Partneri sekcie:

Filigránový strop

image 72840 25 v2

Pred umiestnením stropných panelov na miesto určenia je potrebné zhotoviť podpernú konštrukciu. Podperná konštrukcia musí byť dostatočne pevná a tuhá. Podoprenie sa realizuje líniovo, kolmo na priestorové oceľové nosníky zabudované v paneloch, a to pomocou vodorovne umiestnených drevených hranolov alebo nosníkov uložených na stojky. Maximálna vzdialenosť líniových podpier je 1,6 m. Bez podpernej konštrukcie možno osadiť panely v rozpätí 1,8 m. Panely sa zdvíhajú pomocou autožeriava alebo pomocou stavebného vežového žeriava.

Na stavbe sa musí zabezpečiť prístup pre autožeriav. Zdvíhanie panelov pomocou štyroch závesných lán s hákmi je možné iba do šírky 1,65 m a dĺžky 3,8 m. Uhol medzi závesnými lanami a panelom musí byť minimálne 60°. Na to treba použiť laná s dostatočnou dĺžkou. Pri paneloch dlhších ako 5 m je potrebné použiť vahadlo. Nie je dovolené upínať háky závesných lán iba do horného prúta priestorového nosníka. Panely sa pomaly uložia na podpernú konštrukciu. Ložná plocha stien, na ktorú sa panely ukladajú, musí byť rovná. Ak je to potrebné, vybetónuje sa vyrovnávací pás. Stropné panely treba ukladať do maltového lôžka hrubého 10 mm, vytvoreného z murovacej malty minimálne z triedy M 5. Po osadení prepojovacej výstuže v mieste styku panelov sa osadí horná a doplnková výstuž stropnej konštrukcie. Pred umiestnením výstuže je potrebné očistiť povrch panelov.

Polohu hornej výstuže zabezpečuje priestorový oceľový nosník osadený v paneli. Pred betonážou je potrebné povrch panelov očistiť od hrubých nečistôt a prachu a navlhčiť. Pri vlhčení treba predchádzať tvorbe mlák na paneloch. Po osadení vzniká medzi susednými panelmi medzera 0 až 5 mm. Ak je táto medzera 5 až 10 mm musí sa vyplniť tesniacim materiálom. Ak je väčšia ako 10 mm, je potrebné ju zo spodnej strany zadebniť a vyplniť betónovou zmesou. S betonážou možno začať iba po uložení dodatočnej výstuže, prípadne po kontrole osadenej výstuže statikom stavby. Na dobetónovanie filigránových stropov treba použiť betón minimálne z triedy pevnosti C 20/25 (podľa statického návrhu stropu). Betónová zmes by sa mala aplikovať na panely pomocou pumpy na betón z výšky maximálne 200 až 250 mm.

Počas betonáže nie je dovolené vytvárať na stropných paneloch bodové zaťaženie betónovou zmesou. Betón je potrebné pravidelne a rovnomerne hutniť ponorným vibrátorom. Betonáž sa má realizovať na celom stropnom poli naraz, bez tvorby pracovných škár. V prípade potreby smie pracovnú škáru navrhnúť statik. Prvé dni po betonáži treba betón chrániť pred poveternostnými vplyvmi (zakrytie, polievanie, nanesenie ochrannej vrstvy). Podperná konštrukcia sa môže odstrániť po dosiahnutí približne 80 % navrhovanej pevnosti betónu, čo nastáva približne po 21 dňoch. Strop sa môže zaťažiť až po dosiahnutí úplnej únosnosti, a to maximálne do navrhovaného zaťaženia. Na kontrolu pevnosti betónovej zmesi možno odobrať vzorky, ktoré sa odskúšajú po 21, prípadne 28 dňoch.

01 | Podperná konštrukcia
Pred uložením stropných panelov sa zhotoví podperná konštrukcia. Podoprenie sa realizuje líniovo, kolmo na priestorové oceľové nosníky zabudované v paneloch, a to vodorovne umiestnenými drevenými hranolmi alebo nosníkmi uloženými na stojky. Max. vzdialenosť líniových podpier je 1,6 m.

02 | Manipulácia s panelmi
Panely sa zdvíhajú autožeriavom alebo stavebným vežovým žeriavom. Zdvíhanie panelov pomocou štyroch závesných lán s hákmi je možné iba do šírky 1,65 m a dĺžky 3,8 m. Uhol medzi závesnými lanami a panelom musí byť minimálne 60°. Panely dlhšie ako 5 m sa dvíhajú vahadlom.

03 | Kladenie panelov
Panely sa kladú na podpernú konštrukciu pomaly. Ložná plocha stien musí byť rovná. V prípade potreby sa vybetónuje vyrovnávací pás. Stropné panely sa kladú do maltového lôžka hrubého 10 mm, vytvoreného z murovacej malty min. z triedy M 5.

04 | Armovanie
Po osadení prepojovacej výstuže v mieste styku panelov sa osadí horná a doplnková výstuž stropnej konštrukcie. Pred umiestnením výstuže sa očistí povrch panelov. Polohu hornej výstuže zabezpečuje priestorový oceľový nosník osadený v paneli.

05 | Práce pred betonážou
Pred betonážou sa povrch panelov očistí od hrubých nečistôt a prachu a navlhčí sa tak, aby nevznikali mláky. Medzery medzi susednými panelmi sa musia vyplniť tesniacim materiálom. Po uložení dodatočnej výstuže a po kontrole osadenej výstuže statikom stavby možno začať betonáž.

06 | Betonáž
Betónová zmes sa aplikuje na panely pumpou na betón z výšky max. 200 až 250 mm. Počas betonáže je zakázané vytvárať na paneloch bodové zaťaženie betónovou zmesou. Betón sa pravidelne a rovnomerne hutní ponorným vib­rátorom. Betonáž sa realizuje na celom stropnom poli naraz, bez tvorby pracovných škár.

07 | Ošetrovanie čerstvého betónu
Prvé dni po betonáži treba betón chrániť pred poveternostnými vplyvmi. Podperná konštrukcia sa odstráni až po dosiahnutí 80 % navrhovanej pevnosti betónu, čo nastáva približne po 21 dňoch. Strop sa môže zaťažiť až po dosiahnutí úplnej únosnosti, a to maximálne do navrhovaného zaťaženia.

Info o materiáli:

  • Stropný panel – spodný debniaci prvok železobetónového stropu so zabudovanou nosnou a rozdeľovacou výstužou, betón minimálne z triedy C 25/30
  • Rozmery: hrúbka – 50 až 70 mm, šírka – maximálne 2 400 mm, dĺžka – maximálne 8 000 mm (na zákazku do dĺžky 12 000 mm), plošná hmotnosť – 130 kg/m2 (panel s hrúbkou 50 mm)

Čo budete potrebovať

  • Filigránový stropný panel – Leier filigránový panel
  • Murovacia malta – trieda minimálne M 5
  • Oceľová výstuž
  • Betón – pevnostná trieda minimálne C 20/25
  • Náradie: kladivo, štvorpramenný záves s dostatočnou dĺžkou s hákmi s potrebnou únosnosťou, vybavený poistkou, vahadlo, podperná konštrukcia, meracie pásmo, páčidlo

Pozor! Kontrola pred betonážou

Pred betonážou je potrebné skontrolovať podpernú konštrukciu, správnosť osadenia dodatočnej výstuže a jej uchytenie.

Rozoberanie podpernej konštrukcie

Pri viacpodlažných budovách sa podperná konštrukcia rozoberá zhora nadol.

TEXT + FOTO: Leier

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.