Dodávateľ, plán, stavba

Platby po splatnosti pribúdajú, potvrdzujú dve tretiny projektových firiem

Partneri sekcie:

Oproti predchádzajúcemu roku sa v roku 2020 objem pohľadávok po splatnosti zvýšil u 34 percent opýtaných, a to v priemere o 18 percent.

Viac ako dve tretiny opýtaných projektových spoločnosti sa stretlo s prudkým nárastom platieb po splatnosti, presnejšie ich je 70 percent. Z najväčšej časti ide o pohľadávky od súkromných zákazníkov, a to na úrovni 94 percent.

Oproti predchádzajúcemu roku sa v roku 2020 objem pohľadávok po splatnosti zvýšil u 34 percent opýtaných, a to v priemere o 18 percent. Záväzky po splatnosti sa v medziročnom porovnaní u dvoch tretín projektových spoločností nezmenili (64 percent).

Takmer polovica opýtaných projektových spoločností nevyužíva žiadne opatrenia proti oneskoreným platbám (46 percent). Vyplýva to z Polročnej analýzy slovenského stavebníctva H1/2020 spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research, o ktorej informoval riaditeľ firmy Michal Vacek.

Väčšina pohľadávok je od súkromníkov

Kým 94 percent pohľadávok projektových spoločností je od súkromných zákazníkov, tak v 11 percentách sú od samospráv a v 9 percentách do štátnej správy. V priemere je 14 percent všetkých pohľadávok projektových spoločností po splatnosti. Ako ďalej informoval Michal Vacek, takmer desatina firiem zaznamenala pokles objemu pohľadávok po splatnosti (9 percent), a to v priemere o 19 percent.

Viac ako polovica spoločností nezaznamenala žiadnu zmenu (57 percent). V priemere sú pohľadávky projektových spoločností splatené za 25 dní. Záväzky po splatnosti sa v medziročnom porovnaní u dvoch tretín projektových spoločností nezmenili (64 percent). Pre tretinu však vlastné záväzky po splatnosti narástli (32 percent), a to v priemere o 14 percent.

Pohľadávky má poistené len zlomok firiem

Väčšina projektových spoločností sa domnieva, že dôvodom nárastu faktúr po splatnosti je nedostatok financií (60 percent), ale aj dopad koronakrízy (59 percent), alebo snaha optimalizovať cash flow (53 percent). Dôvod vidia tiež v zdĺhavej administrácii faktúr (28 percent) či v neskoršom doručení faktúry (6 percent). Ďalších 8 percent opýtaných uvádza iné dôvody, medzi ktoré patrí aj neochota zákazníka zaplatiť alebo jednoduché opomenutie zaplatenia.

Kým takmer polovica opýtaných nevyužíva žiadne opatrenie proti oneskoreným platbám, tak štvrtina využíva upomienkové zasielanie faktúry (25 percent) a necelá pätina využíva outsourcing – spoločnosť, ktorá sa správou pohľadávok zaoberá (16 percent). Ďalšie 4 percentá majú svoje pohľadávky poistené.

SITA