ASB Články na tému

rekonštrukcia ciest

Neustály nárast dopravy a z toho vyplývajúci rast dopravného zaťaženia spolu so zhoršujúcim sa technickým stavom vozoviek a so zvyšujúcimi sa nákladmi na výstavbu, údržbu a prevádzku komunikácií prinášajú potrebu využitia inovatívnych riešení vystuženia asfaltových vrstiev vozoviek s cieľom predĺžiť ich životnosť a zabezpečiť ich vyhovujúci technický stav.

Prefabrikácia sa v stavebníctve využíva už pomerne dlhé obdobie a aj v súčasnosti predstavuje obľúbený spôsob výroby konštrukčných prvkov a dielcov. Za najvýraznejšie benefity prefabrikácie možno považovať ihneď zabudovateľný samonosný prvok, vysokú obrátkovosť foriem, kontrolu výrobného procesu a kvality vyhotovenia prefabrikátu a architektonické hľadisko. Prefabrikované prvky môžu byť zabudované v stavbách pozemného aj inžinierskeho staviteľstva.

V posledných niekoľkých rokoch sa výrazne medializovali veľké dopravné projekty, medzi ktoré patrí hlavne dobudovanie diaľničnej siete, siete rýchlostných ciest a modernizácia železničných tratí na Slovensku. Ich význam je samozrejme nepopierateľný. Avšak, je nutné popri spomínaných dôležitých projektoch upriamiť trochu pozornosť aj na dopravné stavby menšieho významu, ako sú napríklad preložky a rekonštrukcie ciest I., II. a III. triedy, ako aj mostných objektov na týchto komunikáciách.

Spoločnosť SMS, a. s., uzatvorila v roku 2019 zaujímavý kontrakt s Trenčianskym samosprávnym krajom na stavbu s názvom Rekonštrukcia cesty č. II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža – etapa č. 1, ktorú si prevzala ešte v auguste minulého roka. Stavba má dĺžku 3,59 km so začiatkom úseku v km 0,00 v križovatke s cestou II/507 a okrem samotnej cesty bude zahŕňať aj rekonštrukciu troch mostných objektov SO 201, SO 202 a SO 203.

Súčasťou komunikácie I/59 v úseku medzi Tvrdošínom a Dolným Kubínom je aj mostný objekt 59-091, ktorý prevádza dopravu v obci Nižná ponad rieku Orava. Keďže stav mostného objektu, postaveného v roku 1953, už ďalej neumožňoval bezpečnú prevádzku, bol vyhlásený havarijný stav. V rámci rekonštrukcie sa obnovila spodná stavba a vybudovala nová nosná konštrukcia z tyčových prefabrikátov.

Cesta I/65 je významná cesta spájajúca Martin s Kremnicou a Žiarom nad Hronom. Na prelome júla a augusta 2016 sa v Kremnických Baniach rozvodnil po nadmerných dažďových zrážkach potok, čo spôsobilo značné zosuvy na telese tejto komunikácie, ktoré viedli k vyhláseniu havarijného stavu na danom úseku. Rekonštrukcia však prebiehala aj preto, že cesta I/65 v úseku Kremnica – Kremnické Bane mala smerové vedenie a šírkové usporiadanie nevyhovujúce pre cesty I. triedy a jej stavebno-technický stav nezodpovedal významu tejto komunikácie. 

Vozovky na Slovensku sú vo veľmi zlom stave, na ktorom sa podpísalo niekoľko faktorov. Patria medzi ne chýbajúca údržba či nárast dopravy so zaťažením, na ktoré tieto vozovky neboli dimenzované, a v mnohých prípadoch aj nevhodné postupy použité pri oprave.

Cesta I/65 je významná cesta spájajúca Martin s Kremnicou a Žiarom nad Hronom. Na prelome júla a augusta 2016 sa v Kremnických Baniach rozvodnil po nadmerných dažďových zrážkach potok, čo spôsobilo značné zosuvy na telese tejto komunikácie, ktoré viedli k vyhláseniu havarijného stavu na danom úseku. Rekonštrukcia však prebiehala aj preto, že cesta I/65 v úseku Kremnica – Kremnické Bane mala smerové vedenie a šírkové usporiadanie nevyhovujúce pre cesty I. triedy a jej stavebno-technický stav nezodpovedal významu tejto komunikácie. 

Problematika rekonštrukcie miestnych komunikácií je čoraz aktuálnejšia z dôvodu ich nevyhovujúcich a niekedy až havarijných stavov. Lacnejšie a časovo menej náročné rekonštrukcie, ktoré sa riešia výmenou obrusnej, prípadne aj ložnej vrstvy, vyriešia problém len po vizuálnej stránke. Ten sa potom často zopakuje v priebehu niekoľkých rokov a investorovi nezostáva nič iné, len zainvestovať opäť do rekonštrukcie. Hĺbková diagnostika stavu komunikácie, následná analýza problémov a v konečnom dôsledku návrh opatrení na vyriešenie problémov zostáva na projektantovi.

V rámci rekonštrukcie mosta v obci Prituľany navrhol projektant doskovú nosnú konštrukciu so zabetónovanými nosníkmi. Technické riešenie vychádzalo zo situovania pôvodnej konštrukcie a z požiadavky zachovania výškového vedenia priľahlej komunikácie. Integrovanou súčasťou nosnej konštrukcie sú oceľové nosníky modifikovaných tvarov. 

Mostný objekt sa nachádza na ceste II/547 a premosťuje vodnú nádrž Ružín. Stavba bola nevyhnutná z dôvodu vzniku havarijného stavu na mostnom objekte – v strednom poli mosta bola viditeľná trvalá deformácia mostovky. Zaradením mosta do stavebno-technického stavu VII, t. j. do havarijného stavu, bol správca nútený mostný objekt uzatvoriť pre cestnú dopravu. Cieľom rekonštrukcie bolo odstrániť havarijný stav mosta, zvýšiť zaťažiteľnosť a zvýšiť bezpečnosť premávky pri požadovanej životnosti 50 rokov po rekonštrukcii.

Rast osobnej a nákladnej dopravy zaznamenal v poslednom desaťročí nebývalý rozvoj. Prekonali sa všetky prognózy rozvoja automobilovej dopravy, čo prinieslo zvýšené požiadavky nielen na kapacitu komunikácií, ale aj na životnosť vozoviek. Po zavedení mýta sa zvýšila aj intenzita ťažkej nákladnej dopravy na cestách I. a II. triedy, čo negatívne vplýva na kvalitu a bezpečnosť jazdy. Stav ciest I. a II. triedy je na viacerých miestach Slovenska v havarijnom stave a je len otázkou času, kedy budú tieto úseky prejazdné iba s obmedzeniami.