Aktuálne projekty železničnej infraštruktúry pod hlavičkou Valbek SK

Spoločnosť Valbek SK, spol. s r. o., je významný a skúsený projektant železničnej infraštruktúry nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike. Momentálne pracuje na viacerých zaujímavých projektoch, ktoré v stručnosti predstavíme v tomto článku.

Modernizácia železničnej trate Žilina — Košice, úsek trate Poprad-Tatry (mimo) – Krompachy

Predmetom stavby je modernizácia železničnej infraštruktúry (2006) s cieľom zlepšiť jej technickú vybavenosť a použiteľnosť pre zmiešanú dopravu, t. j. železničnú osobnú aj nákladnú dopravu. Stavba rieši modernizáciu medzistaničných úsekov a železničných staníc Poprad-Tatry, Vydrník, Spišská Nová Ves, Markušovce, Spišské Vlachy a Krompachy v rozsahu železničného spodku a zvršku koľají, trakčného vedenia a potrebných inžinierskych sietí (elektrina, EOV, DOO, zásobovanie vodou, kanalizácia a odvedenie zrážkových vôd), nástupíšť, mimoúrovňového prístupu cestujúcich na nástupištia vrátane prístupu pre osoby so zníženou pohyblivosťou, železničných tunelov, mostov a priepustov.

Súčasťou pôvodného zadania stavby boli aj zmena trakčnej sústavy a vybudovanie nových trakčných napájacích staníc Spišská Nová Ves a Poprad. Dokumentácia EIA bola ukončená v roku 2007 vydaním záverečného stanoviska MŽP SR a dokumentácia pre územné rozhodnutie bola ukončená na začiatku roka 2008 nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o umiestnení stavby.

V roku 2018 došlo k obnoveniu projektovej prípravy v úseku Poprad-Tatry – Spišská Nová Ves (vrátane) pre stupeň dokumentácie pre stavebné povolenie. Vzhľadom na zmeny parametrov vyplývajúcich zo Štúdie realizovateľnosti Žilina – Košice – Čierna nad Tisou (2015) v priľahlých úsekoch (Liptovský Mikuláš – Poprad, Markušovce – Krompachy, Krompachy – Kysak – Košice) sa dočasne upustilo od zmeny trakčnej sústavy. Do stavby sa v danom úseku pridali rekonštrukcie trakčných meniarní.

Stavba bola z dôvodu financovania počas spracovania DSP rozdelená na:
• stavbu A.1 Poprad-Tatry (mimo) – Vydrník a
• stavbu A.2 Vydrník (mimo) – Markušovce (mimo) (obr. 1).
V súčasnosti prebiehajú:
– Majetkovoprávne vysporiadanie stavby a inžinierska činnosť na vydanie stavebných povolení
– Verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby A.1 Poprad-Tatry (mimo) – Vydrník

Obr. 2 Gánovská estakáda
Obr. 2 Gánovská estakáda | Zdroj: VALBEK SK

Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky (mimo) – Kúty

Ide o projekt modernizácie (podľa červeného FIDIC-u) v úseku trate Malacky (mimo) – Kúty, ktorý je súčasťou železničnej trate č. 126 A (Bratislava – Kúty – Lanžhot, CZ). Modernizácia bude prebiehať od úrovne vchodového návestidla 1S (2S) ŽST Malacky (mimo) v sžkm 25,337 po úroveň vchodového návestidla 2S ŽST Kúty v sžkm 68,385 vrátane sžkm 66,930 (návestidlo ŠL) trate Trnava – Kúty a sžkm 51,763 (návestidlo GS) trate Kúty – Skalica na Slovensku.

Projekt je dôležitý aj z globálneho hľadiska, pretože modernizácia prispieva k dokončeniu prepojenia koridorov Transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) a zabezpečeniu interoperability medzi jednotlivými manažérmi infraštruktúr.

