image 74417 25 v2
Galéria(17)

Počas vzniku hrubej stavby vytvoríme výstuž pod otvormi pre okná

Partneri sekcie:

Základom kvalitnej stavby s požadovanou úžitkovou hodnotou je, aby osoby, ktoré stavbu realizujú, poznali vhodné technologické postupy. V prípade vytvárania otvorov pri realizácii hrubej stavby z bieleho pórobetónu je vhodné pod okná zabudovať stavebnú výstuž. Výstuž sa odporúča umiestniť do predposlednej vrstvy tvárnic, ak sú otvory širšie ako 1,80 m, a to do vopred pripravenej drážky.

02Ytong vystuz
03Ytong vystuz
04Ytong vystuz
05Ytong vystuz
06Ytong vystuz
07Ytong vystuz
08Ytong vystuz
09Ytong vystuz

Vytvorenie drážky

Dĺžka drážky sa najskôr vymeria, a to tak, aby výstuž presahovala minimálne 500 mm pod budúce ostenie. Drážka sa vytvorí v strede hrúbky muriva. Mala by mať rozmery približne 40 × 40 mm. Drážku je najvýhodnejšie vytvoriť ručným drážkovačom, ktorý sa ťahá pozdĺž pevného pravítka, čím sa dosiahne rovná drážka v požadovanom smere. Prehĺbenie drážky sa môže realizovať už voľne „od ruky“. Viacnásobným ťahaním drážkovača sa vytvorí drážka s požadovanou šírkou a hĺbkou. Na vytvorenie drážky sa môže použiť aj iný vhodný nástroj (fréza, flexa). Drážka s dĺžkou, ktorá sa rovná šírke otvoru predĺženej o 500 mm na každej strane, sa riadne očistí. Prach a nečistoty sa odstránia vodou. Následne sa drážka vyplní do polovice hrúbky cementovou maltou. Môže sa použiť aj tá, ktorou sa lepia tvárnice pri murovaní.

Vloženie výstuže

Do drážky sa vloží prút výstuže, najlepšie z profilovanej ocele s priemerom minimálne 6 mm. Presahy prútu výstuže za budúcu stenu majú byť minimálne 500 mm. Po vložení prútu sa drážka celkom zaplní cementovou maltou alebo lepidlom a zahladí sa. Následne sa môže pristúpiť k vymurovaniu posledného radu parapetu, pričom treba stále dbať na dodržanie správnej väzby tvárnic aj vzhľadom na budúci otvor.

Nadväzujúce murárske práce

Na to, aby mohli nasledovať ďalšie stavebné práce, nie je potrebná žiadna technologická prestávka. Počas murovania treba dbať na to, aby sa murovacia malta rozotrela na celú šírku muriva. Tvárnice sa kladú na tenkovrstvovú murovaciu maltu. Doplnkový kus sa umiestni do strednej časti budúceho otvoru. Kto uprednostňuje presnosť, môže vyrezať chýbajúce drážky aj na odrezku tvárnice. Počas murovania je potrebné hliníkovou dvojmetrovou latou neustále kontrolovať rovinnosť tvárnic, a to tak vo vodorovnom, ako aj vo zvislom smere. Po dokončení murárskych prác sa vymeria šírka budúceho otvoru a osadia sa krajné tvárnice. Hrubá výška parapetu je 1 000 mm (štyri rady tvárnic).

02 | Vytvorenie drážky
Drážka sa vytvorí v strede hrúbky muriva. Mala by mať rozmery približne 40 × 40 mm. Najvýhodnejšie je vytvoriť ju ručným drážkovačom, ktorý by sa mal ťahať pozdĺž pevného pravítka, čím sa urobí rovná drážka v požadovanom smere.

03 | Prehĺbenie drážky
Prehĺbenie drážky sa môže realizovať už voľne „od ruky“. Viacnásobným ťahaním drážkovača sa vytvorí drážka s požadovanou šírkou a hĺbkou. Na vytvorenie drážky sa môže použiť aj iný vhodný nástroj (fréza, flexa).

04 | Vyčistenie drážky
Drážka s dĺžkou, ktorá sa rovná šírke otvoru predĺženej o 500 mm na každej strane, sa riadne očistí.

05 | Vymytie drážky
Následne sa vodou odstránia prach a nečistoty, ktoré v drážke ostali.

06 | Vyplnenie drážky
Drážka sa do polovice hrúbky vyplní cementovou maltou. Môže sa použiť aj tá, ktorou sa lepia tvárnice pri murovaní.

