Pre projektantov: Nová aplikačná norma na stiahnutie

Technická informácia č.11 APLIKÁCIA NORIEM SÚBORU STN 72 7221 je určená najmä pre projektantov za účelom jednoduchého posúdenia vhodnosti jednotlivých výrobkov na zabudovanie do konkrétnej stavebnej konštrukcie.

Spracovalo a vydalo ju Združenie pre zatepľovanie budov, ktoré ju dáva k dispozícii projektantom na bezplatné stiahnutie.

V technickej informácii je spracovaný súhrn aktualizovaných a novoprijatých slovenských technických noriem súboru 72 7221 pre účel použitia najčastejšie používaných tepelnoizolačných materiálov, ktorými sú:

  • expandovaný polystyrén (STN 72 7221-2: 2021 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Časť 2: Prefabrikované výrobky z expandovaného polystyrénu (EPS). Účel použitia)
  • extrudovaný polystyrén (STN 72 7221-3: 2021 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Časť 3: Prefabrikované výrobky z extrudovanej polystyrénovej peny (XPS). Účel použitia)
  • a minerálna vlna ( STN 72 7221-4: 2020 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Časť 4: Prefabrikované výrobky z minerálnej vlny (MW). Účel použitia)

Uvedené normy boli spracované na základe požiadavky odbornej verejnosti v oblasti tepelnoizolačných výrobkov pre budovy na zavedenie takých vnútroštátnych predpisov, ktoré by zatriedili jednotlivé typy výrobkov podľa účelu použitia. Cieľom je, aby užívateľ mal k dispozícii dostatok údajov o konkrétnom výrobku a aby sa mohol správne rozhodnúť o použití stavebného výrobku.

Súbor noriem poslúži najmä projektantom, zhotoviteľom a investorom na vhodný výber typu výrobku a vzájomné porovnanie tepelnoizolačných výrobkov.

Normy STN 72 7221-2, STN 72 7221-3 a STN 72 7221-4 stanovujú požadovanú triedu alebo úroveň danej vlastnosti (parametra), ktorú má výrobok dosiahnuť, aby sa preukázala jeho spôsobilosť na zamýšľaný účel použitia pri rešpektovaní základných požiadaviek na stavby.

Predmetná  technická informácia č.11 oboznamuje čitateľa s možnosťami výberu stavebného výrobku, pričom pre tepelnoizolačné výrobky z jednotlivých materiálov platia konkrétne technické normy, ktoré stanovujú požiadavky na prefabrikované tepelnoizolačné výrobky pre budovy, špecifikujú vlastnosti výrobkov a zahŕňajú postupy skúšania, posúdenia a overenia nemennosti parametrov, označovania a etiketovania. (STN EN 13162 + A1: 2015 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky z minerálnej vlny (MW). Špecifikácia, STN EN 13163 + A2: 2017 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky z expandovaného polystyrénu (EPS). Špecifikácia, STN EN 13164 + A1: 2015 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky z extrudovaného polystyrénu (XPS). Špecifikácia a STN EN 13165 + A2: 2016 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy. Prefabrikované výrobky z tuhej polyuretánovej peny (PU). Špecifikácia).

Zdroj: PR článok Združenie EPS SR