Hydroizolácia balkónovej konštrukcie (pracovný postup)

Partneri sekcie:

Rohy, dilatácie a priestupy je potrebné utesniť tesniacimi páskami.

Na hospodárne zhotovenie hydroizolačnej vrstvy balkónov, terás a lodžií sa odporúča po­užiť dvojkomponentnú rých­lotuhnúcu hydroizolačnú stierku na báze modifikovanej akrylátovej disperzie a špe­ciálnej cementovej malty s prísadami.

V kombinácii s doplnkovými produktmi a so systémovým odkvapovým profilom, ktorý minimalizuje problémy vznikajú­ce pri klasickom oplechovaní, vytvára vodotesnú vrstvu, ktorá chráni podklad pred prenikaním vlhkosti. Zároveň zame­dzuje hromadeniu vlhkosti pod dlažbou a rastu rias, tlaku vodných pár v dôsledku zahriatia keramiky a vyrovnáva rozdielne napätie medzi dlažbou a podkladom.

Príprava nosnej konštrukcie

Z nosnej konštrukcie je potrebné odstrániť nenosné vyrovnávacie materiály a všetky nesúdržné, voľne sa oddeľujúce časti konštrukcie (abrazívne čistenie, obrúsenie…). Minimálna súdržnosť podkladu by mala dosahovať hodnotu 1,5 MPa a viac. Vlhkosť v podklade by mala byť ustálená, a to do 4 %. Nové po­tery by mali byť vyzreté minimálne 3 až 7 dní s obmedzeným dotvarovaním.

Ošetrenie obnaženej výstuže

Obnaženú oceľovú výstuž je potrebné po odstránení všetkých nesúrodých častí dôkladne očistiť od korózie. Na celú plo­chu očistenej výstuže sa nanesie štetcom ochranný a adhézny náter. Odporúčajú sa dva nátery. Pri výraznom odkrytí výstuže železobetónovej konštrukcie je potrebné prizvať statika, ktorý na základe diagnostiky železobetónovej konštruk­cie rozhodne o rozsahu sanačných prác a o ďalších opatreniach.

Oprava pôvodnej železobetónovej konštrukcie

Lokálne opravy železobetónovej balkóno­vej konštrukcie v hrúbkach 3 až 40 mm je potrebné realizovať cementovou oprav­nou maltou so špeciálnymi prísadami a sklenými vláknami. Celoplošné opravy sa odporúča robiť vyrovnávacou maltou na báze špeciálneho cementu a prísad v hrúbkach 3 až 50 mm.

Pred apliká­ciou je potrebné podklad dobre navlhčiť a najskôr vykonať záškrab z aplikované­ho materiálu. Potom postupom čerstvý do čerstvého naniesť potrebné množstvo opravnej malty a zahladiť povrch. Pred zhotovením spádovej vrstvy sa na podklad nanesie spojovací mostík na cementovej báze.

Mostík sa aplikuje na navlhčený podklad, následne sa postu­pom čerstvý do čerstvého aplikuje poter v požadovanej hrúbke, ktorý vytvorí spá­dovú vrstvu. Na vytvorenie spádovej vrs­tvy sa odporúča použiť poterový betón na balkóny a terasy v hrúbke 20 až 70 mm. Spádovú vrstvu je potrebné vyhotoviť so spádom 1,5 až 2,5 % smerom od zvislej konštrukcie.

Do poteru sa po obvode zho­toví polodrážka na osadenie balkónového profilu so šírkou a hĺbkou podľa rozme­rov profilu. Ak je pôvodná konštrukcia zateplená tepelnou izoláciou, poter musí mať hrúbku min. 40 mm a armovaciu výstuž. Izoláciu sa odporúča celoplošne nalepiť lepiacou maltou.

Pod poter sa odporúča položiť na tepelnú izoláciu sepa­račnú fóliu. Po celom obvode vystupujú­cej časti konštrukcie sa v ďalšom kroku osadí balkónový profil. V mieste styku so stenou je potrebné osadiť ukončovacie PVC krytky. Po dostatočnom vyzretí poteru (podľa druhu izolácie) sa môže začať izo­lovať.

Na utesnenie rohov, dilatácií a priestupov sa použijú tesniace pásky. Na čistý, nosný a vopred navlhčený podklad sa po utesnení rohov dilatácií a priestupov nanesie rýchlotuhnúca hydroizolačná dvojkomponentová fle­xibilná stierka. Nanáša sa celoplošne v súvislej vrstve. Celkovo je potrebné naniesť dve vrstvy. Na takto zaizolo­vaný podklad možno lepiť keramickú dlažbu.

INFO O MATERIÁLI:

» Rýchlotuhnúca hydroizolačná stierka na izoláciu pod keramické obklady a dlažby, na balkóny, na vonkajšie steny pivníc a základy; vodotesná a mrazuvzdorná, vhodná do interiéru a exteriéru, preklenuje trhliny, obmedzuje tlakové napätie a oddeľuje, paropriepustná, bez rozpúšťadiel a zápachu.