07 | Vloženie výstuže
Do drážky vyplnenej cementovou maltou alebo lepidlom sa vloží prút výstuže, najlepšie z profilovanej ocele s priemerom minimálne 6 mm.

08 | Presah výstuže
Presahy prútu za budúcu stenu majú byť minimálne 500 mm.

09 | Úplné zaplnenie drážky
Po vložení prútu výstuže sa drážka celkom zaplní cementovou maltou alebo lepidlom a zahladí sa.

10 | Posledný rad tvárnic
Potom sa môže pristúpiť k vymurovaniu posledného radu parapetu, pričom treba stále dbať na dodržanie správnej väzby tvárnic aj vzhľadom na budúci otvor.

11 | Nanášanie murovacej malty
Na to, aby mohli nasledovať ďalšie stavebné práce, nie je potrebná žiadna technologická prestávka. Počas murovania treba dbať na to, aby sa murovacia malta rozotrela na celú šírku muriva.

12 | Kladenie tvárnic
Tvárnice sa kladú na tenkovrstvovú murovaciu maltu.

13 | Doplnkový kus
Doplnkový kus sa umiestni do strednej časti budúceho otvoru.

14 | Drážky na odrezku
Kto uprednostňuje presnosť, môže vyrezať chýbajúce drážky aj na odrezku tvárnice.

15 | Kontrola rovinnosti
Počas murovania je potrebné hliníkovou dvojmetrovou latou neustále kontrolovať rovinnosť tvárnic, a to tak vo vodorovnom, ako aj zvislom smere.

16 | Krajné tvárnice
Po dokončení murárskych prác sa vymeria šírka budúceho otvoru a osadia krajné tvárnice.

17 | Výška parapetu
Hrubá výška parapetu je 1 000 mm (štyri rady tvárnic).

01 | Vymeranie dĺžky drážky
Ak sú otvory širšie ako 1,80 m, umiestni sa do predposlednej vrstvy tvárnic výstuž, a to do vopred pripravenej drážky. Dĺžka drážky sa najskôr vymeria tak, aby výstuž presahovala minimálne 500 mm pod budúce ostenie.

Info o materiáloch:

» Presné murovacie tvárnice z autoklávovaného pórobetónu (STN EN 771-4, kategória I.)
» Materiál so stupňom horľavosti A bez skúšania, spĺňa kritériá triedy A1 podľa STN EN 13501-1, požiarna odolnosť REIW 180
» Výstuže z profilovanej ocele s priemerom minimálne 6 mm

Čo budeme potrebovať

Tvárnica na obvodové murivo
napr. Ytong – presná tvárnica P4-500
200 × 249 × 599, ks    31 €*
Vápenno-cementová malta
Lepiaca malta
Ytong lepiaca malta sivá
papierové vrece, 17 kg    6,24 €*
Výstuž
výstuže z profilovanej ocele s priemerom minimálne 6 mm

* Uvedené ceny sú vrátane DPH.

Náradie
murárska lyžica
stenový vrták
obyčajná ručná píla
vídiová ručná píla
drážkovač
miešadlo
elektrická ručná vŕtačka
uholník
gumené kladivo
hoblík
elektrická pásová píla
náhradný pás píly
dvojmetrová hliníková lata
metlička
plastová nádoba

Spracovanie malty
Na namiešanie malty je potrebná 30-litrová plastová nádoba. Suchá malta sa za stáleho miešania pomaly nasype do nádoby s čistou vodou s objemom približne 5 až 6 l, až kým nevznikne vláčna pastovitá hmota, malta pripravená na okamžité použitie. Čas spracovateľnosti je 4 h. Malta sa nanáša zásadne zubovou naberačkou na hladkú stranu presnej tvárnice v ložnej a styčnej škáre, pri použití tvárnic PD len v ložnej škáre. Tenkovrstvová malta sa vždy nanáša len na dĺžku dvoch až troch presných tvárnic. Korigovať a usádzať tvárnice je možné asi 5 min po nanesení malty. Presná tvárnica sa na styčnej a ložnej ploche spevní silným poklepaním gumovým kladivom. Nerovnosti sa v ložnej škáre odstránia doskovou rašpľou, čo uľahčuje postup práce. Vystúpené zvyšky malty je potrebné v rovnaký deň ostro stiahnuť a nezamazávať. Maltu nie je vhodné spracúvať pri teplote nižšej ako +5 °C.

Dilatácia muriva
Najväčšia prípustná vzdialenosť dilatácií muriva nosných stien z presných tvárnic je 18 m.

TEXT + FOTO: Xella Slovensko

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.