Spis, Slovensko

Ktoré investície schválila vláda ako strategické? Prinášame ich prehľad. Týkajú na najmä dopravy

Partneri sekcie:

Vládny kabinet priebežne posudzuje investície, či spĺňajú podmienky strategickosti. Na rokovaní v stredu 10. júla odsúhlasila vláda veľký balík takýchto investícií – diaľničných a železničných – z dielne rezortu dopravy a dve nemocnice (ministerstvo zdravotníctva). Pred časom sa stal strategickým projekt rozvoja a modernizácie FNsP J. A. Reimana v Prešove (rezort obrany).

Stavebný sektor na Slovensku volá po dlhodobom pláne verejných investícií, aby si mohol pripraviť stavebný materiál, technické a ľudské kapacity.

Projekty boli predložené vláde podľa zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a sú v rôznom štádiu prípravy.

Minister dopravy Jozef Ráž po rokovaní povedal, že to znamená  benefity v piatich  oblastiach  –   v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, v procese územného rozhodnutia a stavebného povolenia, vo vyvlastnení a verejnom obstarávaní. Ide o skrátenie lehôt. Bude to pomoc najmä pre projekty, ktoré sú na začiatku prípravy. Rezorty pracujú na ich finančnom zabezpečení.

„Všetky úseky, ktoré tam máme, sú súčasťou európskych dopravných koridorov TEN-T. Smernica EÚ priamo označila, že majú byť pripravené formou strategickej investície, aby boli skrátené prípravné procesy,“ vysvetlil minister s  tým, že v prípade D3 sa začína verejné obstarávanie zhotoviteľov. Tunel Karpaty v Bratislave ešte nebol predložený na rokovanie vlády a minister ozrejmil, že existuje k nemu hromadná pripomienka, ktorou sa zaoberajú.

STRATEGICKÉ INVESTÍCIE 

ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky (mimo) – Kúty

Návrh modernizácie traťového úseku súčasne zohľadňuje zvýšenie traťovej rýchlosti na rýchlosť do 200 km/h (s výnimkou ŽST Kúty). Na úseku budú odstránené všetky úrovňové križovania. Plánovaný termín začiatku výstavby je rok 2026 a plánovaný termín ukončenia výstavby je rok 2029.

Dĺžka modernizovanej železničnej trate je vyše 26 km. Na trati bude implementovaný systém ERTMS/ETCS L2 v spojitosti s novými zabezpečovacími zariadeniami v súlade s platnými TSI TCC, čo zabezpečí vyššiu bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky. Súčasťou projektu bude aj vybudovanie sieťového systému na diagnostiku železničných koľajových vozidiel, čo umožní efektívnejšiu údržbu a prevádzku.

Diaľnica D3 v úseku Žilina-Brodno – Kysucké Nové Mesto

Celková dĺžka riešeného úseku je 11,20 km. Plánovaný termín realizácie 3. kvartál 2025 – 1. kvartál 2029.

Diaľnica D3 v úseku Kysucké Nové Mesto – Oščadnica

Tento úsek diaľnice D3 prepojí predchádzajúci pripravovaný úsek (úsek diaľnice D3 Žilina Brodno – Kysucké Nové Mesto) s nadväzujúcim pripravovaným úsekom diaľnice D3, a to: Oščadnica – Čadca-Bukov (výstavba 2. profilu). Tento úsek prevezme všetku tranzitnú dopravu z existujúcej cesty I/11, čím sa výrazne zníži záťaž tejto cesty I. triedy a zlepšia sa podmienky pre obyvateľov priľahlých obcí. Celková dĺžka úseku je 10,79 km.

ŽSR, Modernizácia železničnej trate Čadca – Krásno nad Kysucou
Plánovaný termín:
3. kvartál 2025 – 1. kvartál 2029.

Celková dĺžka riešeného úseku je 11,7 km. Cieľom je skvalitniť súčasné technické parametre železničnej trate vrátane všetkých zariadení železničnej infraštruktúry. Technické riešenie investície vychádza zo spracovanej štúdie uskutočniteľnosti.

Zdvojkoľajnenie trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/Rakúsko

Účelom investície je dostavba druhej traťovej koľaje od štátnej hranice medzi Slovenskom a Rakúskom po ŽST Devínska Nová Ves vrátane. Dĺžka stavby je 4,49 km. Stavba sa začína na štátnej hranici SR – Rakúsko a končí za ŽST Devínska Nová Ves. Z pohľadu celkovej koncepcie stavby sa k existujúcej jednokoľajovej trati dobuduje druhá traťová koľaj, čo zabezpečí zdvojkoľajnenie celej trate z Viedne až po ŽST Bratislava-hlavná stanica. Okrem toho sa prebuduje aj ŽST Devínska Nová Ves .

