bytovy dom, panelak

Poradňa: Matka bez plnej moci, kľúčový je list vlastníctva

Ak má matka po dedičstve majoritný podiel, potom platia ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Majiteľom bytu je toho času matka a po dedičskom konaní aj deti. V byte býva len matka. Deti žijú v zahraničí. Plnú moc udelenú nemá. Komu je potrebné zaslať pozvánku na schôdzu vlastníkov?

V prvom rade je potrebné ihneď, ak takáto situácia nastane, žiadať aspoň elektronický kontakt na nových vlastníkov, teda deti, na ktoré tiež prešlo vlastníctvo bytu po dedičskom konaní. Dôležité tiež je, akú adresu majú tieto deti uvedenú v liste vlastníctva. Pretože aj keď žijú v zahraničí, môžu stále mať trvalý pobyt na pôvodnej adrese na Slovensku, ktorá je pre vás záväzná.

Tiež má význam údaj uvedený v liste vlastníctva vypovedajúci o veľkosti spoluvlastníckeho podielu. Ak má matka po dedičstve majoritný podiel, potom tu platia ustanovenia Občianskeho zákonníka. V prvom rade doručte pozvánku matke, ktorá v byte býva, a doručte ju aj deťom na adresu uvedenú v liste vlastníctva.

Spôsob doručenia musí byť dohodnutý v zmluve o spoločenstve alebo zmluve o výkone správy. Ak nie je, potom musí byť oznámenie v listinnej podobe doručené každému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru.


Odborná poradkyňa Ing. Otília Leskovská

Máte otázky týkajúce sa správy bytových domov? Pomôže vám odborníčka na túto problematiku, odborná poradkyňa a spoluzakladateľka združenia pre lepšiu správu bytových domov Ing. Otília Leskovská.

TEXT: Ing. Olívia Leskovská
FOTO: Ing. Olívia Leskovská, Shutterstock

Článok bol publikovaný v časopise Správa budov 03/2020.