Na predmetnom úseku modernizácie zahŕňa projekt aj zavedenie európskeho systému zabezpečenia jazdy vlakov ETCS aplikačnej úrovne 2 v zmysle európskej legislatívy podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/797 zo dňa 11. mája 2016 o interoperabilite železničného systému v Európskej únii (ďalej len ETCS L2). Súčasťou projektu je aj modernizácia železničných staníc Veľké Leváre a Kúty, zastávok Závod, Moravský Svätý Ján, výstavba novej výhybne Hôrka a takisto prestavba železničnej stanice Sekule na zastávku Sekule.

Špecifikom tejto stavby je, že projektová príprava mala nasledovať po návrhu stavby Devínska Nová Ves – Malacky (vrátane) a Kúty (mimo) – št. hranica SR/ČR. V skutočnosti však, vzhľadom na dĺžku výberového konania na výber zhotoviteľa, došlo k zmene poradia prípravy, takže v súčasnosti je nevyhnutné zosúladiť stavby a až potom pokračovať v územnom konaní.

Obr. 3 Most v Poprade
Obr. 3 Most v Poprade | Zdroj: VALBEK SK

Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR

Ide o modernizáciu (v tomto prípade podľa žltého FIDIC-u) úsekov železničnej trate č. 110 (trať Bratislava – Kúty – Břeclav ČD – Lanžhot, ČR) siete ŽSR v úseku Devínska Nová Ves (ďalej len DNV) – Kúty – štátna hranica SR/ČR, ktorá zahŕňa modernizáciu dvoch traťových úsekov a implementáciu ERTMS na úseku železničnej trate Bratislava – Kúty– štátna hranica SR/ČR.

Spoločnosť Valbek SK, spol. s r. o., je dodávateľom hlavného združenia pre projektovanie tejto stavby pre zhotoviteľa a participuje na UČS 03 Zohor – Malacky a UČS 04 ŽST Malacky v stavbe A1, na stavbe B2 zase na UČS 06, UČS 07, UČS 09 a UČS 00 (GSM-R).

Ucelená časť stavby UČS 03 prechádza obcou Plavecký Štvrtok. Dokumentácia EIA (samostatná zmluva), ktorá predchádzala dokumentácii pre územné rozhodnutie (ako súčasť projektu žltého FIDIC-u) potvrdila záverečným rozhodnutím MŽP SR mimoúrovňové križovanie cesty III. triedy s modernizovanou traťou podjazdom v mieste existujúceho priecestia. Takto je pripravovaná aj DÚR. Nové vedenie obce však s týmto riešením nesúhlasí a diskusie medzi všetkými dotknutými subjektmi prebiehajú už viac ako dva roky bez súhlasného riešenia.

V rámci stavby B ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR, na traťovom úseku B.2 Malacky (mimo) – Kúty (sžkm 25,670 – 68,090) sa vyprojektuje a zrealizuje len systém GSM -R (bez ETCS Level 2). Vyprojektuje a zrealizuje sa tak, aby nedošlo ku kolízii s budúcou modernizáciou trate a implementáciou ETCS Level 2 na úseku železničnej trate Malacky (mimo) – ŽST Kúty.

RS2 VRT Jižní Morava v úseku Modřice – Šakvice

Na základe zmluvy o dielo medzi Správou železníc ČR (objednávateľ) a medzinárodným združením VALBEK-PRODEX-MOTT-EGIS na čele so spoločnosťou Valbek, spol. s r. o., Liberec, sa pripravujú v Českej republike projektová dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia a dokumentácia EIA pre stavbu RS2 VRT Modřice – Šakvice.

Hlavným cieľom projektu je v súlade so schválenou koncepciou podľa Studie proveditelnosti VRT Praha – Brno – Břeclav navrhnúť uskutočniteľné riešenie novostavby vysokorýchlostnej trate (VRT) v úseku Modřice – Šakvice/Rakvice, ktorý je čiastkovým úsekom RS 2 Brno – Břeclav – št. hr. Rakúsko/Slovensko.

