sprava bytovych domov, byt

Poradňa: Kvórum pri opakovanom hlasovaní o zhotoviteľovi stavby

Musí byť nový zhotoviteľ stavby schválený vyšším kvórom než aké bolo pri pôvodnom hlasovaní vlastníkov pred menej ako rokom?

V novembri minulého roka sa na schôdzi schvaľovala obnova bytového domu vrátane podrobnej špecifikácie jednotlivých jej častí. Schválilo sa financovanie obnovy z prostriedkov ŠFRB, zhotoviteľ a cena stavby. Všetky návrhy odsúhlasila dvojtretinová väčšina všetkých vlastníkov.

Keď sme, ako správca, po uvoľnení opatrení platných počas koronakrízy koncom júna oslovili predmetného zhotoviteľa, oznámil nám, že už nebude vedieť schválenú cenu stavby dodržať, pretože sa mu zvýšili náklady na stavebné práce a materiály.

Oslovili sme teda ďalšie dve stavebné firmy, z ktorých vlastníci hlasovaním vyberú jedného na podpis zmluvy o dielo. Musí byť tento nový zhotoviteľ stavby schválený vyšším kvórom, ak ide o ten istý predmet hlasovania ako v novembri?

V prvom rade si musíme určiť, čo je v tomto prípade predmetom opakovaného hlasovania do jedného roka. Je to výber zhotoviteľa stavby a cena diela. Ak si podrobne pozrieme ustanovenie zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, konkrétne § 14b ods. 1 a 2, zistíme, že uvedené predmety sa v tomto „zozname“ nenachádzajú.

Vyplýva z toho, že na schválenie výberu zhotoviteľa a ceny diela postačuje nadpolovičná väčšina hlasov vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí sú prítomní na schôdzi alebo sa zúčastnili písomného hlasovania v zmysle § 14b ods. 4.

Z uvedeného teda vyplýva, že ak sa pristúpi k hlasovaniu o tomto predmete do jedného roka a vzťahuje sa na to ustanovenie § 14b ods. 5, potom sa výška kvóra odvíja od nadpolovičnej väčšiny prítomných alebo zúčastnených.

To znamená, že nový zhotoviteľ a nová cena diela sa bude schvaľovať nadpolovičnou väčšinou všetkých. Aj napriek tomu, že prvotný zhotoviteľ bol schválený dvomi tretinami, pretože toto kvórum pre daný predmet hlasovania nebolo zákonom vyžadované.

Odborná poradkyňa Ing. Otília LeskovskáMáte otázky týkajúce sa správy bytových domov? Pomôže vám odborníčka na túto problematiku, odborná poradkyňa a spoluzakladateľka združenia pre lepšiu správu bytových domov Ing. Otília Leskovská.
TEXT: Ing. Olívia Leskovská
FOTO: Ing. Olívia Leskovská, Shutterstock

Článok bol publikovaný v časopise Správa budov 03/2020.