nebytove priestory

Poradňa: Nebytové priestory vo vlastníctve investora. Má prispievať do fondu opráv?

Podmienky správy buduvy sa dohadujú individuálne podľa potrieb.

„Ak sú na liste vlastníctva súčasťou bytového domu s 25 bytmi aj dva nebytové priestory, ktoré si však majiteľ (investor) chce nechať a spravovať sám, môžeme ich z bytového domu vyčleniť a „tváriť sa“, že je to iba bytový dom s bytmi? Myslím si totiž, že by ako vlastník nebytových priestorov mal prispievať nejakou časťou aj do fondu prevádzky, údržby a opráv. Keď je teraz jediný vlastník, môže si odsúhlasiť, že za nebytový priestor bude príspevok 0,10 €/m2 a za byty 0,40 €/m2?“

Nebytové priestory, ak sú uvedené v liste vlastníctva byto­vého domu ako celku, sú jeho neoddeliteľnou súčasťou, kým by príslušný stavebný úrad neschválil oddelenie nebytových priestorov od bytov, ak je to stavebne možné. Kým k oddele­niu nedôjde zo stavebnej stránky, ale aj z majetkovo-právnej, aj cez kataster, to, čo je v LV zapísané, je platné a záväzné pre obe strany. Teda pre správcu aj vlastníka budovy.

Ide teda o bytový dom s 25 bytmi a dvomi nebytovými priestormi. Nebytové priestory nemožno len tak vyčleniť zo zmluvy o výkone správy. Vlastník budovy si ich nemôže spravovať sám. Sú súčasťou jednej nehnuteľnosti bytového domu, a teda jednoznačne spadajú pod ustanovenia zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskor­ších predpisov (ďalej len „zákon“).

Podmienky sa dohadujú invididuálne

V terajšej situácii, keďže ešte máte iba jedného vlastníka celej budovy, si podmienky správy dohodujete individuálne podľa potrieb. Tvorba fondu prevádzky, údržby a opráv nie je potrebná, pretože tak či tak všetko ešte hradí vlastník budovy z vlastných zdrojov. Tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv nastavíte až v novej zmluve o výkone správy.

Zákon umož­ňuje dohodnúť iný príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv v zmysle § 10 ods. 1 a § 14b ods. 1 písm. k), ktoré hovo­ria o zohľadnení miery užívania spoločných častí domu a spo­ločných zariadení domu vlastníkmi nebytových priestorov a garáží v dome.

Takže preddavok pokojne môže byť vo vami uvádzanej výške rozdielnej pre byty a nebytové priestory, ak o tom rozhodnú vlastníci bytov a nebytových priestorov nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov.

Odborná poradkyňa Ing. Otília LeskovskáMáte otázky týkajúce sa správy bytových domov? Pomôže vám odborníčka na túto problematiku, odborná poradkyňa a spoluzakladateľka združenia pre lepšiu správu bytových domov Ing. Otília Leskovská.

 

 

Ing. Otília Leskovská

Článok bol publikovaný v časopise Správa budov 04/2020.