Z definície rozsahu diela vyplývajú tieto jeho charakteristiky:
• Ide o dvojkoľajný traťový úsek so začiatkom v km 4,200 pred ŽST Modřice a koncom v km 37,526 v medzistaničnom úseku Šakvice – Zaječí.
• Maximálna prevádzková rýchlosť je 320 km/h, pričom geometria trate umožní v dlhodobom výhľade zvýšiť rýchlosť na 350 km/h; minimálna prevádzková rýchlosť bude 200 km/h.
• Trať musí byť dimenzovaná pre prevádzku vlakových jednotiek a súprav zložených z lokomotívy a vozňov interoperabilných v súlade s TSI.
• Bude sa realizovať preložka súčasnej koridorovej železničnej trate č. 250 medzi zastávkami Popice a Pouzdřany v žkm cca 253,600 – 257,400.
• Úsek sa napojí na prestavbu ŽST Modřice vrátane nevyhnutných úprav v súčasných priľahlých traťových úsekoch Uzla Brno.
• Napájací systém bude 2x 25 kV AC s autotransformátormi; nová trakčná napájacia stanica v Modřiciach bude pripojená na sieť s napäťovou hladinou 400 kV.
• Nové zabezpečovacie zariadenie na VRT bude ovládané diaľkovo z pracoviska diaľkového riadenia VRT situovaného v mieste Centrálneho dispečerského pracoviska (CDP) Přerov.
• Zázemie pre údržbu trate (plne vybavené stredisko údržby) bude v Hrušovanoch pri Brne.
• Budú splnené požiadavky RAMS, t. j. nastaví a posúdi sa celková koncepcia novostavby úseku VRT z pohľadu jeho spoľahlivosti, dostupnosti, udržateľnosti a bezpečnosti.

V súčasnosti prebieha schvaľovanie diela vrátane úpravy Uzla Brno v rámci DÚR/EIA. Súčasťou ZoD bola aj technicko-ekonomická štúdia predĺženia VRT od Šakvic južným smerom po napojenie na jestvujúcu konvenčnú trať v lokalite ZAST Rakvice (smerom do Břeclavi) so zachovaním územnej rezervy pokračovania VRT smerom do Bratislavy samostatným koridorom popri diaľnici D2. Výsledkom je samostatné verejné obstarávanie pre úsek Šakvice – Rakvice pre DÚR/EIA.

Obr. 4 Príklad vysokorýchlostnej trate vo Francúzsku
Obr. 4 Príklad vysokorýchlostnej trate vo Francúzsku | Zdroj: VALBEK SK

Národná štúdia uskutočniteľnosti vysokorýchlostného prepojenia krajín V4

Štúdiu uskutočniteľnosti (ŠU) realizujeme ako člen Združenia VRT prepojenia krajín V4 spolu ďalšími dvomi projekčnými spoločnosťami NDCon, s. r. o., a Reming Consult, a. s.

Pre možnosť využitia financovania z fondov EÚ sa vyžaduje, aby bol projekt založený na komplexnej ŠU vypracovanej podľa medzinárodných štandardov kvality a stanovených metodík. Dôležitá je aj úzka spolupráca s Ministerstvom financií SR (ďalej len MF SR), JASPERS a s ostatnými zúčastnenými stranami na úrovni EÚ a SR pri všetkých stupňoch prípravy projektu.

ŠU bude slúžiť vláde SR, Ministerstvu dopravy Slovenskej republiky a obstarávateľovi ŽSR ako podklad pre strategické rozhodnutie o ďalšej príprave a realizácii projektu vysokorýchlostných tratí na území Slovenskej republiky a jeho hlavných parametroch.

Úlohou ŠU je nájsť dopravne, technicky, ekonomicky a ekologicky uskutočniteľné, územne priechodné a prínosné riešenie, ktoré plní očakávané ciele a odpovedá na koncepčné a doplnkové otázky.

Vybudovanie novej vysokorýchlostnej trate a/alebo modernizácia existujúcich železničných tratí, t. j. implementácia navrhovaných opatrení a riešení na prevádzkovej aj infraštruktúrnej úrovni, sa budú realizovať ekonomicky efektívnym spôsobom,  v primeranom časovom horizonte a s prijateľnými finančnými nákladmi, ktoré budú kompatibilné s pravdepodobnými budúcimi finančnými obmedzeniami a s ďalšími potrebami SR.

TEXT A FOTO: Valbek SK, spol. s r. o.