Diaľnica D3 v úseku Oščadnica – Čadca-Bukov, 2. profil
Plánovaný termín:
1. kvartál 2025 – 4. kvartál 2029.

Tento úsek diaľnice D3 prepojí predchádzajúci taktiež pripravovaný úsek (úsek diaľnice D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica) s existujúcim úsekom diaľnice D3 až k hraniciam s Poľskou republikou. Tento úsek dokončením tohto diaľničného koridoru prevezme významný podiel tranzitnej dopravy z existujúcej cesty I/11, čím sa výrazne zníži záťaž tejto cesty I. triedy a zlepšia sa podmienky pre obyvateľov priľahlých obcí. Celková dĺžka riešeného úseku je 4 km.

Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, I. etapa
Investícia:
viac ako 61,5 mil. €
Plánovaný termín :
2. štvrťrok 2025 – 4. štvrťrok 2028

Vybudovaním diaľnice D1 z Hričovského Podhradia cez Lietavskú Lúčku v smere na Martin bude príjazd áut od diaľnice D1 vedený cez Lietavskú Lúčku, resp. Porúbku. Terajšia cesta I/64 nie je schopná toto dopravné zaťaženie previesť. Vybudovaním privádzača sa zlepší prístup do Žiliny, ako aj do Rajeckej doliny a odstráni sa tranzitná doprava z obce Lietavská Lúčka a Porúbka.

Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice v úseku Liptovský Mikuláš – Poprad – Tatry (mimo), 5. etapa, traťový úsek Liptovský Hrádok – Paludza (Liptovský Mikuláš)

Modernizácia zahŕňa prestavbu existujúcej železničnej trate vrátane preložiek trate, zrušenie úrovňových križovaní a ich náhradu mimoúrovňovými riešeniami (nadjazdy, podchody), výstavbu železničných mostov, protihlukových stien a ďalších stavebno-technických prvkov. Návrh modernizácie traťového úseku súčasne zohľadňuje zvýšenie traťovej rýchlosti na rýchlosť do 160 km/h s parametrami do 200 km/hod.

Diaľnica D1 Turany – Hubová
Plánovaný termín:
4. štvrťrok 2026 – 2. štvrťrok 2032

Je súčasťou základného diaľničného ťahu D1, ktorý tvorí hlavnú cestnú os Slovenska v smere západ – východ a prepája významné regióny SR. Navrhovaná investícia zahŕňa úsek s dĺžkou 13,53 km. Cesta zahŕňa aj dva tunely.

ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR

Modernizácia sa pripravuje pre železničnú osobnú a nákladnú dopravu, sleduje zvýšenie traťovej rýchlosti na 200 km/h s výnimkou úsekov, kde je z pohľadu dynamiky jazdy vlakov osobnej a nákladnej dopravy preukázané nevyužitie tejto rýchlosti, resp. kde je zvýšenie rýchlosti možné len za cenu vynaloženia vysokých investičných nákladov.

Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) – Krompachy, časť: A2 Markušovce (mimo) – Vydrník (mimo)

Účelom investície je modernizácia železničnej trate s cieľom zlepšiť technickú vybavenosť a použiteľnosť trate, zvýšiť bezpečnosť a efektívnosť dopravy a dosiahnuť medzinárodné štandardy. Zahŕňa modernizáciu železničnej trate v dĺžke 18,816 km od ŽST Markušovce (mimo) po ŽST Vydrník (mimo) vrátane nových technologických riešení a infraštruktúry, ako je európsky vlakový zabezpečovací systém ETCS L2 a mobilná rádiová sieť GSM-R.

Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany, I. úsek (strategická investícia)
Investícia: takmer 144 mil. €

Rýchlostná cesta má začiatok situovaný v mimoúrovňovej križovatke Šaca s plynulým priestorovým výhľadovým napojením na úsek R2 Moldava nad Bodvou – Šaca. R2 je v úseku Šaca – Ľudvíkov Dvor situovaná v trase jestvujúcej cesty R2, pričom je navrhovaná jej rekonštrukcia so zväčšením šírky z pôvodnej 22,5 m komunikácie na R 24,5 m a úprava smerového vedenia cesty.

Z križovatky Ľudvíkov Dvor smeruje rýchlostná cesta súbežne s cestou III/3401 až do križovatky Haniska, pričom rýchlostná cesta nezasahuje do ochranných pásiem a prekážkových rovín letiska Košice a je situovaná vo väčšej vzdialenosti od Haništianskeho lesa. Rýchlostná cesta mostným objektom 205-00 križuje koridor železničnej trate č. 160 Zvolen – Košice, širokorozchodnú železničnú trať Haniska – Maťovce a vlečkové koľaje z areálu USSK. Celková dĺžka úseku je 6,825 km.

