Vláda: Zákon o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch je schválený

Partneri sekcie:

Vstupom Rumunska a Bulharska do EÚ sa v integračnom priestore zmenil voľný pohyb osôb, a tým aj režim vzájomného uznávania diplomov, osvedčení a dokladov o formálnych kvalifikáciách v oblasti architektúry. To bol dôvod, prečo SR musela do právneho poriadku zahrnúť relevantné smernice Rady ES a vypracovať návrh zákona o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Tento materiál vláda SR schválila s pripomienkami Legislatívnej rady vlády. Zákon vstúpi do platnosti 1. septembra 2007.

Predkladateľ materiálu Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja (MVRR) týmto zákonom do právneho poriadku SR čiastočne preberá relevantné smernice EÚ z dôvodu vstupu Rumunska a Bulharska do EÚ k 1. januáru 2007.

Medzi právnymi normami sa nachádza smernica Rady 2006/100/ES z novembra 2006. Jej príslušná časť reaguje na nové skutočnosti rozšírenia EÚ a je novelou smernice Rady 85/384/EHS z júna 1985 o vzájomnom uznávaní diplomov, osvedčení a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách v oblasti architektúry. Smernica z minulého roka  upravuje aj opatrenia na uľahčenie účinného uplatňovania práva osoby usadiť sa a slobodne poskytovať služby v tomto segmente.

Spomínaný návrh zákona z dielne MVRR obsahuje aj časť týkajúca sa novely smernice Rady 2005/36/ES zo septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií. Aktuálna smernica Rady z roku 2006/100/ES bola prijatá 20. novembra 2006. Jej transpozícia sa mala síce uskutočniť ku dňu vstupu Bulharska a Rumunska do EÚ, teda k 1. januáru 2007, ale s prihliadnutím na dĺžku legislatívneho procesu v SR nebolo objektívne možné zabezpečiť transpozíciu uvedenej úpravy v požadovanej lehote.

Predkladaný návrh zákona sa netýka hospodárskych, sociálnych, pracovných a mzdových podmienok, ani iných dôležitých záujmov zamestnancov a zamestnávateľov. To znamená, že sa materiálom nemusí zaoberať Hospodárska a sociálna rada SR.

Návrh zákona bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania, v rámci ktorého bolo uplatnených 13 odporúčacích pripomienok, z nich 11 bolo plne a 2 čiastočne akceptované.

Zdroj: TASR