Rekonštrukcia mostov ciest I. triedy, II. fáza v Nitrianskom a Trnavskom kraji

Cesta I/51 Levice, most. ev. č. 51-146

Údaje o stavbe:
Začiatok prác na úseku rekonštrukcie: 25.5.2019
Plánovaná doba rekonštrukcie: 220 dní
Objednávateľ: Slovenská správa ciest  (SSC)
Projektant na území slovenskej republiky : FIDOP s.r.o.
Hlavný inžinier projektu: Ing. Gavula Robert
Stavebný dozor investora: Ing. Klimek Peter, Ing. Blažej Liška
Zhotoviteľ úseku rekonštrukcie: Združenie: STRABAG PaIS s.r.o.-STRABAG s.r.o.-INPEK HOLDING a.s.
Podzhotoviteľ rekonštrukcie: SMS a.s.

Projekt „Cesta I/51 Levice – most ev. č. 51-146“ rieši najmä rekonštrukciu mostného objektu. Most prevádza štátnu cestu I. triedy I/51 ponad trať ŽSR v km 0,312 a miestne komunikácie, ulice Železničná a Nádražný rad.

Výkopy stavebných jám P2 P4
Výkopy stavebných jám P2 P4 | Zdroj: SMS

Mostný objekt sa nachádza v intraviláne mesta Levice na ceste I/51 v smeroch Kalná – Levice centrum. Účelom rekonštrukčných prác na moste bolo zabránenie degradácie konštrukcie mosta, ktorá je spôsobovaná najmä nevyhovujúcim stavom mostného zvršku, ktorý bol na hranici svojej životnosti.

Opravou sa zvýšila zaťažiteľnosť konštrukcie mosta, opravil sa systém odvodnenia, ktorý bol nefunkčný, rozšírila sa vozovka. Súčasťou projektu je niekoľko súvisiacich objektov.

realizácia záporového paženia stavebných jám
Realizácia záporového paženia stavebných jám | Zdroj: SMS

Objekt D 201 – Most ev. č. 51/146 – cestný nadjazd ponad trať ŽSR.

Najväčší objekt projektu rekonštrukcie.

Základné údaje o moste:

Dĺžka premostenia 249,404 m. Celková dĺžka mosta 352,06 m. Most je smerovo v priamej, výškovo vo vrcholovom oblúku. Počet podpier 11+ 2 krajné opory. Pôvodný most je postavený na plošných základoch ktoré sa zosilnili mikropilótami.

Podpera má samostatné 2 prefabrikované stĺpy, ktoré sú zmonolitnené železobetónovým trámom. Na týchto podperách sú uložené prefabrikované nosníky ,,Vloššák “ .

Počet mostných  polí na moste je 12. Rozpätia polí sú od 19,666 m do  22,833 m. Dĺžka poľa je individuálna v závislosti na prekážku , ktorú preklenuje. Nosníky sú predopnuté v pozdĺžnom a taktiež v priečnom smere. Voľná šírka mosta pred rekonštrukciou 12,0 m. Šírka vozovky medzi obrubníkmi 9,50 m. Voľná výška mosta nad vozovkou je neobmedzená. Výška mosta je max. 8,21 m

Realizácia podpornej konštrukcie pole P3 P6
Realizácia podpornej konštrukcie pole P3 P6 | Zdroj: SMS

Zaťažiteľnosť mosta normálna 32 t, výhradná 80 t, výnimočná max. 196 t. Mostom sa komunikácia prevádza ponad trať ŽSR Šurany – Tlmače a ponad miestne komunikácie Železničná a Nádražný rad.

Realizácia zosílenia spodnej stavby piliere uložné prahy
Realizácia zosílenia spodnej stavby piliere uložné prahy | Zdroj: SMS

Realizácia:

Mesiac po zahájení prác, počas búrania pôvodnej nosnej konštrukcie sa objavili prvé konštrukčné vady mosta. Najzávažnejšia – nosníky jednotlivých polí nad každou podperou boli medzi sebou spojené spriahajúcimi masívnymi platňami aby sa nerozchádzal most smerom k oporám.

Otryskávanie mostnej konštrukcie pred sanáciami
Otryskávanie mostnej konštrukcie pred sanáciami | Zdroj: SMS

Po týchto zisteniach projektant,SD a Investor SSC , nariadil vykonať kontrolnú zaťažovaciu skúšku. Skúškou sa potvrdilo , že nosníky vyhovujú Euro kódom a prenesú budúce zaťaženie, ale až po preprojektovaní časti objektu. Zmeny so sebou priniesli: nové obe opory mosta, nové úložne prahy,nové ložiská, nové oporné múry, pribudla kanalizácia pod mostom aj za mostom. Zmeny spôsobili väčšie nasadenie ťažkej podpornej konštrukcie.

Betonáž spriahajúcej dosky NK
Betonáž spriahajúcej dosky NK | Zdroj: SMS

Všetky stavebné úkony si vyžiadali veľké fyzické nasadenie pracovníkov a nepretržitú koordináciu činností. Realizovala sa súbežne, horná i spodná stavbe. Most bol uvedený do predčasného užívania dňa 30.12.2020. V mesiacoch február až apríl sa zrealizovali sanácie vrátane zjednocujúcich náterov. Momentálne prebiehajú ešte posledné  práce na montáži schodiskových rámp a terénnych úpravách pod mostom.

Pohľad na zosílenie spodnej stavby
Pohľad na zosílenie spodnej stavby | Zdroj: SMS

Dielo bude odovzdané správcovi v dohľadnej dobe a verím, že bude slúžiť k spokojnosti všetkým užívateľom.

Spracoval:  Ján Bedrich SMS a.s.

Zdroj: PR článok SMS a.s.