Rýchlostná cesta R2 Zvolen Západ – Zvolen Východ

Tento úsek rýchlostnej cesty R2 prepojí rýchlostnú cestu R1 s existujúcim úsekom rýchlostnej cesty R2 Zvolen Východ – Pstruša, pričom prevezme významný podiel tranzitnej dopravy z existujúcej cesty I/16, čím sa výrazne zníži záťaž tejto cesty I. triedy a zlepšia sa podmienky pre obyvateľov mesta Zvolen a priľahlých obcí. Celková dĺžka je 10,73 km.

Rýchlostná cesta R2 Zacharovce – Bátka
Plánovaný termín:
2. kvartál 2026 – 2. kvartál 2028

Pripravovaná rýchlostná cesta prepojí predchádzajúci úsek Ožďany – Zacharovce s nasledujúcim úsekom Bátka – Figa. Tento úsek prevezme tranzitnú dopravu z cesty I. triedy č. I/16, čím sa výrazne zníži záťaž tejto komunikácie a zlepšia sa podmienky pre obyvateľov priľahlých obcí. Navrhovaná investícia zahŕňa úsek s celkovou dĺžkou 8 304,7 m. Cesta zahŕňa dve mimoúrovňové križovatky, 14 mostov, 2 174 m protihlukových stien.

Rýchlostná cesta R4 Lipníky – Kapušany
Plánovaný termín:
2. štvrťrok 2028 – 2. štvrťrok 2031

Rýchlostná cesta R4 je plánovaná v trase doplnkového východného koridoru Rzeszów – Vyšný Komárnik – Prešov – Košice – Milhosť – Miškovec siete európskych multimodálnych dopravných koridorov. Navrhovaná investícia zahŕňa úsek s dĺžkou cesty 3 540 m a dĺžkou privádzača 1 738 m. Cesta zahŕňa jednu úrovňovú križovatku, dve mimoúrovňové križovatky, 10 mostov, 4 960 m protihlukových stien.

Rýchlostná cesta R2 Bátka – Figa
Plánovaný termín:
3. kvartál 2025 – 2. kvartál 2028

Dôvodom výstavby je zvýšenie plynulosti a bezpečnosti dopravy a zlepšenie životného prostredia kvalitným a rýchlym prepojením východ – západ tzv. južným ťahom Slovenska. Celková dĺžka úseku hlavnej trasy je cca 6,32 km.

ZDRAVOTNÍCTVO

Výstavba Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Výstavba novej budovy infektologických disciplín a novej hlavnej budovy nemocnice zabezpečí medicínsky rozvoj nosných programov nemocnice. Investícia je vhodnou príležitosťou reorganizovať  pracoviská  z hľadiska efektívnosti, a to cestou zvýšenia medicínsko-ekonomickej racionality, lepšej logistiky pacientov, zamestnancov a podporných procesov. Kľúčovým faktorom bude aj zvýšenie sociálneho štandardu, komfortu pre pacientov a personál. Výsledkom projektu bude zvýšenie prevádzkovej efektivity.

Rekonštrukcia a dostavba areálu FNsP F. D. Roosvelta: 30. 11. 2029

Začiatok práce: 20. 5. 2024
Dostavba a rekonštrukcia (protokol Shell and Core): 30. 7. 2026
Dostavba a rekonštrukcia (protokol Full Fit Out): 31. 12. 2028
Investícia:  448 mil. €  bez DPH

Výstavba Univerzitnej nemocnice sv. Martina

Nová nemocnica bude mať vlastnú ambulantnú, diagnostickú a terapeutickú časť, samostatný trakt na detskú medicínu a urgentný príjem s traumacentrom pre deti a dospelých. Projekt novej Univerzitnej nemocnice sv. Martina je v súlade s optimalizáciou siete nemocníc. Stavebný zámer projektu zhodnotilo Ministerstvo dopravy  SR prostredníctvom štátnej expertízy.

Počet lôžok: 660
Počet operačných sál: 19
Realizácia: 06/2022 – 12/2028
Realizácia na úrovni protokol Shell and Core : 06/2022 – 06/2026
Investícia: 554 mil. € bez DPH

Rozvoj a modernizácia Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

Stavba bude pozostávať z nemocnice s 8 nadzemnými podlažiami, s 942 lôžkami, s energeticko-zásobovacím centrom a parkovacím domom. Objekt nemocnice bude na energetickej úrovni A0. Projekt  uskutoční rezort obrany, fakultnú nemocnicu  zaradia do verejnej minimálnej zdravotníckej siete. Okrem toho činnosť nemocnice prinesie prospech obrane štátu, zlepší podmienky na ochranu života a zdravia, podporí budovanie kapacít na podporné činnosti a podobne.

Investícia: 550 miliónov € (Full Fit Out)
Pracovné miesta: 2 800
Lôžka: 942
Parkovacie miesta: 1 120

ZDROJ: materiál na rokovanie vlády