obr4

Rekonštrukcia cesty I/18 a I/21 Petič – Hanušovce nad Topľou s použitím výstužnej oceľovej siete Road Mesh® Omega

Neustály nárast dopravy a z toho vyplývajúci rast dopravného zaťaženia spolu so zhoršujúcim sa technickým stavom vozoviek a so zvyšujúcimi sa nákladmi na výstavbu, údržbu a prevádzku komunikácií prinášajú potrebu využitia inovatívnych riešení vystuženia asfaltových vrstiev vozoviek s cieľom predĺžiť …
Most Orlové – súčasný stav

Rekonštrukcia cesty II/517 Považská Bystrica (most Orlové)

Spoločnosť SMS, a. s., uzatvorila v roku 2019 zaujímavý kontrakt s Trenčianskym samosprávnym krajom na stavbu s názvom Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža – etapa č. 1, ktorú si prevzala …
Pohľad na nový most po spustení do prevádzky

Rekonštrukcia mosta v Nižnej

Súčasťou komunikácie I/59 v úseku medzi Tvrdošínom a Dolným Kubínom je aj mostný objekt 59-091, ktorý prevádza dopravu v obci Nižná ponad rieku Orava. Keďže stav mostného objektu, postaveného v roku 1953, už ďalej neumožňoval …
Rekonštrukcia cesty I/65 Kremnica – Kremnické Bane

Rekonštrukcia cesty I/65 Kremnica – Kremnické Bane

Cesta I/65 je významná cesta spájajúca Martin s Kremnicou a Žiarom nad Hronom. Na prelome júla a augusta 2016 sa v Kremnických Baniach rozvodnil po nadmerných dažďových zrážkach potok, čo spôsobilo značné zosuvy na telese …
Rekonštrukcia cesty I/65 a úprava Kremnického potoka

Rekonštrukcia cesty I/65 a úprava Kremnického potoka

Cesta I/65 je významná cesta spájajúca Martin s Kremnicou a Žiarom nad Hronom. Na prelome júla a augusta 2016 sa v Kremnických Baniach rozvodnil po nadmerných dažďových zrážkach potok, čo spôsobilo značné zosuvy na telese …
Rekonštrukcie miestnych komunikácií na Slovensku

Rekonštrukcie miestnych komunikácií na Slovensku

Problematika rekonštrukcie miestnych komunikácií je čoraz aktuálnejšia z dôvodu ich nevyhovujúcich a niekedy až havarijných stavov. Lacnejšie a časovo menej náročné rekonštrukcie, ktoré sa riešia výmenou obrusnej, prípadne aj ložnej vrstvy, vyriešia problém len po …
image 101280 25 v3

Doskové mosty so zabetónovanými nosníkmi a ich uplatnenie v praxi

V rámci rekonštrukcie mosta v obci Prituľany navrhol projektant doskovú nosnú konštrukciu so zabetónovanými nosníkmi. Technické riešenie vychádzalo zo situovania pôvodnej konštrukcie a z požiadavky zachovania výškového vedenia priľahlej komunikácie. Integrovanou súčasťou nosnej konštrukcie sú …
image 101070 25 v1

Rekonštrukcia mosta II/547 020 Ružín

Mostný objekt sa nachádza na ceste II/547 a premosťuje vodnú nádrž Ružín. Stavba bola nevyhnutná z dôvodu vzniku havarijného stavu na mostnom objekte – v strednom poli mosta bola viditeľná trvalá deformácia mostovky. Zaradením mosta …