Budova MŽP SR

Slovenský envirorezort bude mať špeciálny stavebný úrad

Tento úrad v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR bude povoľovať stavby, ktoré prekračujú limity dané zákonom o posudzovaní vplyvov  na životné prostredie (EIA).

Úrad bude stavby kolaudovať

Úrad sa bude ďalej zaoberať stavbami, ktoré podliehajú integrovanému povoleniu. Môžu to byť skládky odpadov, zložité technologické prevádzky ako chemický závod Duslo Šaľa, ale aj vodné stavby.

„Následne bude tieto stavby aj overovať a kolaudovať. Špeciálny stavebný úrad bude samostatným úradom, vzniknúť by mal pred účinnosťou stavebných predpisov,“ informoval ASB tlačový odbor ministerstva. Parlament schválil 27. apríla návrhy zákona o výstavbe a územnom plánovaní . Nová legislatíva má od 1. apríla 2024 nahradiť súčasne platný stavebný zákon pôvodne z roku 1976.

Poslanec vládneho hnutia OľaNO Milan Vetrák pred hlasovaním o návrhoch novej stavebnej legislatívy na tlačovej besede spomenul, že do konca roka 2022 treba riešiť viacero tém. Jednou z nich je definovanie špecializovanej štátnej správy v oblasti životného prostredia. Okrem toho bude mať rezort životného prostredia výnimku pri príprave vykonávacích predpisov k stavebným zákonom.

Pripravujú aj nový zákon o EIA

MŽP SR začalo v tejto súvislosti pracovať na úprave kľúčových zákonov. Predovšetkým na  príprave nového zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, novele zákona o  integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, ako aj na vykonávacích vyhláškach k týmto zákonom.

Rezort pripravuje reformu krajinného plánovania a historicky prvý zákon o krajinnom plánovaní. Právne úpravy prejdú legislatívnym procesom, priestor vyjadriť sa k nim dostane verejnosť, samosprávy či podnikatelia.

Cieľom zákona o krajinnom plánovaní je, aby sa územné a krajinné plánovanie úzko prepojili a koordinovali. Zákon bude dôležitým odborným a záväzným podkladom územnoplánovacej dokumentácie a následných schvaľovacích procesov na povoľovanie stavieb a činností, akými sú napríklad pozemkové a terénne úpravy či výsadba alejí a vetrolamov.

Prijatie tohto zákona a spracovanie krajinných plánov bude podľa MŽP SR významným krokom pri implementácii Dohovoru o krajine Rady Európy. Dôležitá bude aj starostlivosť o krajinu.

Monika Voleková