OZ Združenie pre zatepľovanie budov

Partneri sekcie:

K 20 rokom pôsobenia OZ ZPZ a 30 rokom obnovy budov s využívaním zatepľovania združenie vydalo publikáciu, ktorá predstavuje dlhodobú činnosť a aktivity združenia. Zhŕňa aj mnohé fakty, čísla a údaje o zatepľovaní. Prinášame výber niektorých z nich

Podľa analýz vykonaných OZ ZPZ bolo od roku 1992 do roku 2020 zateplených 661 889 bytov v bytových domoch, čiže 71,05 %. Za rovnaké obdobie bolo zateplených iba 451 330 bytov v rodinných domoch, čiže 44,74 % bytov. Z celkového počtu bytov bolo do konca roka zateplených 57,35 %. V posledných rokoch sa zateplenie obvodových plášťov bytových domov uskutočnilo v rozsahu 3,17 % bytov ročne, pri rodinných domoch 1,96 % bytov ročne z celkového počtu bytov v bytových alebo rodinných domov.

Dlhodobo sa ročne uskutočňovalo zatepľovanie pomocou ETICS v rozsahu priemerne 1,5 m2 na obyvateľa SR (celkovo 8,0 – 10,0 mil. m2 zateplenej plochy). Slovensko sa tak radí medzi členské štáty EÚ s najväčším ročným rozsahom zatepľovania s využitím ETICS. Podľa hodnotenia uskutočnenia významnej obnovy budov dosahuje SR omnoho nižšie čísla. Hĺbková obnova sa zatiaľ v SR takmer nevykonáva.

OZ ZPZ je od roku 2009 členom Európskeho združenia pre ETICS (European Association of ETICS – EAE). Podľa údajov EAE sa rozsah použitia ETICS na zateplenie obvodových plášťov budov rozlišuje podľa geografickej polohy európskych štátov. Analýza zahŕňa všetky európske štáty. Z porovnania rokov 2017 (325,5 mil. m2 zateplenej plochy s ETICS) a 2020 (332,0 mil. m2) je zjavný nárast 1,9 %.

Najrozsiahlejšie uplatnenie ETICS je v štátoch strednej Európy s podielom 43,6 % v roku 2017 a 42,8 % v roku 2020. Podiel na celkovej ploche zateplenia klesol v roku 2020 oproti roku 2017 v štátoch južnej Európy z 26,1 % na 20,6 %.

V ostatných častiach Európy došlo v roku 2020 v porovnaní s rokom 2020 k nárastu: východná Európa zo 14,1 % na 17,2 %; severná Európa z 0,4 % na 0,6 %; západná Európa z 5,7 % na 5,8 %; juhovýchodná Európa z 10,0 % na 13,0 %.

K rozsahom uplatnenia ETICS je možné uviesť, že napr. v severnej Európe klimatické podmienky nedovoľujú vo väčšom rozsahu uplatniť mokré technológie, ako je ETICS, a v západoeurópskych štátoch sa už v minulosti uskutočnila rozsiahla obnova obalových konštrukcií budov, čo ovplyvňuje znížený rozsah zatepľovania s ETICS v súčasnosti.

Podrobnejšie informácie o OZ ZPZ uvádza www.zpzb.sk.

Zdroj: PR článok Občianske združenie Združenie pre zatepľovanie budov