Čo budete potrebovať

 • Ochranný a adhézny náter
  PCI Nanocret® AP
  spotreba: približne 1,5 kg/m2 (na 1 mm vrstvy), plastová nádoba, 4 a 15 kg, 4 kg = 35,84 €
 • Cementová opravná malta
  PCI Polycret® K 40
  spotreba: približne 17 kg/10 mm/m2, papierové vrece, 5 a 15 kg, 5 kg = 8,40 €
 • Spojovací mostík na cementovej báze
  PCI Pericem® Grund
  spotreba: približne 2 až 2,5 kg/m2 (hrúbka vrstvy 1,5 mm), papierové vrece, 25 kg = 27 €
 • Poterový betón na balkóny a terasy
  PCI Pericem® EBF Special
  spotreba: približne 20 kg/m2 (hrúbka vrstvy 10 mm), papierové vrece, 25 kg = 7,65 €
 • Lepiaca malta
  PCI Multicret® Super
  spotreba: približne 1,3 kg/m2 (hrúbka vrstvy 1 mm), papierové vrece, 25 kg = 15,85 €
 • Separačná fólia
  Balkónový profil
  Balkónový profil DRIP 9 mm – priamy
  dĺžka 2,5 m, eloxovaný hliník
  Balkónový profil DRIP – vonkajší roh
  90°, 25 × 25 cm, eloxovaný hliník
  Balkónový profil DRIP – spojka
  eloxovaný hliník
 • Natĺkacie kotvy
 • Ukončovacie PVC krytky
  Krytka univerzál (Ľ + P)
 • Tesniaca páska na utesnenie rohových a spojovacích škár
  PCI Pecitape® Objekt
  kotúč: 50 m = 111 €
 • Vysokoflexibilná samolepiaca butylová izolačná páska
  PCI Pecitape® Butyl
  kotúč: 20 m = 67,20 €
 • Rýchlotuhnúca hydroizolačná dvojkomponentová flexibilná stierka
  PCI Seccoral® 2K Rapid
  spotreba: približne 3,2 kg/m2 (hrúbka suchej vrstvy 2,5 mm), papierové vrece, 25 kg (12,5 kg tekutá zložka, 12,5 kg prášková zložka), 25 kg = 165 €
 • Flexibilné lepidlo
  PCI Pericol® Fluid
  spotreba: približne 1,25 kg/m2 (hrúbka vrstvy 1 mm), papierové vrece, 25 kg = 26,40 €
 • Mrazuvzdorná dlažba
 • Polyetylénový výplňový profil
  PCI DIN-Polyband 08
  balenie 9 a 100 m, 9 m = 9,45 €
 • Škárovacia malta
  PCI Nanofug® Premium
  spotreba: od 0,4 až 1,45 kg/m2 (podľa rozmeru dlažby), vedro, 5 kg a papierové vrece, 5 kg = 23,88 €
 • Trvale pružný polyuretánový tmel
  PCI Elritan® 140
  spotreba: 0,12 až 0,2 l/m, monoporcia, 600 ml = 13,74 €
 • Náradie
  oceľová kefa
  štetec
  plastová nádoba
  nízkootáčkové elektrické miešadlo
  oceľové hladidlo (výška zuba 7 mm)
  hladidlo s pologuľatým ozubením 13 mm
  gumená stierka
  maliarsky valček, štetka
  aplikačná pištoľ
  murárska lyžica
  oceľová lata

POZOR!

Dilatačné škáry
Maximálne rozmery dilatačného cel­ku v exteriéri sú 3 × 3 m. Pri úzkych a dlhých plochách treba dilatácie posudzovať individuálne (max. však jedenapolnásobok šírky). Dilatácie je ďalej potrebné zhotoviť aj v mieste konštrukčných dilatácií, nad static­kými prvkami konštrukcie a tam, kde už sú statické alebo dynamické trhliny. Dilatáciu je potrebné zhoto­viť v zhodnom mieste od podkladu až po dlažbu a s pružným vyplnením.

01 | Očistenie výstuže

Obnažená oceľová výstuž sa po odstránení všetkých nesúrodých častí dôkladne očistí od korózie.

01 | Očistenie výstuže
01 | Očistenie výstuže | Zdroj: Master Builders Solutions Slovakia

02 | Ochranný náter na výstuž

Na celú plochu očistenej výstuže sa štet­com nanesie ochranný a adhézny náter. Odporúčajú sa dva nátery.

02 | Ochranný náter na výstuž
02 | Ochranný náter na výstuž | Zdroj: Master Builders Solutions Slovakia

03 | Oprava železobetónovej konštrukcie

Poškodený podklad sa dobre navlhčí a vy­koná sa záškrab z aplikovaného materiálu. Postupom čerstvý do čerstvého sa nanesie potrebné množstvo opravnej malty a po­vrch sa zahladí.

03 | Oprava železobetónovej konštrukcie
03 | Oprava železobetónovej konštrukcie | Zdroj: Master Builders Solutions Slovakia

04 | Spojovací mostík

Podklad pôvodnej železobetónovej kon­štrukcie sa navlhčí a pomocou maliarskej štetky sa celoplošne nanesie spojovací mostík na cementovej báze a dobre sa zapracuje. Nesmie sa nechať zaschnúť.

04 | Spojovací mostík
04 | Spojovací mostík | Zdroj: Master Builders Solutions Slovakia