Výsledky z 3D skenovania – ofarbené a georeferencované mračno bodov; pohľad na primárne ostenie tunela

Pasportizácia zrealizovaných konštrukcií tunela Višňové

Cieľom článku je predstaviť širokej verejnosti spôsoby pasportizácie konštrukcií tunela Višňové, ktoré boli zrealizované predchádzajúcim združením dodávateľov Salini – Impregilo – Dúha.

Tunel Višňové je súčasťou úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, ktorá sa nachádza v severozápadnej časti Slovenska, juhovýchodne od mesta Žilina a severozápadne od mesta Martin.

Razenie tunelových rúr tunela Višňové prebiehalo podľa zásad Novej rakúskej tunelovacej metódy (NRTM, resp. NATM, New Austrian Tunelling Method) a podľa zásad ADECO-RS (Analysis of Controlled Deformation in Rocks and Soils).
V marci 2019 došlo medzi zmluvnými stranami k dohode o ukončení zmluvy o dielo a následne združenie dodávateľov ukončilo práce na stavbe tunela Višňové.

Výsledky z 3D skenovania – ofarbené a georeferencované mračno bodov;pohľad na sekundárne ostenie interiéru tunelovej rúry
Výsledky z 3D skenovania – ofarbené a georeferencované mračno bodov; pohľad na sekundárne ostenie interiéru tunelovej rúry | Zdroj: TAROSI c. c., s. r. o.

Metódy pasportizácie

Manuálny spôsob:Na základe objednávky klienta vykonal expertný tím spoločnosti TAROSI c. c., s. r. o., zdokumentovanie (pasportizáciu) zrealizovaných konštrukcií tunela Višňové manuálnym spôsobom (ručným zberom dát), ktorý pozostával:

 • a) z fyzickej obhliadky jednotlivých konštrukcií;
 • b) z identifikácie jednotlivých porúch „in-situ“;
 • c) zo zanesenia identifikovaných porúch do pasportizačných listov;
 • d) z vyhotovenia fotodokumentácie porúch a zo zanesenia fotografií do pasportizačných listov;
 • e) z kategorizácie a kvantifikácie zdokumentovaných porúch a z návrhu technologického postupu sanácie.

Zdokumentovanie porúch zrealizovaných konštrukcií tunela Višňové manuálnym spôsobom si vyžiadalo časový priestor v rozsahu približne 14 týždňov, počas ktorých bolo zhotovených, označených a vyhodnotených viac ako 15 000 fotografií. Následne bolo vyhotovených 1 440 pasportizačných listov zdokumentovaných konštrukcií.

Výsledky z 3D skenovania – ofarbené a georeferencované mračno bodov;pohľad na zdokumentovanú trhlinu sekundárneho ostenia tunela
Výsledky z 3D skenovania – ofarbené a georeferencované mračno bodov; pohľad na zdokumentovanú trhlinu sekundárneho ostenia tunela | Zdroj: TAROSI c. c., s. r. o.

Digitálna pasportizácia

S cieľom znížiť časové nároky sme na vybraných konštrukciách pokusne zrealizovali digitálnu pasportizáciu pomocou laserového 3D skenovania povrchu. Z povrchového 3D skenovania sú nasledujúce výstupy:

 • a) vyhotovenie panoramatickej HDR snímky;
 • b) získanie mračna bodov, v ktorom je každý bod definovaný súradnicami x, y, z;
 • c) ofarbenie mračna bodov podľa snímky HDR;
 • d) georeferencovanie naskenovaného mračna bodov v systéme S-JTSK;
 • e) vytvorenie 3D modelu a odčítacích línií plôch pre jednotlivé konštrukcie.

Záver

Digitálna pasportizácia, ktorá bola pokusne zrealizovaná na vybraných konštrukciách, umožňuje:

 • a) radikálne skrátenie časových nárokov na prácu v teréne;
 • b) vytvorenie interaktívneho 3D modelu skenovaného objektu s možnosťou dodatočnej spätnej prehliadky jednotlivých konštrukcií, prípadne ich porúch,
 • c) ďalšie spracovanie získaných dát pomocou špecializovaných cloudových verzií, ktoré sú schopné diagnostikovať a kvantifikovať jednotlivé poruchy konštrukcií, ako aj ich medziročný prírastok.

TEXT: Ing. Ján Snopko, riaditeľ a konateľ spoločnosti TAROSI c. c., s. r. o.
FOTO: TAROSI c. c., s. r. o.

Článok bol uverejnený v časopise IS 5/2022