Partneri sekcie:

Založenie na základových pásoch (Pracovný postup)

Základové pásy sú najčastejším využívaným typom zakladania rodinných domov. Používajú sa pre založenie stenových aj skeletových konštrukčných systémov. Základový pás tvorí súvislý nosník s prierezom, ktorý má tvar obdĺžnikový, stupňovitý, rebrový. Šírka základových pásov závisí od statického výpočtu na základe únosnosti podložia.

Krok 5: Debniace tvárnice

Na vybetónované základové pásy sa uložia nasucho debaniace tvárnice tak, aby priečne spojnice neboli nad sebou. Uložia sa 2 až 3 rady nad seba podľa projektovej dokumentácie. Do osadených tvárnic sa vloží betonárska výstuž (2 prúty s priemerom 10/12 mm na 1 m dĺžky steny). Medzi 2 rady tvárnic sa uloží výstuž (2 prúty s priemerom 6/8 mm).

05 Debniace tvárnice
05 Debniace tvárnice |

Krok 6: Základová hlina

Do tvárnic sa pomaly po vrstvách uloží betón a opatrne sa prepichovaním zhutní. Do priestoru medzi zabetónovanými debniacimi tvárnicami sa rozprestrie základová hlina, ktorá sa zhutní po vrstvách s hrúbkou 200 mm vibračným ubíjadlom.

06 Základová hlina
06 Základová hlina |

Krok 7: Pod vodorovnou doskou

Podľa projektovej dokumentácie sa uložia do vrstvy zhutnenej hliny kanalizačné potrubia a chráničky, ktoré sa zasypú vrstvou zeminy. Na zhutnenú vrstvu zeminy sa uloží vrstva drveného kameniva frakcie 16/32 mm. Na celú plochu zhutneného kameniva sa položia siete kari so vzájomným presahom cez 2 oká.

07 Pod vodorovnou doskou
07 Pod vodorovnou doskou |

Krok 8: Vodorovná betónová doska

Vytýčia sa rohy vodorovnej podkladovej dosky a vyhotoví sa debnenie (z dosiek alebo styroduru). Celá plocha sa zaleje betónom triedy min. C 16/20. Naliaty betón sa zhutní sa vyhladí.

08 Vodorovná betónová doska
08 Vodorovná betónová doska |

POZOR!
Hĺbka založenia
Nerovnomerné založenie do nezamŕzajúcej hĺbky je v dôsledku pnutí v konštrukcii základových pásov častým zdrojom trhlín.

Hĺbka uloženia chráničiek
Chráničky na vodu je potrebné klásť do nezamŕzajúcej hĺbky.

Bleskozvod
Na dno výkopu sa umiestni uzemňovvacia pásovina. Na rohoch stavby sa vyvedie zemniaca gulatina, spojená s pásovinou spojkami. Jedna vetva gulatiny sa vyvedie k elektrickému rozvádzaču.

Povrch podkaldovej dosky
Povrch vodorovnej podkladovej dosky by mal byť rovný a hladký, aby sa zabezpečilo bezproblémové vyhotovenie vodorovnej hydroizolácie. Nerovnosť podkladu môže znížiť priľnavosť hydroizolácie k povrchu, resp. môže zapríčiniť jej mechanické poškodenie a prenikanie vlhkosti do stavby.

Text + foto: spracované v spolupráci s Andrejom Réckym – AM stav, zakladovedosky.eu
Vizualizácia detailu: Mgr. art. Ján Malík

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 1/2019.