcií, je potrebné byť obozretný a získať potrebné informácie, ako pôvodné statické výpočty a diagnostiku ešte predtým ako vydáte svoje odborné stanovisko.“

Základné odporúčania SKSI:

  • Odporúčame vlastníkom hál s predpätými delenými priehradovými väzníkmi, aby si odborníkmi zabezpečili stavebno-technický prieskum a hodnotenie stavu strešných väzníkov.
  • Upozorňujeme, že pri týchto konštrukciách v súvislosti s porušením tzv. krehkým lomom je veľmi naliehavé riešenie bezpečnosti osôb.
  • Nevyhnutné je komplexné riešenie s diagnostikou stavu predpínacej výstuže.
  • Odporúčané sú aj čiastkové riešenia, ktoré znížia úroveň riziko zlyhania predpätých väzníkov, napr. odstránenie zbytočného priťaženia týchto konštrukcií, dodatočné podopretia, odstránenie zatekania a pod.
  • Každý problém s dodatočne predpätými konštrukciami zverte do rúk odborníkom v príslušnom odbore – autorizovaným stavebným inžinierom pre statiku stavieb.
SKSI